Archive for 06/01/2012 - 07/01/2012

တမ့ၢ် ပကဒုးန့ၢ် ထံကီၢ် ဘၣ် ( ၂ )


လၢအဲၣ်ဘၣ်သုအါ - ဖုထံတၢၢ် (တစိၢ်တလီၢ်ကီၢ်၀ံစု)အ ဒိ..က ညီ တၢ် ပၢၢ် ဆၢ မ့ၢ် ဆိ ကွဲၤ ဆိ က တီၢ် ဘၣ် ဖုး ( ခွံတလၣ်သုတ မၤသးတဂ့ၤ ) ဖဲ ပစိၤခ့ခါ အံၤ , ဒီးမိာ်ထီၣ်အစိၣ်မ့ၢ်တန့ၢ်လၢာ် ဒ် အီၣ်ဆါ , ( ေအာင် ဆန်း ) မၤလိာ် ( ေနာင်အတည်ကျန် ြပည်မှည့်လိမ့်မယ် , လွမ်းေစဘို့ဒု့ိတန်ခိုး ) န့ၣ် တၢ်ကမၤအ သးဆူ ညါ ဒ် လဲၣ်.

ပ ပှၤ က လုာ် ဘၣ် မူ လၢၤ ဧါ , မ့ၢ် မူ တ ခီ က မ့ၢ် ကုၢ် တၢ် အိၣ် မူ သ့ၣ် သ့ၣ် ဧါ , မ့ၢ် အိၣ် မူ ဒီး န့ၢ် ဘၣ် ခွဲး ယာ် လၢ က မၤလိ မၤ ဒိးဘၣ် တၢ်တ ခီက မ့ၢ် တၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ သ နူမ နုၤ လဲၣ် , ကမၤလိလံာ် တၢ် စိၤတၢ် ပီၢ် မ နုၤ လဲၣ် , ဆၢကတီၢ် ဖဲ န့ၣ် ပယီၤ အလံာ်စိၤပီၢ် လၢ တၢ် မၤလိ အီၤ လၢတီၤ ကိၠ တ ဖၣ်ကဆီလဲ သးဒီး လံ လီၤ.

က ညီကလုာ် မ့ၢ် အိၣ် မူ ဘၣ် ဒံး ဒီး ကညီ သး စၢ် ဖိ ဖၣ်က မၤလိဘၣ် ကဘၣ်တိၢ် ရူး က့ၤတၢ် ဂ့ၢ် မ နုၤလၢတၢ် ဒီး စဲး အ ဂီၢ် လဲၣ် , ယဆိကမိၣ် ဒု က ညီ ဖိ တဖၣ် က မူယူၤမူ ပျၤလၢ တၢ် မၤလိပူၤ ဧါ ခီ သ ပှၢ် တၢၢ် လီၤ.

ဒ်အသ့ၣ် ညါ ထွဲ ၀ဲ တ က့ တ ခီ တ ဖှံၣ် တ၀ာ် လၢအတ အိၣ် ဒီး တၢ် ကွဲး နီၣ်ဘၣ် န့ၣ် က အဲၣ် ဒိး ယၢၤ ထီၣ် အ ခိၣ် အ နၢ် အ ဖံ အ ဖု တ ဖၣ် တ မံၤ လီၤ. က တဲ ၀ဲ လၢ တ ဘျီ သါ အိၣ် ဒီး တၢ် ပၢၢ် ဆၢ ဒီး သါ ခိၣ် နၢ် လၢ အ မ့ၢ် ( စီၤဘးအူကံၠ - မါဘးစၣ် - သုးခိၣ်ကျၢၢ်စဲခ့ၣ် ကီၢ် ခိၣ်စါထၢၣ်သၣ်မွ့ ဒီး ပှၤဒူပှၤကိာ်ဖုကီၢ်ခိၣ်ဘိၣ်မၠး ) တ ဖၣ် လီၤ. ဘၣ်တ ဘၣ် တၢ်က ဒုး နၢ် ပၢၢ် ဒီး သိၣ် လိ အီၤ လၢ ( ၁၉၄၉ ) လါ ယနူၤအါ ရံၤ ( ၃၁ ) သီ န့ၣ် မ့ၢ် ဒၣ် ပှၤ အၢ ဖိ အိၣ် ထီၣ် တ ဖု ဒီး မၤ တၢ ထီၣ် ထၢ လီၤ တၢ် န့ၣ် လီၤ.

တ မျာ် ခိၣ် တ ဖၣ် မ့ၢ် ၀ဲ - ပှၤ ပ ယီၤ ဖိ ( စီၤ ဘး အူ ကၠံ , စီၤမါဘးဇၣ် , စီၤစဲခ့ၣ် , စီၤဟါထၢၣ်သးမွ့ ) တ ဖၣ် လီၤ. တၢ် အံၤ န သါ မၤ ဒ် လဲၣ် , ပ ဖိ ပ လံာ် ကဘၣ်နာ် ဧါ - တ ဘၣ်ဘၣ် နာ် လဲၣ်.

မ့ၢ် ဘျံးခိၣ် ချၢ၀ဲ လၢတၢ် ဟံ မံၤလၤ သၣ်က ပီၤတ ခီ က စံး ၀ဲ လၢ ပယီၤကလုာ် ခိၣ်နၢ် ကူၣ်ဘၣ် ကူၣ် သ့ တ ဖၣ်လၢ အ မ့ၢ် ( ဘိလပ် ြပန် ေမာင်ဘဦး ( စီၤဘးအူ )  ေမာင်ဘဇံ ( မါဘးဇၣ်) ေမာင်စံ ေက ( စီၤစဲခ့ၣ် )  ေမာင်သာေမွး ( စီၤသးမွ့ ) တ ခီ - တ လိၤ ညါ ဧဲၣ်,ဒၢး အ မံၤ အိၣ် ထဲ ပယီၤကျိာ် ဒၢး - ကရင်လူမျိုးဘယ်ဟုတ်မလဲ.

က စံး ၀ဲ လၢ ကညီ ပှၤ အၢ ဖိမံၤဒိၣ် အိၣ် ၀ဲ တ နီၤ လၢအ မ့ၢ် ( ေစာတုတု , ေစာ်ဖါး ြပား , ေစာဒ ဂၠါး , ေစာဖိုး ဆယ် , ဖူး ေစာဒီ , ေစာဘို ြမ ) တ ဖၣ် ဒီး မ့ၢ် စံး ၀ဲလၢပယီၤသုး ခိၣ်ဒုး တၢ် သ့လၢညါ ခီတစိၤ တဖၣ် မ့ၢ် ၀ဲ , သုးခိၣ်စိ ,သုးခိၣ်လ့ထ့ၣ်, သုးခိၣ်မံၠးသ, (တချက်တေကာင်ချစ် ေလးေမာင် တ ေကာင်တချက်ကိုလံဘတ်) , တခီ , နသါကမၤဒ်လီၣ် - နကညီကိၠဖိတပျုၢ် ဒံးဧဲၣ်.

မ့ၢ် စံးကဒီး ၀ဲလၢ မၤ နၢၤပျီ မ့ၢ် ကီၢ် ပယီၤ ဒီဘ့ၣ် ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ၍ လီၢ် ခၢၣ် သး ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် က ညီ ဒီ ကလုာ် စၢဖိှၣ် က ရၢ အ မံၤကလဲၤ အိၣ်ခူသူၣ် က့ၤဆူ လဲၣ် , က ရှဲ၀ဲ အခီပညီ လၢ ( မာန ) စံးတၢ် န့ၣ် မ့ၢ် ၀ဲ ( အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ် , ဇာတိ ေသွးဇာတိ မာန်မာနစိတ်ရှိတဲ့သူကိန်း ေအာင်းခိုလံှုရာေြမ ) သ ပှၢ် တၢၢ်လီၤ. က တဲ၀ဲက ဒီးလၢ ( ြမစ်ဆံုတိုက်ပွဲ , ေခွးအိပ်ေတာင် တိုက်ပွဲ ) လီၤ. သူ မွဲထၣ်ဟါမၢ် တ ဒၢဆွံး လံ .

က ညီ အဲၣ်က လုာ် သိၣ်ဒူ အကိၤ မံၤဟူသၣ် ဖျါ လၢအ မ့ၢ် နီၢ် တ းတ ခီ က စံး ၀ဲ ဒ် လဲၣ် , ကတဲ၀ဲလၢ နီၢ် တ မ့ၢ်တၢ် လီၢ်လၢအ ၀ဲသ့ၣ် မၤ နၢၤ ဒုၣ်ဒါ ဖဲ ဒုၣ်ဒါ တဖၣ် ဘၣ် ဒိဘၣ်ထံး ဂီၢ် မုၢ် ဒီး ပီၢ် ယၣ် လီၤ က့ၤသး ( ရန်သူတို ့အညံ့ ခံေနာင်တရေသာ် နရာ) အလီၢ် န့ၣ် လီၤ. က အိၣ်ဖျါ ထီၣ် ဒံး
 ( ဆင် ြဖူ ေတာ်င်တိုက်ပွဲ ) ဒီး ကဆီ၀ါ လ့ , ထိး ဆံၣ်  , မီ ကိၢ် လ့ , ကလီာ် ၀ါ လူၢ် , ယွၤကနိလူၢ် တ ဖၣ် အမံၤကဟါ မၢ် ကွံာ် ၀ဲ ဒၣ်သပှၢ် တၢၣ်လီၤ.

က စံး၀ဲ သါ အိၣ်ဒီးသါ ခိၣ် သါနၢ် တဖၣ် ဖဲ , မၤ နၢၤပျီ လၢ အ သူၣ် ဂ့ၤသး ၀ါ ဒီး က တိၤထဲ ပယီၤ ကျိာ် န့ၣ် လီၤ. ဖဲ န့ၣ် က ကိး ထီၣ် ၀ဲ ခိၣ်နၢ် ဖၣ် လၢ အ မံၤ အိၣ် ထဲပ ယီၤ ကျိာ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ .
က စံး ၀ဲ သါ ခိၣ် သါ နၢ်တ ဖၣ်အိၣ် ဒီး က ညီ ဖိ ပူၤ ဂၤ ပူၤဂၤ လၢ အမ့ၢ် ပှၤတ ဖၣ် လၢ အသံသ ဒၣ် , ကွံာ် အ မံၤပယီၤလီၢ် လံၤလၢ အ မ့ၢ် ( ပ ဒိုယှဉ်လှ ,သုးခိၣ်၀ိစ့ၤ, သုးခိၣ်တိရွှ့ၤ) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

က ညီ ဖိ ဧၢ , က မျၢၢ် ဧၢ , ခိၣ် နၢ် ဧၢ , ပာ်တၢ် ကမၣ် လၢ ဖံဖု အလိၤတ ဂ့ၤ , အ ၀ဲ သ့ၣ်တမၤလိဘၣ် ချုး စိၤ ပီ ညါ , အီၣ်လၣ်ကိၣ် ခ့းထိ ဘး , ဒိးဘၣ်မၤစံဒံ, တိၤ ယိၤ တၤ , Vigo ဒီး ဖျိ BA, BSC,LMTC န့ၢ် မံၤ လၤ ဒ် သိး နၤ ဘၣ်. အ ဃိ တ သ့ ပဲာ် ဖး နီၤ ဖး တၢ် ဘၣ် ့ သံ ၀ဲ ဒၣ် ဒီး အ ဃံ လီၤ ဘှ့ၣ် တၢ် အ နံၣ် လၢ အ က ယၤ , က ထိ လံ , နဲ ဒၣ် န သ့လံာ်သ့လဲၢ် န က နၣ် ဘၣ်ကွဲၤလ့ လိၤ. ကွၢ် ဘၣ် ကွဲၤ ဟူ ဖျါ ( TV) ဟး ထီၣ် ဟးလီၤထဲ ခံကိၢ် လိၤက ပုာ် လုးက ဖီလီ လီၤ. ထိး ဖှိၣ် ထီၣ် သု ခိၣ် လၢ အ ပှဲၤ ဒီး တၢ် ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ် သ့တ ဖၣ် ဒီး ဆှၢ သု ပှၤ ကလုာ် လၢ အမုၢ် လၢ် တၢ် လၢ သုတဖၣ်လၢ အ ချ့တက့ၢ် .ဘၣ် ထွဲ တ ဘျိ ကညီ အ ကီၢ် အိၣ် တအိၣ် အ ဂၢ် န့ၣ် တဘၣ် မၤ တံာ် တာ် သု ခိၣ် နူာ် ဒီး မၤ လၢၤ တၣ် ဆၢ က တီၢ် လၢ ဘျီၣ် ဒိၣ် စိ အ တၢ် အိၣ် ဖှိၣ် ပူၤ တဂ့ၤ 
( ပယီၤဖိကနံၤခူသူၣ်ဘၣ်ပှၤ )

စး ထိၣ် လၢယ ဖှံ စၢ် ထီၣ် တုၤ ယ အိၣ် ( ၃၀ ) မး ယ ဖးဘၣ် လံာ် ဖိက ဘျံး ပၤ အိၣ် ထဲ ( ၂၀ ) လၢ အ မ့ၢ် စီၤ အီၣ် လး ( ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ) ထဲ စှၤ နၢ် ရံၢ် ဖိ အ တီၢ် ပူၤ လီၤ. ဖဲ န့ၣ် ယ သး လၢ အ ခံ သ့ၣ် တ ဖၣ် က ပီၤထီၣ် ၀ဲ ဒၣ် ြတၢၢ် က လာ် , သးလၢ အသိၣ် - ဆး ( ခၠး ) ထီၣ် ၀ဲ , မဲာ် လၢ အ ဘျီၣ် ပၢၢ် သံး - ထံၣ် ထီၣ် က့ၤ တၢ် အ မ့ၢ် အ တီလၢ အ ဘၣ် ထွ ဲ ကညီ က လုာ်ဂ့ၢ် ၀ီ န့ၣ် လီၤ. မ့ၢ် န ဖး ဘၣ် စ့ၢ် ကီး ဧါ , န ထံၣ် ဘၣ် ဧါ , လၢ ယ ဂီၢ် မ့ၢ် မဲာ် ထံက လၤ မး ဒိၣ် ဃူခိၣ် ပၢၢ် ခီၣ် နၢ် စိး တ ဘ့ၣ် လီၤ. ဘၣ် ဆၣ် ခဲ အံၤတ အိၣ် လၢ ယစု ပူၤ လၢၤ ဘၣ် , အိၣ် ဒၣ် လၢ ယသ ရၣ် အ အိၣ် လၢ ကီၢ် ပူၤတ ကူၢ် ၀့ၢ် န့ၣ် လီၤ.

လံာ် အ၀ဲအံၤ ယ ဖး ဘၣ် အီၤတဘျီ ဃီ ယ ခိၣ် နူၤ တီၤတုၤ ထီၣ် လီၤ.ယသးကိၢ် ကွံ ဒီးသွံၣ် ကျိၤ တ ဖၣ်သး ဂံာ်သးကွဲ ထီၣ် ဒီး ယသး စံၣ် ချ့ ထီၣ် ဒိး သွံၣ် တဖၣ် ကိၢ် လူး ထိၣ် လီၤ. ယ ညၣ် ယဲၤတဖၣ် ငွဲၣ် တီၤ ဒီး ဆူၣ် ကံၣ် ဖှိၣ် ထီၣ် တ ဆီ တ ဘီ လီၤ. သး လၢ အ ပှဲၤ လီၤ ပိာ် မုၣ် တ ဖျၢၣ် ဆီ တ လဲ က့ၤ အ သး ဆူ သး ပိာ် ခွါ လၢ အ အဲၣ် ဒီး မၤ သံ တၢ် ဒိ တၢ် တီၢ် တၢ် , အိၣ် သံ သိ ယူၢ် လီၤ တၢ် ဒီး ဒုး တၢ် လီၤ. သွံၣ် စၢၤ သ ဟီၣ် ( ဇာတိ ေသွးဇာတိမာန် ) တ ဖၣ် ဘိၣ် ထိၣ် ဖးထီၣ်လိၣ်ထီၣ် လၢယ ပူၤ ဒီး ထုးတ ရုၤယၤဒီ ဂၤညါ လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်တုၤ ယမၢ ပှၤကွၢ်ယစု ညါ သး ဒီးတၢ် တထံၣ်ယစု တိၤလၢ က ဒုး တၢ် အ ဂီၢ် နီတဘိ နီတကုး ဘၣ်.

စု တ၀ံး လၢက မၤ သံ တၢ် အဂီၢ် တ ဖျါ , ထူ တံၢ် ယိၢ် တံၢ် ဒဲပှၤ မဲာ် ဂီၢ်တၢ် တ ထံၣ် , ဒီး ကဒုးတၢ် စ့ၢ် ကီး စု တိၤ တ အိၣ် ဘၣ် , တ မ့ၤ ဂ့ၤ တ က လုာ် ဂ့ၤ ယ ပာ်လီၤ ယ သး လၢ က ပၢၢ် ဆထ ဒုး တၢ် လီၤ. ဘၣ် ဆၣ် သ နာ် က့ ယ အၢၣ် လီၤဒူ ဒူ လၢယ ဒုး တၢ် တ သ့ ဘၣ်. ဘၣ် ဆၣ် ယ အိၣ် ဒိး တၢ် ဆၢ တဲာ် ပာ်လီၤ သး ဃါ ပ နၤ လီၤ. တၢ် သး ပ့ၣ် ဒူ တ အိၣ် ဒီး ယၤလၢ က ဒုး တၢ် ဘၣ်. ကူၣ် သ့ ပီ ညါ တ အိၣ် ဒီး ယၤ လၢက ဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ် ဖး တၢ် လၢတၢ် က ရၢက ရိ မၤသကိး အ ပူၤဘၣ်. ယတပံၢ် န့ၢ် ဒဲးန့ၢ် ပီညါ မံၤလၤသၣ်က ပီၤနီတ ခါဘၣ်. မၠၣ်စိ မီၤ န့ၣ် ယထံၣ် ဒၣ်လၢ တၢ် ဂီၤလၢလံာ် ပူၤဒီး ကွဲၤ ဟူ ဖျါ (TV ) အ ပူၤ လီၤ.

ဂိၤ မီၣ် သး ဘိ ဒီ ပုၢ် ၀ဲၢ် မိၢ် ပၢ် , သုး ခိၣ် သုး နၢ် , ပ ဒိၣ် ပ ပှၢ် , သူၣ် ဘီၣ် သး စၢ် , ခိၣ် တ ပျၢ် နၢ် တ တၢၤ က ညီ ဖိ ခဲ လၢာ် သ့ၣ် သု ဧၢ , ပ မ့ၢ် အဲၣ် ဒိး မၤ နၢၤ ပှၤ တ ခီ ပှၤ မ့ၢ် ခး ပှၤ လၢ တီၤ ပျၢ် ချံ ဒီး , ပ ဘၣ် ခး ဆၢ ပှၤ လၢ တီၤပျၢ် ချံ လီၤ. မ့ၢ် ခး ပှၤ လၢ ကီၣ် ကွီၤ ဒီၤပဘၣ် ခး ဆၢ လၢကီၢ် ကွီၤ လီၤ. ပှၤ မ့ၢ် ခး ပှၤ လၢ ချံၣ် ြတၢ် ချံၣ် နီၣ် ပုာ် ဒီး ပဘၣ် ခး ဆၢ က့ၤ အီၤလၢစုက၀ဲၤတ ဖၣ် အံၤလီၤ. ဒုၣ် ဒါ ဟဲ ထီၣ် ဒုး ပှၤ လၢ ( G3,G4) ဒီး ပ မ့ၢ် ခးဆၢ စ့ၢ် ကီး အီၤ လၢ ပံ ပျိၢ် - ရ့ ထိပှၤလၢ ( ၈၁ ) အ့ၣ်တံၣ်၀ါ ပ မ့ၢ် ခး စိ အီၤလၢ တံၤလီၤ , ဘိး ကၢ် ဒုပပျိၢ် ကကၢ် ဒါ ခီ လီၤ.

ဒ် န့ၢ် အသိး ပမံၢ် အိၣ်လီၤမုၢ် လီၤ ဖး , မ့ၢ် အိၣ်ဘၣ်တပိၢ်တခိၣ်ပဒဲတ ဒု , တခီကလီၤဂာ်ဒ် ပှၤ သး ပှၢ် စံး ၀ဲ “ကျီၢ် လီၤဖးကဲဘီၣ်သိၣ် ဆၣ် န့ၣ် လီၤ.

http://www.ksngkaren.org/2012/06/blog-post_26.html


ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

သွဲၣ် စဲဖီလၢ ထးဆှ ုၣ် အ ကျါ အကူာ် (၂)


လၢ - မုာ်ြတီၤကညီကၠိဖိပှာ်ဘျးစဲကရူၢ် အကူာ်တၢ တၢ်ပိာ်ထွဲ

မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ တ ခီ တ သ့ၣ် ညါ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် ဟဲ က့ၤ လၢ ဖၠါ ပူၤ လၢ တၢ် သး ဖၠံ အ ပူၤ လၢ ကျဲ ဒီ ဘိ န့ၣ် လီၤ .ဖဲ အ ၀ဲ ဟဲ က့ၤ တုၤ ဖဲ ဘူး ဒီး အ ဒၢး ဒီး ကိး ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ က လုၢ် က ပုာ် လုး ဖိ , သး ဘိ ဧၢ ကီၠ ဟဲ က့ၤ တုၤ လံ န အိၣ် ဧါ.ယ ဟဲ က့ၤ စိ န့ၣ် နၤ တၢ် အီၣ် တၢ် အီ ဒီး တၤ ဆံၣ် လီၤ.
တဲ က ဒီး ၀ဲ လၢ အၢၣ် ယ မါ သး ဘိ မံ လံ ဧါ သၢၣ် , အၢၣ် မံ ဒၣ် ၀ဲ အ မ့ၢ် ပၢၢ် ထီၣ် မၣ် က အီၣ် ဒၣ် ၀ဲ ဖဲ အ ၀ၤ ဟဲ က့ၤ တုၤ လၢ ဟံၣ် ပူၤ တ ခီ ထံၣ် ဘၣ် လၢ တၢ် သွံၣ် လီၤ စီၤ အ မး လၢ သွဲ ဖီ ခိၣ် အ ဃိ အ ၀ဲ အ သး ကိၢ် ထီၣ် ဒီး လူၤ ဃု က့ၤ အ မါ လၢ ဟံၣ် ဒီ ဖျၢၣ် အ ပူၤ ဒီး ကိး ထီၣ် ၀ဲ , သး ဘိ , န အိၣ် ဖဲ လဲၣ်. သး ဘိ , န အိၣ် ဖဲ လဲၣ် အ က လုာ် တ ဒိၣ် ထီၣ် ဆူး တ့ၢ် မး အ က ဟီၣ် န့ ၣ် လီၤ. ဟး လူၤ ဃု ၀ဲ လၢ တၢ် ချၢ တ ထံၣ် တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ်. ထံၣ် ၀ဲ လၢ သိ လ့ၣ် အ လီၢ် အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ တၢ် ဂ့ၢ် ကီ အိၣ် ထီၣ် ၀ံ လံ န့ ၣ် လီၤ. အ ၀ဲ က့ၤ ဟံ ထီၣ် တၢ် အီၣ် တၢ် အီ တ နီၤ ဒီး ပိာ် ထွဲ ထီၣ် သ လ့ာ် အ ခံ န့ ၣ် လီၤ.
သ ရၣ် ဇိ လူ မၣ် အ မါ သး ဘိ လၢ အ ချ ့ န့ၣ် လီၤ . ဖဲ ကျဲ တ တီၤ အ ၀ဲ ဆ့ၣ် နီၤ အိၣ် ဘှံး ကွၢ် တၢ် ယၢ် ခီ ယၢ် ခီ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ လံာ် တ က့ လီၤ. အ ၀ဲ လဲၤ ဟံ ထီၣ် ကွၢ် လီၤ ၀ဲ ဒီး သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ မါ သး ဘိ အ စု လီၢ် လီၤ. အ ၀ဲ ဖး ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ သး ပူၤ က စု ဒု ဖိ လၢ, ကီၠ ဧၢ ယ အဲၣ် နၤ ဒိၣ် မး လီၤ.တၢ် ကီ တၢ် ခဲ အိၣ် အါ မး လၢ န က ထံ ၣ် ဘာ် က့ၤ ယၤ လီၤ အ ဃိ န မ့ၢ် အဲၣ် ယၤ ဒီး ဟဲ လူၤ ယၤ လၢၤ တ ဂ့ၤ နီၤ . မုၢ် က အိၣ် ၀ဲ တ နံၤ ဖဲ လၢ တၢ် ခဲ လၢာ် ဘၣ် တီၢ် ဒီး ဒ့ က ဟဲ က့ၤ ဆူ န အိၣ် လီ နီၤ .
လၢ ဒ့ အဲၣ် နၤ လၢာ် သး ကွဲးသ ရၣ် ၌ စီၤ သါ တ ဖၠိ ထီၣ် ဖး ရှူ က လာ် ၀ံၤ လၢ တၢ် သး လီၤ ဘှံး ဖး ဒိၣ် အ ပူၤ မံ မုာ် လၢ သ့ၣ် ခီၣ် ထံး တ ပာ်န့ၣ် လီၤ. သ ရၣ် ဇိ စီၤ ပ စီၤ ထံ တ ဂၤ အံၤ မံ ပၢၢ် ထီၣ် ဒီး ကွၢ် တၢ် လၢ အ ဃၢၤ ယၢ် ခီ ယၢ် ခီ ၀ံၤ သါ သ ဖၠိ ထီၣ် က ဒီး ရှူ ၀ံၤ ကၢ ထီၣ် အ ခံ ဃၢ ယုာ် အ လာ် ဒီး ထွဲ ထီၣ် အ ခီၣ် ဟဲ က့ၤ က ဒါ က့ၤ ဆူ ဟံၣ် ဖိ လၢ အ အိၣ် ဆိး ဃုာ် ဒီး အ မါ သး ဘိ န့ ၣ် လီၤ.
အ ၀ဲ သ့ၣ် ထီၣ် က့ၤ တၢ် လၢ အ ပူၤ ကွံ ာ် သ့ၣ် တ ဖၣ် ဒီး အ မဲာ် ထံ ဖိ ယွၤ လီၤ ၀ဲ ဒၣ် လၢ အ ဘိး ပၤ လိၤ န့ၣ် လီၤ.ဘၣ် ဆၣ် မၤ ၀ဲ တ ဘၣ် လၢၤ ဘၣ် ့ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဆိ မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ အၢၣ် ယ မါ သး ဘိ ဧၢ န အိၣ် ဒီး န ဟုး န သး လံ ခဲ အံၤ မီၤ ပ ဘၣ် အိၣ် လီၤ ဖး ထံၣ် က့ၤ နၤ ဘၣ် က သ့ ဒံး ဧါ ့ ပှၤ ကွၢ် ထွဲ နၤ ဘၣ် က ဂ့ၤ ဧါ ့ ဆိ မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ တ ဆီ ဘၣ် တ ဆီ အ သး ဖိ လီၤ ဘှံး အ မဲာ် ထံ ယွၤ ဒီး မံ ဘၣ် အ သး လၢ မဲာ် ထံ ဖိ အ ကျါ န့ၣ် လီၤ.
လၢ အ တၢ် မံ မုၣ် အ ပူၤ အ ၀ဲ မံ မီၣ် ၀ဲ လၢ အ မါ ဟဲ က့ၤ ဒီး အ ဖိ မုၣ် လီၤ အဲၣ် တ ဂၤ အ ဃိ အ ၀ဲ သး ခု ဒိၣ် မး လီၤ. သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဖူ သံ နီၣ် ထီၣ် လၢ အ တၢ် မံ မီၣ် ဒီး တ မ့ၢ် တၢ် ဒ် န့ ၣ် ဘၣ် တ ထံၣ် ဘၣ် ၀ဲ ဒ် သိး အ တၢ် မံ မီၣ် ဘၣ် ထံၣ် ဘၣ် ခဲ လၢ အ မိၢ် အ ပၢ် ဒီး အ ခ့ အ ပှၤ အါ အါ ဂီၢ် ဂီၢ် စိာ် ဃုာ် ဒီး စု က ၀ဲၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် န့ၣ် အ ဃိ အ ၀ဲ ပျံၤ တၢ် ဒိၣ် မး ဒီး က နိး က စုာ် ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.
အ ပၢ် သံ ကွၢ် အီၤ န က က့ၤ ပိာ် ပ ခံ ဧါ တ က့ၤ ဘၣ် ဧါ. န မ့ၢ် က့ၤ ဒီး ပ တ မၤ နၤ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် . န မ့ၢ် တ က့ၤ တ ခီ ဒု ပ က ဘၣ် စံၣ် ညီၣ် သံ နၤ လီၤ. ခီ ဖျိ န လဲၤ က ပာ်ထံ ကီၢ် တၢ် သိၣ် တၢ် ဘျၢ အ ဃိ လီၤ.သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဆိ မိၣ် တၢ် ကီ ဒိၣ် မး လီၤ . တၢ် အံၤ ယ မ့ၢ် တ က့ၤ ပှၤ က မၤ သံ ယၤ လီၤ. ယ မ့ၢ် က့ၤ သ နၣ် က့ တ မ့ၢ် ယ တ ထံၣ် လၣ် ယ မါ သး ဘိ လၢၤ မး လဲၣ် .
အ ၀ဲ ဆိ မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ လၢ ယ မ့ၢ် လၣ် သံ က သံ ဒၣ် ၀ဲ ယ တ က့ၤ လၢၤ ဘၣ်. ယ တ က့ၤ လၢၤ ဘၣ် အ ၀ဲ နီၣ် ထီၣ် အ သး ဒီး တဲ ထီၣ် ၀ဲ မိ ဒီး ပါ ဧၢ မၤ သံ စၢ် ခီ ယၤ တ ခီ ယ တ က့ၤ လၢၤ ဘၣ် ့ ယ တ က့ၤ လၢၤ ဘၣ် ့ လၢ တၢ် န့ၣ် အ ဃိ အ ပါ တဲ ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ က လုၢ် ဖး ဒိၣ် ၱ ထွံၣ် တ ရ့း ဆၣ် / ၀ံၤ ဟ့ၢ် လီၤ တၢ် က လုာ် လၢ အ ခ့ အ ပှၤ အ အိၣ် ကွၢ် ဖဲ သု က မၤ အီၤ လီၤ့ မၤ သံ ကွံာ် ထွံၣ် တ ဒု အံၤ တ က့ၢ် - အ မိ ဒီး အ ပါ ထီၣ် သိ လ့ၣ် ဒီး ဟဲ က့ၤ တ ဘျီ ဃီ န့ၣ် လီၤ.
ဖဲ အ ၀ဲ အ ပါ ဟး ထီၣ် ၀ံၤ ပှၤ မိၤ ထီၣ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဆူ တၢ် ချၢ တၢ် သီၣ် ပူၢ် ပၢ် တၢ် က လုာ် သီၣ် ထီၣ် ၀ဲ က ပုာ် လုၤ လၢ ၱ သး ဘိ ဧၢ / ၀ံၤ အ လီၢ် ခံ တၢ် ဘှ့ၣ် ဘှီၣ် ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ့ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး က့ၤ ခဲ လၢာ် လံ မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ တ ဂၤ ကၠ ူၣ် လီၤ အ သး ဘျၢ ယုာ် ဖဲ တ ပီှာ် လာ် ကျဲ က ပၤ န့ၣ် လီၤ ့ က တံ ာ် တာ် ခံ နၢ် ရံၣ် ဒီး ဖု သး ပှၢ် စံ ဂၤ ဟး ဃု အီၣ် တၢ် ဒိး ဒီး ဟဲ ထံၣ် ၀ဲ ပှၤ မံ နီၤ တ ဂၤ က သါ က ယီ အ ဃိ အ ၀ဲသ့ၣ် တဲ လိာ် အ သး လၢ က က့ၤ စိာ် ၀ဲ ခၢ အ ဟံၣ် န့ၣ် လီၤ့ ကိး ၀ဲ ဒု တ ဟူး ဘၣ် ဒီ တ ဂၤ ဘၣ် အၢ လၢ တၢ် သွံၣ် န့ၣ် လီၤ. ဖံ သး ပှၢ် ဒီး ဖု သး ပှၢ် စိာ် ထီၣ် သ ရၣ် ဖိ တ ဆီ ဘၣ် တ ဆီ တုၤ လၢ အ ဟံၣ် န့ ၣ် လီၤ.
သ ရၣ် ဖိ ပ စီၤ ထံ အံၤ သါ ပ့ နီၣ် ၍ သး သၢ သီ ၀ံၤ မး နီၣ် ထီၣ် က့ၤ အ သး လီၤ့ ဖဲ အ ၀ဲ နီၣ် ထီၣ် က့ၤ အ သး အ ခါ အ ၀ဲ သံ ကွၢ် ၀ဲ ယ မါ မီၣ် , ယ ဖိ မုၣ် မီၣ် အိၣ် ဖဲ လဲၣ် ဒီး သံ ကွၢ် ၀ဲ ယ ဘၣ် မ တၤ လဲၣ် သု အိၣ် ဖဲ လဲၣ် သု မ့ၢ် မ တ ဂၤ သ့ၣ် လဲၣ် , ဖဲ ပှၤ တီၢ် အီၤ အ ခါ ပှၤ တီၢ် ဘၣ် အ မဲာ် တူၢ် ဘၣ် အ မဲာ် ချံ ခံ ဖျၢၣ် လၢာ် သ့ၣ် ဖး ကွံာ် ဒီး အ စု အ ခီၣ် ကၢ် ခဲ လၢာ် န့ၣ် လီၤ. ၀ဲ ပ လၢၢ် လီၤ အ သး ဘၣ် ထဲ သ့ၣ် ခီ ၀ၣ် ခီ အ ဃိ အ သး လီၤ ဒီး ဟီၣ် ၀ဲ ဒၣ် လၢာ် သး န့ၣ် လီၤ.
သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ အ မိ တဲ ယ ၀ၤ ဧၢ ပှၤ မၤ သံ န ဖိ ခွါ လံ ဧါ ,အ ၀ၤ တဲ အီၤ ပှၤ မၤ သံ ပၠး လဲၣ်.အ မါ တဲ ထီၣ် ၀ဲ က ဖီ လီ ပ ဖိ ခွါ အိၣ် ထဲ တ ဂၤ န မၢ ပှၤ မၤ သံ န သး တူၢ် စ့ၢ် ကီး ဧါ ´ တ စိၢ် ဖိ အ ပှၤ ဟဲ က့ၤ တုၤ သံ ကွၢ် သု မၤ အီၤ ဒ် လဲၣ်. ပ တီၢ် အီၤ တ ဂၤ တ ထံၣ် ၀ံၤ ပ တ့ၤ လီၤ အီၤ ဖဲ တ ပှီၤ လာ် လီၤ သံ ဧါ , မူ ဧါ ပ တ သ့ၣ် ညါ လၢၤ ဘၣ်. အ မိၢ် အ ပၢ် ခံ ဂၤ လၢ တၢ် ပီၢ် ယၢ် လီၤ သး ပူၤ စံၣ် လီၤ ၀ဲ လၢ အ ချ ့ ဒီး လဲၤ ကွၢ် က့ၤ ၀ဲ ဒၣ် လီၤ.တုၤ မ့ၢ် အ လဲ ၤ ဖဲ တၢ် လီၤ အ ၀ဲ န့ၤ ဒီး တ ထံၣ် တၢ် နီ တ မံၤ လၢၤ ဘၣ် ထံၣ် ထဲ တၢ် သွံၣ် ှ့့ၣ် တ ဖၣ် အါ မး လီၤ့ အ တၢ် ပီၢ် ယၢ် စဲၤ ခံ ၀ဲ လံ န့ၤ လီၤ ဟီၣ် က့ၤ ၀ဲ လၢာ် သး န့ၤ လီၤ.
မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ တ ခီ ၱ ခီ ဖျိ လၢ အ အိၣ် ဒီး ဟုး သး အ ဃိ အ မိၢ် အ ပၢ် တ မၤ ဆါ အီၤ နီ တ မံၤ ဘၣ် သး ထီၣ် ဘၣ် ၀ဲ သး ဟ့ ဘၣ် ၀ဲ အ ဖိ မုၣ် ဘၣ် ဆၣ် ပၣ် မၤ အ သး ဒ် သိး အ အဲၣ် ၀ဲ ကွံ ၀ဲ န့ ၤ လီၤ.တုၤ မ့ၢ် သ ရၣ် မုၣ် ဖိ အ မုၢ် အ လါ ဘၣ် စံၢ် စၢ် ထီၣ် အ ဖိ မုၣ် ဃံ လၤ တ ဂၤ န့ၤ ဘၣ် ဆၣ် တ ထံၣ် ဘၣ် ၀ဲ ဘၣ် . အ မိၢ် အ ပၢ် မၢ ပှၤ လဲၤ ဆူ ကွံာ် ဆူ တၢ် လီၢ် အ ဂၤ န့ၤ လီၤ.တုၤ မ့ၢ် အ နီၣ် ထီၣ် အ သး ဒီး သံ ကွၢ် ထီၣ် ၀ဲ အ ဖိ ယ ဖိ မီၤ , အ မိ တဲ အီၤ ဖိ မုၣ် ဧၢ န ဖိ အ တၢ် ဟဲ ၀ံ အၢ ဒၣ် မး လီၤ.
ဖဲ အ အိၣ် ဖျဲၣ် အ ဆၢ က တီၢ် အ သး သ မူ တ အိၣ် ဘၣ် ပ လဲၤ ဟီၣ် လီၤ ကွံာ် အီၤ လံ အ ဖိ မုၣ် တဲ အီၤ ၱ တ မ့ၢ် ဘၣ် / တ မ့ၢ် ဘၣ် ၱ သုး ြကၢ ခိာ် စ့ၢ် ကီး ယၤ န့ၤ လီၤ. အ မိ တဲ အီၤ ဖိ မုၣ် ဧၢ ပ ဘၣ် ယိာ် တၢ် လၢ န ဂီၢ် အ ဃိ ပ တ ပျဲ ထံၣ် နၤ ဘၣ်. ၀ံ သး စူၤ ပှၤ နီၤ ့ သ ရၣ် မုၣ် ဖိ အ သး တ မုၣ် ဘၣ် ,
ဘၣ် ဆၣ် လၢ တၢ် သး လီၤ ဘှံး အ ပူၤ ဆိ မိၣ် ထီၣ် သဲ လၢ ၱ အၢၣ် / ယ ၀ၤ သး ဘိ ဧၢ လဲၤ တုၤ ဖဲ လဲၣ် ယ ဖိ ဒၢ တ ဂၤ / အၢၣ် , ဟုး ဟု ယ က အိၣ် မူ ဒ် လဲၣ် ´ က စၢ် ဧၢ မၤ စၢၤ ယၤတ နံၤ သ ရၣ် မုၣ် နီ ပှၢ် တ ဂၤ ဟး ပိာ် ကျဲ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ ဖိ သၣ် တ ဂၤ လၢ ကျဲ ဟီၣ် ၀ဲ လၢာ် သး အ ဃိ လဲၤ ကွၢ် ၀ဲ န့ၤ လီၤ. လဲၤ ကွၢ် ၀ဲ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ ပိာ် မုၣ် ဖိ တ ဂၤ လီၤ အဲၣ် လီၤ ကွံ အ ဃိ ဟဲ က့ၤ စိာ် ၀ဲ ဒၣ် န့ၤ လီၤ. လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ၀ဲ တ ဆီ ဘၣ် တ ဆီ ဖဲ အ သး အိၣ် ခံ နၣ် ဖိ ဒီး ယုၢ် န့ၤ ၀ဲ အ မံၤ လၢ နီၢ် ဆဲး ဆၢ သ ဘျ ့ န့ၤ လီၤ.
ဖိ သၣ် မုၣ် ဆဲး ဆၢ အံၤ တဲ တၢ် ထီၣ် ဘး လံ တ နံၤသံ ကွၢ် အ မိၢ် ပုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ လၢ မိ့ ပါ ပါ မီၤ , သ ရၣ် မုၣ် နီၢ် ပှၢ် တဲ ဆၢ အီၤ လၢ ပါ ပါ လဲၤ မၤ တၢ် နီၤ. ဖိ မုၣ် ဧၢ န မ့ အဲၣ် မိ မိ န့ ၤ တ ဘၣ် သံ ကွၢ် န ပါ လၢၤ တ ဂ့ၤ နီၤ .ဖိ မုၣ် ဖိ တ ဂၤ အံၤ လၢ တၢ် အဲၣ် ဘၣ် အ မိၢ် လၢ ယ တၢ် ယူး ယီၣ် , ဒိ က နၣ် အ မီၢ် က လုၢ် အ ဃိ တ သံ ကွၢ် လၢၤ ၀ဲ နီ တ ဘျီ ဘၣ်. ဖိ မိၣ် အံၤ အ ခိၣ် နုး ချ ့ မး လၢ တၢ် န့ၤ အ ဃိ အ ၀ဲ အိၣ် ကိၠ န့ၤ မၤ န့ၢ် ခိၣ် ဖး တၢ ကိး မုၢ် နံၤ ဒဲး လီၤ.
ဒူ ဖိ သ ၀ီ ဖိ တ ဖၣ် အဲၣ် အီၤ ဒိၣ် မး လီၤ.မ့ မ့ၢ် ဖိ မုၣ် လၢ အ မိၢ် တ အိၣ် ပၢ် တ အိၣ် သ နာ် က့ အ ၀ဲ သ့ၣ် အဲၣ် အီၤ ဒ် သိး အ ဖိ မုၣ် တ ဂၤ အ သိးန့ၤ လီၤ.ဖိ မုၣ် ဆဲး ဆၢ အံၤ ဒိၣ် ထီၣ် တ နံၤ ဘၣ် တ နံၤလီၤ အဲၣ် လီၤ ကွံ ဒိၣ် ထီၣ် ဒၣ် ၀ဲ ကွ ့ၢ် ကွ ့ၢ် န့ၤ လီၤ .တ နံၤ ဖဲ မုၢ် အိၣ် ဘှံး နံၤ ပှၤ မၤ သ ကိး ၀ဲ မိၢ် အ မုၢ် နံၤ ဒီး ပှၤ ဟ့ၣ် တၢ် ဆၢ က တီၢ် လၢ ဖိ သၣ် မုၣ် ဆဲး ဆၢ အံၤ က သၣ် ၀ံၣ် တၢ် န့ၤ လီၤ.ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး အဲၣ် ဘၣ် အီၤ ဒိၣ် မး လီၤ လၢ တၢ် န့ၢ် အ ဃိ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး ကွၢ် အီၤ အ မဲာ် ချံ ကျိၣ် မး န့ၤ လီၤ.
ဖိ မုၣ် ဆဲး ဆၢ လဲၤ ထီၣ် မး လၢ ပျဲၢ် စီၢ် သ ညူးသ ပှၢ် ဒီး သး ၀ံၣ် ထီၣ် လၢ အ က လုာ် က ပုာ် လုာ် က ထီ လီ မ့ၢ် လၢ အ က လုၢ် အံၤ ဆၢ မုာ် ဘၣ် လၢ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး အ နၢ် အ ဃိ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး အ သး တ မုာ် ဘၣ် မ့ၢ် လၢ ပှၤ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ မိၢ် တ အိၣ် ဘၣ် အ ဃိ န့ၤ လီၤ.မ့ မ့ၢ် အ မိၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် အီၤ တ ဂၤ ဒု အ သး ဘၣ် ဒိ ဒိၣ် မး အ ဃိ ဟီၣ် ခူ သူၣ် ၤး လၢ အ သး န့ၤ လီၤ.
ဖဲ အ ၀ဲ သး ၀ံၣ် တၢ် ၀ံၤ ဒီး ဟဲ က့ၤ လီၤ အ ဆၢ က တီၢ် ထံၣ် ၀ဲ လၢ အ မိ ဟီၣ် အ ဃိ သံ ကွၢ် ၀ဲ ၱ မိ မိ / ဧၢ ဘၣ် မ နုၤ ဃိ န ဘၣ် ဟီၣ် လဲၣ် ´ အ မိ တဲ ဆၢ အီၤ လၢ ယ သး လီၤ အ ဃိ လီၤ မီၤ တ ဘၣ် တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် ဖိ မုၣ် ဧၢ အ ၀ဲ ဟ့ၢ် ကီး ဟီၣ် သ ကိး လၢ အ မိ က စု ဒု ဖိ ၀ံၤ တုၤ လၢ တၢ် ရဲၣ် တၢ် ကျဲၤ ၀ံၤ တ စု န့ၤ လီၤ . မိၢ် တ ခီ သး လီၤ ဘှံး ဒိၣ် မး လၢ အ ဖိ မုၣ် က သ့ၣ် ညါ တၢ် ဂ့ၢ် တၢ် ကျိၤ တ ဖၣ် လီၤ.
ဖိ မုၣ် ဖိ ဒိၣ် ထီၣ် တ ဆီ ဘၣ် တ ဆီ မ့ၢ် ဖိ မုၣ် အ ခိၣ် နုး ဖၠဲး ဒိၣ် မး တ ဂၤ လီၤဖိ မုၣ် တ ဂၤ အံၤ ဖျိ ထီၣ် တ တီၤ ဘၣ် တ တီၤ ဖဲ အ ဖျိ ထီၣ် (၁၀) တီၤ အ ဆၢ က တီၢ် အ ၀ဲ မၤ န့ၢ် ခိၣ် ဖး တၢ (၁) န့ၢ် လီၤ. မိၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ အံၤ သး ခု ဒိၣ် မး လီၤ သး ပှၢ် မုၣ် အံၤ သ့ၣ် ညါ လီၤ တံၢ် ၀ဲ လၢ မုၢ် က အိၣ် တ နံၤ ယ ဖိ မုၣ် အံၤ က ဘၣ် လဲၤ ဆူ လီၢ် အ ယံၤ လီၤ.လၢ တၢ် န့ၢ် အ ဃိ အ ၀ဲ ကိး အ ဖိ မုၣ် အံၤ လၢ အ က ပာ်က ယီ ဒီ ဖိ ဒီး တဲ ၀ဲ ဖိ မုၣ် ဧၢ က နၣ် နီၤ မိ က တဲ နၤ တၢ် တ မံၤ နီၤ အ ဖိ မုၣ် တ ခီ တဲ ၀ဲ လၢ တ မီၤ မိ ဧၢ ယ က က နၣ် ယဲ လီၤ.
ဖိ မုၣ် ဧၢ ပၢၤ န သး နီၤ မိ က တဲ န့ၤ ဖိ မုၣ် တ ခီ အ သး ဖိ ဟူး၀း ထီၣ် ဒီး စံး ၀ဲ ဒၣ် ဂ့ၢ် မ တၤ ကီ လဲၣ်. မိ ဧၢ ၱ တဲ တ ခီ ချ့ ချ့ / ဒ် အံၤ ဖိ မုၣ် ဧၢ နၤ န့ၤ န တ မ့ၢ် ယ ဖိ မုၣ် တံၢ် နီၢ် လၣ်အ ဖိ မုၣ် တဲ အေီၤ တ မ့ၢ် န ဖိ မုၣ် လၢ ကျဲ ဒဲး လဲၣ် မိ ဧၢ , ဖိ မုၣ် ဧၢ တ နံၤ ဖဲ လၢ ယ လဲဲဲၤ ဃု အီၣ် တၢ် အ ခါ ယ န, ဟူ ဖိ သး ဟီၣ် သီၣ် ဒီး ယ ထံၣ် န ဟီၣ် လၢာ် သး လၢ တ ပှီၤ လာ် အ ဃိ ဟဲ က့ၤ ကိး န့ၤ လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် နၤ လီၤ.ဘၣ် ဆၣ် မိ ဘၣ် ယိာ် လၢ န သး က လီၤ ဘှံး အ ဃိ မိ တ တဲ နၤ နီ တ ဘျီ ဘၣ်.အ ခဲ အံၤ မီၤ န က ဘၣ် လဲၤ လၢ လီၢ် အ ယံၤ အ ဃိ ဘၣ် သ့ၣ် သ့ၣ် ဖဲ လၢ န လဲၤ တၢ် အ လီၢ် ခံ မိၢ် ပၢ် ခံ ဂၤ အ သး ပှၢ် ဒိၣ် မး အ ဃိမ ့ၢ် သံသ ဒၣ် နၤ ဒီး ဘၣ် ယိာ် တၢ် လၢ န တ သ့ၣ် ညါ ထွဲ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် အ ဃိ မိ ပာ်လီၤ အ သး လၢ က တဲ ယုၤ က့ၤ နၤ လီၤ.
အ ဖိ မုၣ် တ ခီ တဲ ဆၢ က့ၤ ၀ဲ လၢ တၢ် သး လီၤ ဘှံး ဖး ဒိၣ် တ မ့ၢ် ဘၣ် မိ ဧၢ တ မ့ၢ် ပျာ် လဲၣ် ဟီၣ် က ၀ီ ခီ တဲ ၀ဲ တ ၀ီ ခီ မိၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် တ ဂၤ အံၤ ဖး ဟု ထီၣ် အီၤ ဒီး တဲ ထီၣ် ဖိ မုၣ် ဧၢ တ မ့ၢ် မိ တဲ နါ စိၤ ဘၣ် သံ ကွၢ် လၢ န ပါ န့ၤ န့ၢ် မီၤ နီၤ.ဘၣ် ဆၣ် မိ ပါ အဲၣ် နၤ လၢာ် သး လီၤ ့ အ ဖိ မုၣ် ဖိ တ ခီ ဘၣ် ဟီၣ် ၀ဲ ဒီး တ နၤ လၢ အ မိ အ ဟုး လၢာ် ပူၤ န့ၤ လီၤ ဒီး ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ မိ မိ ပါ ပါ သု အီၣ် ဖဲ လဲၣ် ´ တ သါ က ညီၤ လၢၤ ဖိ မုၣ် ဘၣ် ဧါ´
မုၢ် ဆ့ၣ် ထီၣ် တ နံၤ အ မိၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ တ ဟ့ၣ် လီၤ အီၤ တၢ် ဟ့ၣ် တ ခါ လၢ အ ထၢၣ် ပူၤ ဒီး တဲ ထွဲ ၀ဲ လၢ ဖိ မုၣ် လၢ မိ မိ အဲၣ် ဧၢ တၢ် ဘိၣ် အံၤ အိး ထီၣ် လၢ မ့ၢ် တုၤ လၢ တၢ် မၤ လိ အ လီၢ် နီၤ အ ဖိ မုၣ် စံး အီၤ မ့ၢ် မိ ဧၢ ှ့ အ မိၢ် စ့ၢ် ကီး ဖိး ဟု တံၢ် ဃာ် အ ဖိ မုၣ် လၢ တၢ် က ဘၣ် အိၣ် လီၤ ဖး အ ပူၤ ခါ ဟီၣ် လၢာ် သး စ့ၢ် ကီး ခံ ဂၤ လၢာ် န့ၣ် လီၤ.တုၤ မ့ၢ် သိ လ့ၣ် ဟး ထီၣ် ဒီး မိၢ် သး ပှၢ် ဒီး ပၢ် သး ပှၢ် ခံ ဂၤ ဘၣ် အိၣ် တ့ၢ် ပှဲၤ ဒီး တၢ် သ ယုၢ် လီ မၢၣ့် ပၢ် တ ဂၤ ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ , အီ ထိၣ် ဖိ ဧၢ န ဆူၣ် ထီၣ် ပှဲၤ လံ မး လဲၣ် ဒီး န ပာ်လီၤ တဲာ် ကွံ ၀ဲ ပှၤ လံ မၢၣ် ကွၢ် က ဒါ က့ၤ အ ခိၣ် ဒီ ဟဲ က့ၤ ဆူ အ ဟံၣ် ပှဲၤ ဒီး တၢ် သ ယုၢ် လီၤ ဘှံး ဖး ဒိၣ် န့ၣ် လီၤ.ဖံ သး ပှၢ် ဖု သး ပှၢ် ခံ ဂၤ ကၢ် တၢ် လၢ ဒၢး ပူၤ တၢ် ဖိ တၢ် လံၤ တ ခါ ဘၣ် တ ခါ ထံၣ် မှံ က့ၤ ၀ဲ အ လံၤ မုၣ် အ မဲာ် ဒီး ဟီၣ် ကိး မုၢ် နံၤ ဒဲး လီၤ.
အ လံၤ မုၣ် တ ခီ လၢ ကျဲ ဒီ ဘိ ဟီၣ် ၀ဲ ဒၣ် ကျၢၤ သူၣ် ကျၢၤ သး န့ၣ် လီၤ. တၢ် သံ ကွၢ် ဟဲ နုာ် လၢ အ သး ပူၤ ထီ ဘိ တ ခါ မ့ၢ် ၀ဲ မိ ပါ သု အိၣ် ဖဲ လဲၣ် ဒီး အ မဲာ် ထံ ယွၤ လီၤ ၀ဲ ကိး ဆၢ က တီၢ် ဒဲး န့ၣ် လီၤ. အ ၀ဲ လဲၤ တုၤ ဆူ အ ကိၠ တၢ် လီၢ် ဒီး ဒ် အ မိၢ် တဲ တ့ၢ် အီၤ အ သိး အိး ထီၣ် ၀ဲ တၢ် ဘိၣ် န့ၣ် လၢ အ ချ့ သ ဒံး န့ၣ် လီၤ. ထံၣ် လီၤ ၀ဲ မိၢ် ပၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ ခံ ဂၤ အံၤ အ ဂီၤ အ ဃိ ဟီၣ် ကျၢၤ သး လီၤ. ကွၢ် က ဒီး ၀ဲ ဆူ ညါ ထံၣ် ၀ဲ လၢ တၢ် ပ ရၢ တ ဘ့ၣ် ဒီး တၢ် ဂီၤ လီၤ ဆီ ခံ ဘ့ၣ် န့ၣ် အ ဃိ တၢ် လီၤ က မၢ က မၣ် ဘၣ် အီၤ ဒိၣ် မး လီၤ.
အ ၀ဲ ဖး ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ ပှသ မ့ၢ် ထံၣ် ဘၣ် ဖိ သၣ် အံၤ ဒီး ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ တ န့ၣ် ဒုး သ့ၣ် ညါ ဘၣ် နၤ လၢ ဖိ သၣ် အ မိၢ် အ ပၢ် အ မံၤ လီၤ.အ မိၢ် အ မံၤ မံၢ် ၀ဲ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဒီး အ ပၢ် တ ခီ မ့ၢ် ၀ဲ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ အ ဖိ မုၣ် န့ၣ် လီၤ. ဖိ မုၣ် ဧၢ လံာ် တ ဘ့ၣ် အံၤ ဒီး တၢ် ဂီၤ ခံ ဘ့ၣ် အံၤ ဖဲ မိ လဲၤ ထံၣ် နၤ အ ခါ မိ ထံၣ် ဃုာ် ဒီး နၤ တ ပူၤ ဃီ လီၤ.ဖိ မုၣ် အံၤ သ့ၣ် ညါ တၢ် ဂ့ၢ် လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး ဒီး ထံၣ် ဘၣ် ၀ဲ အ မိၢ် အ ပၢ် ခံ ဂၤ အံၤ အ ဂီၤ အံၤ သး ခု ၀ဲ ဘၣ် ဆၣ် သ့ၣ် နီၣ် ထီၣ် က့ၤ မိၢ် လၢ လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် က့ၤ အ ဘျုး အ ဃိ ဟီၣ် က ဒီး လၢာ် သး န့ ၣ် လီၤ.
နံၣ် လါ သ့ၣ် တ ဖၣ် ပူၤ ကွံာ် ယံာ် လံ အ ဃိ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ တ ဂၤ ညါ ဖိ ဒီး အိၣ် ထီၣ် , ကံၢ် ဂီၤ စ့ၢ် ကီး ခီ ဖျိ ဘၣ် ဒိ ဘၣ် ထံးူ အ ဃိ တ လၢ တ ပှဲၤ လၢၤ ဘၣ် . အ ခီၣ် ဘၣ် ထီ ထီၣ် က့ၤ လၢ အ တူး အ မဲာ် သၣ် စ့ၢ် ကီး အိၣ် ဒီး တၢ် သ့ၣ် ဖး အ လီၢ် ဘၣ် ဒိ အ ခိၣ် နူၣ် အ ဃိ အ တ ထံၣ် လၢၤ တၢ် အါ အါ စ့ၢ် ကီး ဘၣ် ့ ဘၣ် ဆၣ် မ့ မ့ၢ် အ မါ အ မံၤ ဒီး ေအ ဖိ မုၣ် ဒု သ့ၣ် နီၣ် ၀ဲ ထီ ဘိ လီၤ.ပှၤ မ့ၢ် သံ ကွၢ် အီၤ တံ သ ရၣ် န အီၣ် မ့ၤ ၀ံၤ လံ ဧါ. အ ၀ဲ တဲ ဆၢ ၀ဲ လၢ ယ မါ သး ဘိ အိၣ် ဒီး အ ဖိ မုၣ် လၢ ဒၢး အ မံ ဒီး ဟီၣ် ထီၣ် က စု ဒု ဖိ အ မဲာ် ထံ ယွၤ လီၤ လၢ အ ဘိး ပၤ အ လိၤ ဒီး ဟး ထီၣ် ဆူ တၢ် လီၢ် အ ဂၤ လီၤ.
က ဘၣ် အီၣ် က ဘၣ် မီ တ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢၤ ဘၣ်အ ခိၣ် နူာ် မ့ၢ် တ ထံ သ နၣ် က့ ဖဲ ဟါ ခီ အ က တီၢ် လၢ ဟံၣ် မဲာ် ညါ ထဲ တ ဂၤ ကွၢ် လီၤ အ မါ အ ဂီၤ ဒီး တဲ ထီၣ် တၢ် ဒီး စံး ၀ဲ သး ဘိ န အီၣ် မ့ၤ ၀ံၤ လံ ဧါ ´ ဖိ မုၣ် မီၤ အ မံ လံ ဧါ ´ အိၣ် ခိး ကီၠ နီၤ ခဲ မ ဆ့ၣ် ကီၠ ကီၠ က က့ၤ ဆူ န အိၣ် နီၤ့ အ ၀ဲ နံၤ ထီၣ် ဟံ ဟံ / ဒီး မံ နီၤ ၀ဲ လၢ ဟီၣ် ခိၣ် လိၤ ဒီး မံ ၀ဲ လီၤ.တ နံၤ န့ၣ် အ တၢ် ဆိ က မိၣ် မီၣ် ထီၣ် ဒ် လဲၣ် တ သ့ၣ် ညါ ဘၣ် အ ၀ဲ ပိာ် ထီၣ် ကျဲ ဒီး ဟး ၀ဲ တ ကူး ကူ ပှၤ သံ ကွၢ် သ ရၣ် န က လဲၤ ဖဲ လဲၣ် အ ၀ဲ စံး ဆၢ ၀ဲ ယ က ကံၤ ဆူ ယ မါ သး ဘိ အ အိၣ် လီၤ ယ ဖိ ဟီၣ် လံ.
အၢၣ် မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် ၤုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ တ ခီ - ခီ ဖျိ တ ထံၣ် ဘၣ် က့ၤ အ ဖိ မုၣ် လၢ အ အိၣ် ဖျဲၢ် တ ဂၤ န့ၣ် အ ဃိ သး လီၤ ဘှံး ၀ဲ ဒိၣ် မး ဒီး စံး ၀ဲ ကီၠ သး ဘိ ကီၠ ထံ ဧၢ ယ မူ ဒါ တ လၢ ပှဲ ၤ လၢ န ဂီၢ် ဘၣ် .တ ဖိ မုၣ် ယ တ ထံၣ် ဘၣ် အီၤ ဘၣ် ကီၠ ထံ တ အိၣ် ဖဲ လဲၣ် တ လဲၤ တုၤ ဖဲ လဲၣ် ဟဲ က့ၤ မီၤ ဒ့ ဘှ့ၣ် အိၣ် ခီး ကွၢ် လၢ် နၤ လံ . သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဒ် သိး အ သး က မုၣ် အ ဂီၢ် ကိး အိၣ် ဖိ သၣ် မုၣ် လၢ အ ဟံၣ် က ပၤ တ ဂၤ ဒီး ဆိ ဖိၣ် ထီၣ် ၀ဲ ကီၠ ထံ ဧၢန ဖိ မုၣ် မ့ၢ် အိၣ် ဒု က န့ အံၤ လံ န မ့ၢ် ထံၣ် ဒု န သး က ခု ဒိၣ် မး လီၤ. အ ၀ ဲဖိး ဟု ထီၣ် ထိ သၣ် မုၣ် တ ဂၤ န့ၣ် ဒီး ဟီၣ် လၢာ် သး န့ ၣ် လီၤ.
ဖိ မုၣ် ဖိ နီၢ် ဘှ့ၣ် ပ စီၤ ဒု ဖၠဲး ဒိၣ် မး လၢ အ တၢ် မၤ လိ အ ပူၤ အ ဃိ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး အ သရၣ် သ ရၣ် မုၣ် အဲၣ် ဘၣ် အီၤ ဒိၣ် မး လီၤ့ တ နံၤ ဖဲ အ ၀ဲ ဖျိ ထီၣ် ကီၠ ဒီး ပှၤ အါ ဂၤ ဟ့ၣ် အီၤ အ ခွဲး လၢ အ က ဘၣ် အုၣ် အ သး န့ၣ် လီၤ.မ့ၢ် လၢအ ၀ဲ ဖျိ ထီၣ် ကိၠ ဖၠၣ် စိ မိၤ န့ၣ် ခိၣ် ဖး တၢ အ ဃိ လီၤ.မၣ် လီၣ် အ မိၢ် ပၢ် ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် အီၤ ဘၣ် ဆၣ် တၢ် က စီၣ် ဟဲ လၢ ခံ ဂၤ လၢာ် ပာ်တ့ၢ် ကွံာ် ဒဲ ဟီၣ် လံ အ ဃိ အ ၀ ဲ ဟီၣ် ကျၢၤ သး လၢ လီၢ် မံ ခိၣ် လီၤ .တၢ် ဆၢ က တီၢ် ဘၣ် လံ လၢ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ပ စီၤ တ ဟဲ ဒ် မး လဲၣ် ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး ဆၢ ထံၣ် အီၤ ဒိၣ် မး လီၤင အ သ ကိး ဖိ လဲၤ ကၠိ ဒီး အီၤ ဒီး ဟဲ ထီၣ် လၢ တၢ် မဲာ် ညါ သ ညူး သ ပှၢ် အ ပူၤ ဒီး စံး ၀ဲ လၢ အ က လုၢ် က စုၣ် အ ပူၤ မိ မိ ပါ ပါ ကိး ဂၤ ယွၤ အိၣ် ဒီး သု နီၤ.ဖဲ န့ၣ် အ ဆၢ က တီၢ် အ မဲာ် ထံ ယွၤ လီၤ ၀ဲ _ပုၢ် _ပုၢ် န့ၣ် လီၤ.
ကိၠ ပျၢ် အ မူး အံၤ ပှၤ ဟဲ အါ အါ ဂီၢ် ဂီၢ် ဖဲ န့ၣ် ပာ်စံၢ် ကီး ဒီး ၀ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဒီး သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ စ့ၢ် ကီး လီၤ့ ဘၣ် ဆၣ် တ သ့ၣ် ညါ လိာ် အ သး ဘၣ် ဖိ မုၣ် ဖိ က တိၤ ထီၣ် တၢ် ဒီး စံး ၀ဲ မိၢ် ပၢ် သ့ၣ် ဧၢ ယ တၢ် အိၣ် မူ အံၤ နး ဒိၣ် မး တုၤ ဒၣ် လဲၣ် ယ တဲ တ သ့ လၢၤ ဘၣ် .ယ မိ မိ သး ဘိ အိၣ် ဖဲ လဲၣ် .ယ ပါ ပါ သး ဘိ အိၣ် ဖဲ လဲၣ် ့ ယ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ယဲ ယ တ သ့ၣ် ညါ လၢ ဘၣ် မိၢ် လၢ ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ယၤ တ ဂၤ တဲ ယၤ လၢ ဖဲ အ ၀ဲ လဲၤ လၢ ပှၢ် ကျါ အ ခါ သါ ထံၣ် ယၤ လၢ တ ပှီၣ် လာ် အ ဃိ သါ ဟဲ က့ၤ စိာ် ယၤ လၢ ဒၢး ဒီး လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ယၤ န့ၣ် လီၤ.
ယ မိ ယ ပါ တံၢ် နီၢ် အိၣ် ၀ ဲဒၣ် လၢ တၢ် လီၢ် တ ဂၤ တ ပူၤ လီၤ.ယ ပါ ပှၤ တဲ လၢ တ နီၤ သံ တ နီၤ တ သံ , မ့ မ့ၣ် ယ မိ ဒု ပှၤ တ တဲ ယၤ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် ယ ပါ အ မံၤ ပှၤ သ့ၣ် ညါ အါ ဂၤ လၢ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ န့ၣ် လီၤ.မ့ မ့ၢ် လၢ ယ မိ တ ခီ အ လၢ သ ရၣ် မုၣ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ လီၤ့ ဖဲ ယ မိ ဒီး ယ ပါ ထီၣ် ပှၢ် ဒီး ဒၢ ထီၣ် ယၤ အ ခါ မိ ပၢ် ခခီ ယၢ် ပၤ တ ဘၣ် အ သး အ ဃိ ထုး ဖး ကွံာ် အ ၀ဲ သ့ၣ် လၢ တၢ် စု ဆူၣ် ခီၣ် တ ကး အ ဃိ တုၤ ဒၣ် လဲ ၣ် မိၢ် အိၣ် ဖျဲၢ် ထီၣ် ယၤ ပှၤ တ ဒုး ထံၣ် အီၤ ဒီး ယၤ ဘၣ် ့ ပှၤ လဲၤ တၢၤ ကွံာ် ယၤ လၢ တ ပှီၣ် ကျါ န့ၣ် လီၤ.ဘၣ် ဆၣ် ယ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ယဲ ခီ ဖျိ က စၢ် ယွၤ ပာ်မူ ယၤ အ ဃိ မိၢ် လၢ အ ကွၢ် လု ၢ်ဒိၣ် ထီၣ် ယၤ တ ဂၤ ဟ့ၣ် ယၤ တၢ် က ဟု က ယာ် အံး ကွၢ် က့ၤ ယၤ အ ဃိ ယ ကထီၣ် ဘၣ် ပှၤ က ညီ အ ဃိ ယ စံး ဘျုး မိၢ် လၢ အ လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ယၤ ဒိၣ် မး လီၤ.
မိၢ် လၢ အ လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ယၤ တ ဂၤ အံၤ လဲၤ ပူၤ ကွံာ် ဟီၣ် ခိၣ် ဖ စှၤ နၢ် ရံၣ် အ တီၢ် ပူၤ န့ၣ် လီၤ.အ ၀ဲ တဲ က့ၤ ၀ဲ တ န့ၣ် လၢၤ ဘၣ် အ ဃိ က့ၤ စံၣ် နုာ် လၢ တၢ် ကိ ပူၤ ဒီး ဟီၣ် ကျၢၤ သး န့ၢ် လီၤ.ခီ ဖျိ လၢ ဖိ မုၣ် ဖိ အံၤ သး စၢ် ဆိ က မိၣ် တၢ် အါ တ လၢ အ ဃိ အ သး အ ဂံၢ် အ ဘါ စၢ် ဒီး ဒိး န့ၣ် ၀ဲ ဒၣ် သးအ တၢ် ဆါ သ တူၢ် က လာ် ဒီး သး ပ့ နီၣ် လီၤ အ သး န့ၣ် လီၤ့ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး ဘၣ် ကိၢ် ဘၣ် ဂီၤ တၢ် ဒီး လဲၤ ဆှၢ ဖိ မုၣ် ဖိ အံၤ ဆူ တၢ် ဆါ ဟံၣ် ဖး ဒိၣ် န့ၣ် လီၤ.
အၢၣ် မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ က သါ ထီၣ် ၀ဲ ၱ ဟု / ၀ံၤ လဲၤ တ ဘျီ ဃီ ဆူ တၢ် ဆါ ဟံၣ် ဖး ဒိၣ် န့ၣ် လီၤ.သ့ၣ် ညါ လီၤ တံၢ် ၀ဲ လၢ အ မ့ၢ် အ ဖိ မုၣ် န့ၣ် လီၤ.ဘၣ် မ နုၤ အ ဃိ လဲၣ် ထံၣ် ထီၣ် ၀ဲ အ ဖိ မုၣ် အ စု လိၤ အိၣ် ဒီး အ ၀ၤ သး ဘိ ပ စီၤ ထံ အ ဂီၤ အ ဃိ လီၤ.အ ၀ဲ ဟီၣ် ကျၢၤ သး ဒီး စံး ၀ဲ ဖိ မုၣ် ဧၢ မိ ထံၣ် က့ၤ နၤ လံ - မိ ထံၣ် က့ၤ နၤ လံ - ဘၣ် ဆၣ် ဖိ မုၣ် တ ခီ တ နီၣ် လီၤ သး ဒ် ဘၣ် ဒ် သိး ပှၤ အါ ဂၤ က သ့ၣ် ညါ လီၤ တံၢ် ဒီး အ ၀ဲ ထုး ထီၣ် တၢ် ဂီၤ ဒ် သိး လိာ် သး အ ဃိ လိိာ် ဘၣ် သွံၣ် သ ပှၢ် က တၢၢ် န့ၣ် လီၤ. ပှၤ အိၣ် အါ ဂၤ ဘၣ် ဆၣ် အ သွံၣ် တ ဒ် သိး လိာ် အ သး ဘၣ် ထဲ ဒၣ် တ မိ အ သွံၣ် တ ဂၤ ဧိၤ (၆) သိး အ ဃိ အ မိၢ် ဟ့ၣ် အီၤ အ သွံၣ် ခဲ လၢာ် ဘၣ် ဆၣ် တ သ့ၣ် နီၣ် ထီၣ် က့ၤ အ သး ဒ် ဘၣ် အ မိ သ့ၣ် ကီး က သံၣ် သ ရၣ် တ ဖၣ် က လဲၤ ဆှၢ အ ဖိ မိၣ် လၢ တၣ် ဆါ ဟံၣ် ဖး ဒိၣ် န့ၣ် လီၤ.
လၢ ခံ တ နံၤအ ဖိ မုၣ် နီၣ် ထီၣ် ကံၤ အ သး တ စဲး ဘၣ် တ စဲး အိၣ် ဆူၣ် ထီၣ် ကံၤ ၀ဲ ဖဲ အ ြကၢး န့ၣ် လီၤ.မ့ မ့ၢ် ပ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ တ ခီ - ခီ ဖျိ အ ပျုၢ် တ စဲး တ စဲး အ ဃိ အဲၣ် ထံၣ် ၀ ဲအ ဖိ မုၣ် ဖိ အံၤ ဘၣ် ဆၣ် ပှၤ တ ဒုး ထံၣ် အီၤ ဘၣ်. ပှၤ မၢ အ စး ထီၣ် ဆူ တၢ် ချၢ အံၤ န့ၣ် လီၤ့ တ နံၤ အ မိ မၢး လိ အီၤ လၢ ကျဲ ပူၤ အ ခါ ဒီ ဖိ မိၢ် ခံ ဂၤ ပှဲၤ သး ခု ဒိၣ် မး လီၤ.အ ၀ဲ တဲ ဘၣ် ကံၤ အီၤ လၢ တၢ် ဂ့ၢ် ခဲ လၢာ် ဒီး ဖိ မုၣ် ဖိ အံၤ သး က ညီၤ ဘၣ် အ ပါ ဒိၣ် မး ဒီး ဆၢ ထံၣ် ဘၣ် အ ပါ ဒိၣ် မး လီၤ.
မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဒု ကွၢ် ကၠ ူၣ် တၢ် လၢ တၢ် ဃၢၤ ဒီး က ဒူး တၢ် တ ခီ ခီ ဟီၣ် တ ခီ ခီ န့ၣ် လီၤ့ လၢ တၢ် တ တီၤ သူၣ် ပာ်သး အ ပူၤ အ မိ တဲ အီၤ ဖိ မုၣ် ဧၢ ဂဲၤ ဆၢ ထၢၣ် ဖဲ အံၤ မိ က လဲၤ ပှ့ၤ န့ၣ် နၤ ကိၣ် အ မိ ဟး ထီၣ် ချ့ သ ဒံး ဖဲ အ ဟဲ က့ၤ တုၤ အ ဆၢ က တီၢ် သိ လ့ၣ် တ ခိၣ် ဟဲ နုာ် လီၤ လၢ အ သ ဟီၣ် ဆူၣ် ဒိၣ် မး အ ဃိ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ထံၣ် သဲ ထဲ တ ဂၤ ဧိၤ လီၤ့ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဒီး အ ဖိ မုၣ် တ သ့ၣ် ညါ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် . သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဃ့ၢ် ထီၣ် ၀ဲ က ယီ က ယီ လၢာ် သူၣ် လၢာ် သး ဒီး ဃ့ၢ် ဖၠး ၀ဲ သိ လ့ၣ် အ မဲာ် ညါ ဒီး သိ လ့ၣ် ရံး အီၤ နး နး က လဲၣ် လီၤ.
ခီ ဖျိ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဃ့ၢ် ဒီ ဒၣ် အ သး လၢ သိ လ့ၣ် အ ဃိ သိ လ့ၣ် အံၤ တ တုၤ လၢ အ မါ သး ဘိ ဒီး အ ဖိ မုၣ် လၢ အ ဆၢ ထံၣ် ၀ဲ တ ဂၤ အ အိၣ် ဘၣ် , ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး ကိး ပ သူ ထီၣ် ၀ဲ လၢ ပှၤ ဘၣ် ဒိ တ ဂၤ , ပှၤ ဘၣ် ဒိ တ ဂၤ - သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဒီး အ ဖိ မုၣ် လဲၤ ဃ့ၢ် ကွၢ် ၀ဲ ဒၣ် လီၤ.မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ တ ခီ ယူၣ် ထီၣ် အ စု ဖိ လၢ မူ ခိၣ် ဒီး တၢ် ဂိၤ ဖိ လၢ အ စု လိၤ ကိး ပ သူ ထီၣ် ၀ဲ သး ဘိ ဧၢ - ဖိ မုၣ် ဧၢ ယ ဟဲ က့ၤ တုၤ လံ - ယ ဟဲ က့ၤ တုၤ လံ့ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး က မၢ က မၣ် လၢ တၢ် ကိး သ တီ အံၤ န့ၣ် လီၤ. က သ့ၣ် သ ရၣ် မုၣ် ဒိၣ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ လဲၤ ဃီၤ က ယီ က ယီ ကွၢ် ထံ ကွၢ် ဆး ၀ဲ တၢ် ဂီၤ အံၤ ဒီး သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ မ့ၢ် အ ၀ၤ သး ဘိ အ ဃ် ဖိး ဟုး ထီၣ် ၀ ဲအ ၀ၤ ဒီး တဲ ထီၣ် ၀ ဲ ကီၠ ထံ ဧၢ ယ အိၣ် လၢ န က ပၤ လီၤ.
န ဖိ မုၣ် အိၣ် လၢ န က ပၤ လီၤ အ ဖိ မိၣ် တ ခီ ထိိး ဟု ထီၣ် အ ပါ ဟီၣ် ကျၢၤ သး ဒီး နၢ မူ အ ပါ ဒီ း ထဲ ထီၣ် ၀ ပါ ပါ ယ အဲၣ် နၤ လီၤ့ ယ မဲၣ် နၤ လီၤ. ဘၣ် ဆၣ် မ့ မ့ၢ် အ ပါ တ ခီ တ နၢ် ဟူ လၢၤ တၢ် နီ တ မံၤ လၢၤ လီၤ က ရဲ ဒီ တ ဂၤ ညါ လၢ အ က လုၢ် ဖိ သီၣ် ထီၣ် တ သီၣ် သီၣ် ကိး ထီၣ် ၀ဲ ဒၣ် သး ဘိ ဧၢ - ဖိ မုၣ် နီၤ ဧၢ ၀ံၤ အ သး သ မူ ဟး ထီၣ် ကွံာ် ၀ဲ န့ ၣ် လီၤ .ခီ ဖျိ အ ပါ တ ဂၤ သး သ မူ တ အိၣ် လၢၤ အ ဃိ အ ဖိ မုၣ် တ ဂၤ ဟီၣ် လၢာ် သူၣ် လၢာ် သး မ့ၢ် လၢ အ အိၣ် ဒီး သး တၢ် ဆါ တ ဘျိ ဒ် အ ဃိ အ နၢ် ပူၤ သွံၣ် လီၤ , အ နါ ဒ့ သွံၣ် လီၤ , အ ကိၣ် ပူၤ သွံၣ် လီၤ , အ မဲာ် ချံ အ ထံ လီၤ , ဒီး အ သး သ့ၣ် ဖး လီၤ ဃံၢ် လၢ အ ပါ အ လိၤ ဖိး ဟု ထီၣ် အ ပါ ဒီး အ သး သ မူ က တၢၢ် ကွံာ် ၀ဲ ဖဲ န့ ၣ် ဃုာ် ဒီး အ ပါ န့ၣ် လီၤ.
မိၢ် တ ဂၤ အံၤ စ့ၢ် ကီး သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ ၀ၤ သး ဘိ တ အိၣ် လၢၤ ဘၣ် ဒီး အ ဖိ မုၣ် စ့ၢ် ကီး တ အိၣ် လၢၤ အ ဃိ အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ဲ ဘၢၤ အ သး တ န့ၣ် လၢၤ အ ဃိ ခီ ဖျိ သး အ တၢ် ဆါ လၢ အ ပူၤ ကွံာ် တၢ် ဘၣ် ဒိ ဘၣ် ထံး လၢ အ ပူၤ ကွံာ် တ ဖၣ် အ ဃိ သး ပ့ နီၣ် ၍ သး တ စိၢ် ဖိ ၀ံၤ အ သး သ မူ က တၢၢ် ကွံာ် ြစ့ၢ် ကိး လီၤ.
ပှၤ အါ ဂၤ ကွၢ် တၢ် အံၤ ဒီး အ သး လီၤ က တုာ် က့ၤ ၀ဲ တ သ့ၣ် နီၣ် မၤ တၢ် နီ တ မံၤ လၢၤ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ ကွၢ် တၢ် ဘှ့ၣ် ယုၢ် က လာ် ဒီး တုၤ မ့ၢ် အ နီၣ် ထီၣ် က့ၤ အ သး လၢ တၢ် သး လီၤ ဘှံး ဒ် အံၤ အ ဃိ ကိး ဂၤ ဒဲး လၢ အ ထး ခိ သီၣ် ထီၣ် ၀ဲ အၢၢ် ဒီးက သါ ထီၣ် က့ၤ ၀ဲ လၢ တ ၢ်သး လီၤ ဘှံး အ ပူၤ ရှူ ဟီၣ် တ နီၤ ဟီၣ် ကိး တ နီၤ ကိး ရှံ နး ဒ့ တ နီၤ ရှံ သီၣ် ဖံၣ် ဖံၣ် ဖၣ် ဖၣ် လီၤ ဘှံး လီၤ ဘှး မး လီၤ. မ့ မ့ၢ် သ ရၢ် ပ စီၤ ထံ ဒီး အ မါ သး ဘိ ဃုာ် ဒီး အ ဖိ မုၣ် လၢ အ အဲၣ် ၀ဲ တ ဂၤ ဒု တ သ့ၣ် ညါ နီ တ မံၤ လၢၤ ဘၣ် ့ လၢ ပျုၤ ပူၤ ပှဲၤ ဒီး တၢ် သး ဖှံ လံ ဧါ သၢၣ်.

<<<<<<<<ကတၢၢ်လံ>>>>>>>

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

သွဲၣ် စဲဖီလၢထးဆှ ုၣ်အ ကျါ (အကူာ် ၁)

လၢ - ကညီကၠိဖိပှာ်ဘျးစဲကရူၢ်

တ ဘျီ ဖဲ လၢ ၀့ၢ် တ ဖျၢၣ် အ ပူၤ ဖု စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အိၣ် ၀ဲ တ ဂၤ န့ၣ် လီၤ. တၢ် လၢ ဖု စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အံၤ မ့ၢ် ၀ဲ ပှၤ လၢ အ အိၣ် ဒီး တၢ် လီ တၢ် လံး တၢ် စိ တၢ် က မီၤ အိၣ် ပှဲၤ တုၤ လၢ အ စု ပူၤ န့ၣ် လီၤ. ပှၤ ထံ ဖိ ကီၢ် ဖိ သ့ၣ် တ ဖၣ် ပျံၤ အီၤ ဒိၣ် မး လီၤ.အ ၀ဲ ထီၣ် ပှၢ် ဒီး အ မါ ယာ် တ့ၢ် တ ဘျုၣ် နံၣ် လံ ဘၣ် ဆၣ် အ ၀ဲ သ့ၣ် တ ဒိး နၣ် အ ချံ အ သၣ် နီ တ ဘျီ နီ တ ဖျၢၣ် ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. လၢ တၢ် တ တီၤ သူၣ်ပာ်သး အ ပူၤ တ နံၤအ မါ သး ဘိ ဟဲ ဆူ အ အိၣ် ဒီး တဲ အီၤ လၢ တၢ် သး ခု သါ ဟဲ သါ ဟီၣ် ဒီး တဲထီၣ် ၀ဲ လၢ ယ ၀ၤ သး ဘိ ဧၢ က သံၣ် သ ရၣ် တဲ ယၤ လၢ ယ အိၣ် ထီၣ် ဒီး ယ ဟုး ယ သး လံ လီၤ.

စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ဲ တဲ ၀ဲ အ မါ မ့ၢ် အ နီၢ် ကီၢ် စ့ၢ် ကီး ဧါ့ အ မ့ၢ် က စီ ဒီ လီၤ့ အ အံၤ န မ့ၢ် တ နၣ် ကွၢ် လံာ် တ ဘ့ၣ် အံၤ က သံၣ် သ ရၣ် ဟ့ၣ် ယၤ လီၤ.အ ၀ၤ ကွၢ် လီၤ ၀ ဲဒီး သူၣ် ဃု သး ခု အ သး ပိၢ် မး ြပ ုၢ် ြပ ုၢ် န့ၣ် လီၤ.
လၢ အ ပူၤ ကွံာ် အ နံၣ် ( ၁၀ ) န့ၣ် စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် မၤ သံ တ့ၢ် ၀ဲ အ သ ကိး လၢ အ မ့ၢ် စီၤ ကၠ့ အ မါ အ ဃိ သါၣ် နီၣ် ထီၣ် ကၤ ၀ဲ ဖဲ အ မၤ သံ ၀ဲ အ က တီၢ် အ သ ကိး လၢ အ မ့ၢ် စီၤ ကၠ့ အ မါ အိၣ် ဒီး အ ဟုး အ သး န့ၣ် လီၤ. စီၤ ကၠ့ စ့ၢ် ကီး မၤ သံ စ့ၢ် ကီး စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အ မိ အ ပါ ခဲ လၢာ် စ့ၢ် ကီး လီၤ. လၢ ခံ ပှၤ ဒီ သ ကိး ခံ ဂၤ အံၤ ကဲ ထီၣ် ဒုၣ် ဒါ အ ဒိၣ် အ မုၢ် တ စိၤ လၢ ဟီၣ် ခိၣ် အံၤ သး မံ လီၤ အ သး တ သ့ လၢၤ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. သး ပှၢ် စီၤ ကၠ့ မ့ၢ် ပှၤ တူၢ် ဒိၣ် ကီၤ ဒိၣ် ဒိၣ် ကျိၣ် ဒိၣ် စ့ ဒိၣ် မး လီၤ. ဖဲ အ သး န့ၣ် မၤ ၀ဲ သ့ စ့ၢ် ကီး လီၤ. ပှၤ ခံ ဂၤ အံၤ တ ဘၣ် လိာ် အ သး နီ တ စ ဘၣ့် ဘၣ် ဆၣ် အိၣ် ၀ဲ လၢ ၀့ၢ် တ ဖျၢၣ် ဃီ န့ၣ် လီၤ. စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အိၣ် လၢ ၀့ၢ် မုၢ် ထီၣ် သး ပှၢ် စီၤ ကၠ့ အိၣ် လၢ ၀့ၢ် မုၢ် နုာ် န့ၣ် လီၤ.

ဖဲ မုၢ် နံၤသ့ၣ် တ ဖၣ် လဲၤ ပူၤ ကွံာ် အါ လါ ဒီး အ မါ အိၣ် ထီၣ် ၀ဲ အ ဖိ မုၣ် လၢ အ ဃံ လၤ လီၤ အဲၣ် ဒိၣ် မး တ ဂၤ လီၤ. အ ပါ အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ဲ အဲၣ် ၀ဲ လၢာ် အ သး န့ၣ် လီၤ.စီၤ ကၠ့ စ့ၢ် ကီး အ မါ အ ဖိ အိၣ် စ့ၢ် ကီး န့ၣ် လီၤ.တ ဖျဲၢ် ခံ လိာ် အ သး နီ တ စဲး ဘၣ် ခီ ဖျ အ ဖိ အိၣ် ထဲ တ ဂၤ အ ဃိ ထဲ တ ဂၤ အဲၣ် ၀ဲ ဒၣ် လၢၢ် သး န့ၣ် လီၤ. မိၢ် ပၢ် သ့ၣ် တ ဖၣ် မ့ၢ် သ့ၣ် ညါ သ တ နၣ် က့ ဖိ သၣ် ခံ ဂၤ အံၤ ထီၣ် ကၠိ တ ဖျၢၣ် ဃီ တ တီၤ ဃ န့ၣ် လီၤ.ဖိ သၣ် အါ ဂၤ လိၢ် ကွဲ သ့ ဖိ သၣ် ခံ ဂၤ အံၤ တ လိၢ် ကွဲ ဘၣ် တ နံၤသ ရၣ် ခဲ ဂၤ လဲၤ သံ ကွၢ် ဖိ သၣ် ခဲ ဂၤ လၢ ဘၣ် မ နုၤ လၢ သု တ လိၢ် ကွဲ လဲၣ်. အ ၀ဲ သ့ၣ် စံး ၀ဲ တ ဘျီ ဃိ ယ မိ ယ ပါ တ အဲၣ် ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. မ့ၢ် သ့ၣ် ညါ ၀ဲ ဒီး က မၤ ဒၢၣ် ပှၤ လီၤ. ခီ ဖျိ လၢ သ ရၣ် သ့ၣ် တ ဖၣ် သ့ၣ် ညါ အ မိ အ ပါ ခံ ဒူၣ် လၢာ် အ ဂ့ၢ် အ ဃိ တဲ ၀ဲ တ ဘူၣ်တ မံၤ နီ တ ခါ လၢာ် ဘၣ်. ဖိ သၣ် သ့ၣ် တ ဖၣ် လိၣ် ကွဲ သး ဖှံ မး အ ဃိ သု တ အဲၣ် ဒီး လိၢ် ကွဲ ဘၣ် ဧါ့ ယ အဲၣ် ဒိး လိၢ် ကွဲ ဒိၣ် မး လီၤ. အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် စံး ဆၢ တ ဘျီ ဃီ လီၤ.လၢ တၢ် န့ၤ အ ဃိ သ ရၣ် သ့ၣ် တ ဖၣ် သုး ကျဲၤ နၤ အ ၀ဲ သ့ၣ် အ လီၢ် လီၤ ဆီ ဒုး ဂဲၤ လိၢ် ကွဲ ထဲ ဒၣ် ခံ ဂၤ န့ၤ လီၤ. ဖိ သၣ် ခံ ဂၤ တ သ့ၣ် ညါ တၢ် န တ မံၤ အ ဃိ ဂဲၤ လိၢ် ကွဲ သ ကိး ခံ ဂၤ ပှဲၤ တၢ် သး ဖှံၣ် တိ နံၤ တဲာ် န့ၤ လီၤ.

ဖဲ ဖိ သၣ် ဖိ အံၤ အ သး အိၣ် ယဲၢ် နံၤအ ဆၢ က တီၤ ဒၣ် လဲၣ် ပှၤ တ သ့ၣ် ညါ အ မံၤ နီ တ ဂၤ ဘၣ့် တ နံၤ န့ၤ ဖိ သၣ် ပိာ် ခွါ သံ ကွၢ် ဖိ သၣ် ပိၢ် မုာ် န မံၢ် ဒံး လဲၣ်. / မး အ ၀ဲ ကိး ပၠ ၀ဲ လၢ သါ မံၤ လၢ ဘှ့ၣ် ဖီ န့ၤ လီၤ.ဖိ သၣ် မုၣ် စ့ၢ် ကီး သံ ကွၢ် စ့ၢ် က ကီး ပိာ် ခွါ လၢၣ် န မံၤ မီၤ့ ယဲ ယ မံၤ လၢ စီၤ ပ စီၤ ထံ အ ၀ဲ သ့ၣ် အ မံၤ ခံ ဖျၢၣ် လီၤ ပ လိာ် န့ၤ လီၤ. ဖိ သၣ် ဖိ ခံ ဂၤ ဒိၣ် ထီၣ် တ ပူၤ ဃီ ထီၣ် ကၠိ တ တီၤ ဃီ အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် အဲၣ်လိာ် သး ဒိၣ် မး လီၤ. တ နံၤ ဒီး တ နံၤ အ ၀ဲ သ့ၣ် အိၣ် (၁၀) တီၢ် အ ခါ စီၤ ပ စီၤ ထံ ကိး ၀ဲ နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီး လၢ အ အိၣ် ဒ့ ဘှ့ၣ် ဟဲ လၢ ကၠီ အိၣ် တ စံံး မီၢ် / ဖီ ဘှ့ၣ်တ ခီ က ဖဲး က ဖီး ဖိ ဘၣ် မ နုၤ န ကိး ယၤ လဲၣ် ကၠီ အိ တံ ဧၢ.ယ က တဲ နၤ တၢ်အိၣ် ၀ဲ န့ၣ် ဒ့ ဘီအတီၤ(၁၀) တုၤ နမ့ၢ်ဖျိန က လဲၤ ဖဲ လဲၣ်. ကီၠ တံ ဧၢ ဒ တ့ သၣ် ညါ စ့ၢ် ကီ ဘၣ်. ကီၠ တံၣ် မီၤ ကီၠ တ သ့ၣ် ညါ စ့ၢ် ကီး ဘၣ်. ဒ့ ဘှ့ၣ် န မ့ၢ် ဖျိ (၁၀) တီၤ ဒုး ကီၠ က ဃ ့နၤ တၢ် တ မံၤ နီၤ ဒ့ ဘှ့ၣ် ဧၢ ကီၠ ဧၢ ယ မ့ၢ် ဖျိ ဒု ကွၢ် ဖဲ န က ဃ့ ယ က ဟ့ၣ် နီ နီၢ် နၤ လီၤ.

ဖဲ နံၤအ ၀ဲ န့ၤ စီၤ ပ စီၤ ထ ံဒီး နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဖျိ ထီၣ် ၀ဲ ဒံး သိး သိး န့ၤ လီၤ. စီၤ ပ စီၤ ထံ န့ၢ် ၀ဲ စီၤ တၢ် မၤ လိ ဒီး နီၢ် တၢ် မၤ လိ န့ၤ လီၤ. အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ သး ခု ဒိၣ် မး သး ခု ဒိၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် သး လီၤ. နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ ကိး ၀ဲ စီၤ ပ စီၤ ထံ လၢ ကီၠီ ထံ ဧၢ န က ဃ့ ယၤ တၢ် မ နုၤ လဲၣ်. ဒ့ ဘှ့ၣ် ယ က ဃ့ နၤ တၢ် တ ခါ ယ ဘၣ် ယိာ် တၢ် ဒိး မး လီၤ. ဘၣ် ယိာ် စ့ၢ် ကီး လၢ န က သး ဒိၣ် ယၤ စ့ၢ် ကီး လီၤ. ကီၠ ထံ ဧၢ ဃ စၢ် ခီ ယ ကဟ့ၣ် နၤ နီၢ် ကီ လီၤ. ဒ့ ဘှ့ၣ် ဧၢ ကီၠ လိၣ် ဘၣ် ဒ့ ဘှ့ၣ်တၢ် အဲၣ် မၤ မုာ် ကီၠ အ သး လီၤ စီၤ အ ဂီၢ် လီၤ မ့ၢ် က သ့ စ့ၢ် ကီး ဧါ့ ဘှ့ၣ် ဖီ အ မဲၢ် ဆှး တ စဲး တ စဲး လၢ တၢ် အဲၣ် ဘၣ် စ့ၢ် ကီး ပ စီၤ ထံ အ ဃိ ကၢ်ွ ၀ဲ စီၤ ပ စီၤ ထံ အ မဲာ် လၢ တၢ် သူၣ် အိၣ် သး အိၣ် အ ပူၤ ကီၠ ထံ ဧၢ ယ အဲၣ် နၤ ဒံး သိး န အဲၣ် ယၤ စ့ၢ် ကီ လီၤ.

စီၤ ပ စီၤ ထံ တ ဂၤ သး ခ ဒိၣ် မး လီၤ. လၢ တၢ် သး ခု အ ပူၤ ဟ က့ၤ ၀ဲ ဆူ ကိၠ က ရၢၢ် ပှၤ ကိး ထီၣ် ၀ဲ စီၤ ပ စီၤ ထံ ဒီး နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ က ဘၣ် ဒိ တၢ် ဂီၤ လီၤ. ကွဲ မုာ် ဘၣ် စ့ၢ် ကီး ဒီး အ မိ အ ပါ ခ လၢာ် လီၤ. ခံ ဂၤ လိာ် ပှဲၤ တၢ် သး ဖှံ လဲၤ ထီၣ် သ ကိး ၀ဲ လီၤ အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ၈ၤ ကွၢ် လီၤ ၀ဲ အ မိ အ ပါ လၢ တၢ် မုၢ် လာ်အ ပူၤ န့ၣ် လီၤ. လၢ တၢ် တ တီၤ ပာ်သူၣ် ပာ် သး အ ပူၤ မီၢ် ပၢ် ခ ဂၤ ဟ ထီၣ် ဒီး ထံၣ် လိာ် အ သး ဒီး သ့ၣ် ညါ လိာ် သး အ ဃိ သူၣ် ဒိၣ် သး ဖျိး ထီၣ် ဒီး တွံၢ် ထီၣ် တ ဂၤ အ ဖိ တ ဂၤ အ ဖိ က့ၤ တွံၢ် ၀ဲ ဆူ တ ဂၤ အ ဟံၣ် ဒၣ် ၀ဲ န့ၣ်လီၤ.


စီၤ ပ စီၤ ထံ သံ ကွၢ် အ မိၢ် အ ပၢ် လၢ တၢ် ဂ့ၢ် အ ဂၤ အ ဖီ ခိၣ် န့ၤ လီၤ. အ ပၢ် လၢ
အ မ့ၢ် စီၤ ကၠ့ စာ် တ က့ၤ အ ဖိ တ လိာ် န ဘၣ် သံ ကွၢ် တၢ် နီ တ မံၤ တ ဂ့ၤ တ နံၤ အံၤ ဆူ ညါ သါ ပ့ၣ် နီၣ် ကွံာ် ပိာ် မုာ် အ ၀ဲ န့ၤ တ က့ၢ်.ခီ ဖျိ စီၤ ပ စီၤ ထံ ပျံၤ ဘၣ် အ မိၢ် ဒိၣ် မး အ ဃိ အ ၀ဲ နုၤ လီၤ က့ၤ လၢ အ လီၢ် မံ ခိိၣ် တ ကူာ် တ ကူာ် ပှဲ ဒီး တၢ် ပျံၤ ဘၣ် အ ပၢ် ဃုာ် ဒီး တၢ် သး အုး ဖး ဒိၣ် န့ၤ လီၤ.

အၢၣ် --- မ့ မ့ၢ် အ ဒ့ မုာ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ တ ဂၤ ဒု အ ပါ တ တဲ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် န မ့ၢ် လဲၤ န မ့ၢ် သံ ကွၢ် ယ က ဒီၣ် တဲာ် န ကီာ် န့ၤ ဘၢ က ဒါ နၢ် မၢၢ် ဧါ ့ အ ဖိ မုာ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ တၢ် သး အုး အ ပူၤ က့ၤ နုၤ လၢ အ လီၢ် မံ ခိၣ် န့ၤ လီၤ ဒီး တ နံၤ တၢ် သး ခု တၢ် သး မုာ် သၣ် တ ဖၣ် လဲၤ က့ၤ ဖဲ လဲၣ် လီၢ် မၢ် ခဲ လၢာ် လံ မာ် လဲၣ် မ့ မ့ၢ် တၢ် သး အုး တ ခီ ဟဲ နုၤ လီၤ လၢ အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် အ သး ပူၤ အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် မံ တ န့ၢ် လၢာ် ဒီ တ နၤ ညါ န့ၤ လီၤ. တ နံ မ လၢ တၢ် တ တီၤ သူၣ် ပာ် သး အ ပူၤ တၢ် ပ ရၢ ဟဲ လၢ စီၤ ပ စီၤ ထံ အ အိၣ် တ ဘ့ၣ် လီၤ.

စီၤ ပ စီၤ ထံ ကွၢ် လီၤ ၀ဲ လၢ အ ချဲ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ အ ဒ့ မုၣ်လၢ အ အဲၣ် ၀ဲ ဒိၣ် တ ဂၤ အ တၢ် ကွဲး အ ဃိ ဖး လီၤ ၀ဲ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ ကီၠ ထံ -- ယ ပါ က လဲၤ ဆှၢ ယၤ လၢ ၀့ၢ် တ ကူၢ် လၢ ခီ လ့ၣ် ကိၠ အ ဃိ ခဲ မုၢ် ဆ့ၣ် ယ က ဘၣ် လဲၤ တၢ် လီၤ. လၢ ခံ လၢ န ဒ့ မုာ် အဲၣ် နၤ လၢာ် သး ကွဲး ဒ့ ဘှ့ၣ် - စီၤ ပ စီၤ ထံ ဖး လံာ် ၀ံၤ ဒီး အ ပၢ် ဟဲ နုၤ လီၤ ထံၣ် ၀ဲ လၢ အ ဖိ ခွါ အ တၢ် ပ ရၢ အ ဃိ ကွၢ် လီၤ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ လဲာ် အ ဃိ အ သး ဒိၣ် ထီၣ် ဒိၣ် ဒိၣ် က လဲာ် အ ဃိ ဟံ ထီၣ် မ့ၣ် ဒွံး ဒီး ဒွၣ် ထီၣ် ကွံာ် ၀ဲ ဒၣ် လီၤ. ပ စီၤ ထံ အ ပၢ် ဟး ထီၣ် လၢ ဒၢး ပူၤ သ တူၢ် က လာ် ဒီး ကး တံၢ် ြတဲၤ သီး တံၢ် အ ခံ လၢ သီး န့ၣ် လီၤ. စီၤ ပ စီၤ ထံ ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ဒ့ဘှ့ ဧၢ တၢ် ကီ လၢ နၤ ဒီး ယၤိ အ ဂီၢ် လံ သၢၣ်. အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် တ ထံၣ် လိာ် သး နီ တ ဘျီ လၢၤ ဘၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် လီၤ ဖး လာ် အ သး ယံာ် တ့ၢ် မး ၀ဲ ( ၄ ) နံၣ် ညါ န့ၤ လီၤ ဘၣ် ဆၣ် အ ၀ဲ သ့ၣ် အ တၢ် အဲၣ် တ ဖၣ် တ ဟး ဂီၢ် ဒံး ဘၣ့် စၢ ဃာ်လိာ် အ သး ဒံး ထီ ဘိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖ ီဖျ ိထီၣ် ( Collage ) အ ဆၢ က တီၢ် စီၤ ပ စီၤ ထ ံ စ့ၢ် ကီး ဖျ ိ ထီၣ် က ိၠလၢ မါ တ လ့ (Collage) စ့ၢ် ကီး လီၤ. ကိၠ ပျၢ် အ ၀ဲ သ့ၣ် တ ဖၣ် သ့ၣ် နီၣ် လိာ် အ သး ဖဲ လၢ ကိၠ ပျၢ် အ ဆၢ က တီၢ် ဒီၣ် မး လီၤ. ဘှ့ၣ် ဖီ ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ကီၠ ထံ ဧၢ န မ့ အိၣ် ယ သး က ခု ထဲ လဲၣ် ခဲ အံၤ ယ သး အုး ဒိၣ် မး ပှၤ တ သ့ၣ် ညါ နီ တ ဂၤ ဘၣ် ဖဲ တၢ် ကိၢ် ခါ အ ဆၢ က တီၢ် အ ၀ဲ သ့ၣ် ခံ ဂၤ လၢာ် ဟဲ က့ၤ ဟး သ ကိး လၢ အ ၀့ၢ် စ့ၢ် ကီး လီၤ ဒိၣ် တုၤ ခိၣ် ပှဲၤ ထီၣ် လံ အ ဃိတ နံၣ် န့ၤ ဘှ့ၣ် ဖီ အ ပါ ကိး အီၤ ဒီး တ ဲအီၤ လၢ ဖီ မုၣ်ဧၢ က တီၤ ဘၣ် လၢ န က ဘၣ် ဆီ ဟံၣ် ဆီ ဃီ လံ အ ဃိ အ ပါ သံ ကွၢ် အီၤ လၢ ဖဲ န လဲၤ အိၣ် လၢ ၀ံၢ် တ ကူၣ် ( ၄ ) နံၣ် အ ဆၢ က တီၢ် န တၢ် အဲၣ် တီ အိၣ် ဧါ. ပါ ဧၢ ယ တၢ် အဲၣ် တီ တ အိၣ် ဘဘၣ် အိၣ် ဒၣ် လၢ ၀့ၣ် တ ဖျၢၣ် အံၤ အ ပူၤ လီၤ.

မ တၤ လဲၣ် ဖိ မုၣ် ဒၣ် ယ ကီၠ ပ စီၤ ထံ လီၤ အ ပၢ် သး ဒိၣ် ဒီး စံး အီၤ သီၣ် လၢၤ တ ဂ့ၤ ယ က ဖျီ နၤ ဒီး သ့ၣ် ခိၣ် ကီၠၢ် ကီၢ် သီ လီၤ. အ ဖိ မုၣ် စံး အီၤ ပါ ဧၢ အိၣ် ခိး က နၣ် ဒံး မီၤ ဘၣ် ဆၣ် အ ပၢ် တ တဲ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ်, အ ဖိ မုၣ် စ့ၢ် ကီး တဲ ဆၢ တ ဘူၣ် လၢၤ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. တ ယံာ် န့ၢ် တ လါ လၣ် ဒီး တၢ် က စီၣ် လီၤ ၀ဲ လၢ ၀့ၢ် ဒီ တ ဖျၢၣ် ညါ အ ပူၤ လၢ စီ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် အ ဖိ မုၣ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ က ဖျီ အ သး ဒီး သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကီၢ် သီ န့ၣ်လီၤ. တ နံၤ စီၤ ပ စီၤ ထံ လဲၤ လၢ ဖၠါ ပူၤ အ ခါ ထံၣ် ၀ဲ လၢ ပှၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဖး တၢ် က စီၣ် အါ မး အ ဃိ သံ ကွၢ် ၀ဲ လၢ ဒ့ ခွါ သ့ၣ် ဧၢ သု ဖး လံာ် မ နုၤ လဲၣ် အီ-သရၣ် ဧၢ ပ ဖး တၢ် က စီၣ် လီၤ ဆီ ဘၢၣ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ သံ ကွၢ် အ ၀ဲ လၢ တၢ် က စီၣ် မ နုၤ လဲၣ်, သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဒီး သ့ၣ် ခီၢ် ကီၣ် သီ အ ဂ့ၢ် လီၤ.

သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ နၢ် ဟူ တ ဘျီ ဃီ ဒီး အ သး လီၤ က တုၤ ဒိၣ် မး လီၤ ဒီး ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ဒ့ ဘှ့ၣ် ဧၢ မ့ၢ် န သး လၢာ် ကွံာ် ကီၠ လံ တ ခီ ဧါ ဘူၣ် တ့ၢ် မး အ သး က သ့ၣ် ဖး ဘၣ် မး အ သး လီၤ့ တၢ် ကိၢ် တၢ် ဂီၤ ဒီး တၢ် သး အုး အိၣ် ပှဲၤ မး ေလၢ သ ရၣ် ဇိ စီၤ ပ စီၤ ထံ အ သး ကံၢ် ပူၤ န့ၤ လီၤ. ဖဲ စါ ခီ အ ဆၢ က တီၢ် သ ရၣ် ဇိ စီၤ ပ စီၤ ထံ ဒိး ထီၣ် အ သိ လ့ၣ် ဖိ ဒီး ဟး တ ရံး ထီၣ် လၢ ၀့ၢ် အ ပူၤ န့ၤ လီၤ. ဟး ၀ဲ လၢ ၀့ၢ် ပူၤ သ ကုၤ ဆး ဒး သီ တ နၤ ကျၢၤ ဘၣ် ဆၣ် တ ထံၣ် ၀ဲ အ ဒ့ မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ အ အဲၣ် ၀ဲ တ ဂၤ အံၤ နီ တ ဘျး ဘၣ် အ ဃိ လၢ တၢ် သး လီၤ ဘီံး အ ပူၤ ဟဲ က့ၤ လၢ အ ဟံၣ် ဒီး ကွဲး တၢ် သး ၀ံၣ် ဖိ တ ယုၢ် လၢ တၢ် သး လီၤ ဘီံး ဒ်အ သး တူၢ် ဘၣ် ဃုာ် ဒီး တၢ် သး လီၤ ဘှံး ဖး ဒိၣ် က တၢၢ် ကျဲ က တဇၢ် အဲၣ် ဒိး ဟ့ၣ် ဆၢ က့ၤ အ တၢ် အဲၣ် တီ သး ဘိ လၢ အ မ့ ၢ် အ ဒ့ မုၣ် ဘှ့ၣ် အံၤ တၢ် လၢ အိၣ် ဒီး အီၤ ခဲ လၢာ် ဘၣ် ဆၣ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ တ သ့ လၢၤ ဘၣ် အ ဃိ ထဲ တၢ် သး ၀ံၣ် ဖိ တ ယုၢ် အံၤ လဲၤ ၀ဲ ဆူ တၢ် ဩီ တ က လုာ် (Studio) ဒီး ဩီ လီၤ အ တၢ် သး ၀ံၣ် ဖိ ဒီး အ မဲာ် ထံ ဖိ လီၤ အ ဃိ ( Studio) အ က စၢ် သံ ကွၢ် အီၤ သ ရၣ် ဘၣ် မ နုၤ ဃိ လဲၣ့် သ ရၣ် သီၤ ထံ တဲ ဆၢ အီၤ လၢ တ မ့ၤ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် ထဲ ဒၣ် ယ တူၢ် ဘၣ် ဒံး ယ တၢ် သး ၀ံၣ် ဖိ အ သိး လီၤ့ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ တဲ ၀ဲ လၢ အ က လုာ် က ပုာ် လုာ် ဃု န့ၢ် ယၤ ဖိ သၣ် တ ဂၤ နီၤ. ပှၤ ဃု န့ၢ် အီၤ ဖိ သၣ် လၢ က လဲၤ ဆှၢ တာ် အ ဂီၢ် န့ၤ လီၤ.

ဖိ သၣ် အ ၀ဲ န့ၤ အိၣ် ဘူး စ့ၢ် ကီး ဒီး သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ ဃိ က့ၤ ဒီး ဟ့ၣ် ၀ဲ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ အ တၢ် ပ ရၢ် ဒီး အ လီ ယဲၤ ကွီၤ န့ၣ် လီၤ. သ ရၣ် မုၣ် ထံၣ် တၢ် အံၤ ဒီး သး ခု ၀ဲ ဒိၣ် မး လီၤ ဒီး အ၀ဲ က့ၤ အိး ထီၣ် လီ ယဲၤ ကွီၤ အံၤ ဒီး နၢ် ဟူ ၀ဲ လၢ အ ကီၠ ပ စီၤ ထံ အ တၢ် သး ၀ံၣ် လၢ အ ဂီၢ် အ ဃိ အ သး ဘၣ် ဒိ ဒိၣ် မး ဒီး အ မဲာ် ထံ ယွၤ လီၤ ဘိး ပၤ ၀ါ ၀ါ ဖိ အ လိၤ န့ၤ လီၤ. ဖဲ န့ၤ ဘှ့ၣ် ဖီ ဆိ က မီၣ် ထီၣ် ၀ဲ ကီၠီ မ တ မ့ၢ် ဒံး န့ၢ် မး လဲၣ် ဒ့ မုၣ် အဲၣ် နၣ် ထဲ နၤ တ ဂၤ လီၤ, ကီၠ ဧၢ မ့ တ မ့ၢ် ဘၣ် လၢ ယ ကီၠ ဘၣ် ဒီး ဒ့ တ အိၣ် မူ ဘၣ် လၢ ဟီၣ် ခိၣ် ဘၣ် သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ဟီၣ် စူၤ သး ၀ံၤ လီၤ ဘှံး တ့ၢ် မး အ ဃိ မံ ဘၣ် အ သး က စု ဒု ဖိ လီၤ.

နၤ ဘူး ထီၣ် က တုၤ လၢ တၢ် ဖျီ ဒီး သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကီၢ် သီ ဟဲ တုၤ ၀ဲ ဒၣ် န့ၤ လီၤ ဒီး လဲၤ ၀ဲ ဒၣ် လၢ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ ဟံၣ် ဒီး ထံၣ် ဘၣ် ၀ဲ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ လီၤ အဲၣ် လီၤ ကွံ ဘၣ် အီၤ ဘၣ် ဆၣ် ထံၣ် ၀ဲ လၢ ဖျါ အ သး တ ဖှံ နီ တ စဲး ဘၣ် အ ဃိ သံ ကွၢ် ထီၣ် ၀ဲ ဒ့ မုၣ် ဧၢ ဘၣ် မ နုၤ န သး တ ဖှံ လဲၣ် ့ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ တဲ ၀ဲ လၢ တၢ် ကီ တၢ် ခဲ အိၣ် ဒီး ယၤ အါ မး လီၤ ဆၢ သ့ၣ် ညါ နဲ တ ဂ့ၤ မီၤ. စီၤ ကီၢ် သီ မ့ၢ် ပိာ် ခွါ ဖိ လၢ အ ဒိ သူၣ် ဒိ သး သ့ အ ဃိ တဲ ထီၣ် ၀ဲ တ မ့ၢ် ဒ် န့ၤ ဘၣ် မီၤ ဒ့ မုၣ် ဧၢ မ့ၢ် ယ မၤ စၢၤ နၤ သ့ တ မံၤ မံၤ လီၢ် သၢၣ် မ့ၢ် လၢ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ န တ တဲ တၢ် နီ တ မံၤ အ ဃိ အ ၀ဲ ဂဲၤ ဆၢ ထၢၣ် လၢ အ လီၢ် ဆ့ၣ် နီၤ အ လီၢ် ဒီး ဒိး ထီၣ် အ သိ လ့ၣ် ဒီး ဟး တ ရံး လၢ ၀့ၢ် ပူၤ န့ၤ လီၤ.

အ ၀ဲ လဲၤ ဆ့ၣ် နီၤ လၢ တၢ် အီၣ် ကျး အ ဆၢ က တီၢ် ပှၤ အ ဂၤ က တိၤ တၢ် ဒီး တၢ် ဂ ့ၢ် ဘၣ် ဃး သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ ဂ့ၢ် ဒီး သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ခံ ဂၤ မ့ၢ် ပှၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် လၢ အဲၣ် လိာ် အ သး လၢ ဖိ သၣ် တုၤ အ ခဲ အံၤ ဘၣ် ဆၣ် ခဲ အံၤ အ ပၢ် က ဖျီ အီၤ ဒီး သ့ၣ် ခိၣ် တ ဂၤ အ ဃိ ကဲ ထီၣ် တၢ် လီၤ သး ဟး ဂီၤ ခး ဒိၣ် လီၤ. အ မိၢ် အ ပၢ် ခံ ဒူၣ် လၢာ် န့ၤ တၢ် သး မံ တ အိၣ် လၢ ညါ ဒုး ဘျး စဲ ၀ဲ လၢ အံၤ မ နုၤ အ ဃိ လဲၣ် , စီၤ ကီၢ် သီ မၤ အ သး ဒ် တ သ့ၣ် ညါ ဘၣ် ဒီး သံ က့ၢ် ၀ဲ လၢ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ တၢ် အဲ ၣ် တီ တ ဂၤ န့ ၤ အ မံၤ ဒ် လဲၣ် ့ ဒ့ မုၣ် ဒ့ ခွါ ဧၢ - အၢၣ် ကီၠ, ပ သ့ၣ် ညါ သၢၣ် အ မံၤ လၢသ ရၣ် စီၤ ထံ လီၤ. သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကီၢ် သီ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ တ ဘျီ ဃီ သး က ညီၤ ၀ဲ ဒိၣ် မး လီၤ. ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ လၢ ယ က ဘၣ် လဲၤ ဆူ ညါ ဘၣ် ဟၢ် လီၤ သး ကၢ် ကၢ် ဒီး ဒိး ထီၣ် အ သိ လ့ၣ် ဒီး လဲၤ ဆူ အ တံၤ သ ကိး အ အိၣ် န့ၤ လီၤ.

သ့ၣ် ခိၢ် စီၤ ကီၢ် သီ မၤ သီၣ် ( Phone)တံ တံ / တံ တံ / ၀ံၤ သ ရၣ် ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ ဟဲ ထီၣ် ဆူ တၢ် မဲာ် ညါ ဒီး မ့ၢ် လၢ ထံၣ် ၀ဲ လၢ အ တံၤ သ ကိး စီၤ ကီၢ် သီ အ ဃိ အ ၀ဲ ဖုး ဘၣ် အ သး ဖး ဒိၣ် ညါ န့ၤ လီၤ. ခီ ဖျိ လၢ ပှၤ က ဖျီ အ သး ဒီး အ တၢ် အဲၣ် တီ တ ဂၤ န့ ၤ မ့ၢ် ၀ဲ အ တံၤ သ ကိး အ ဃိ န့ၤ လီၤ. ဘၣ် ဆၣ် သ ရၣ် ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ မၤ အ သး ဒ် အ တ သ့ၣ် ညါ အ သိး န့ၤ လီၤ. မ့ မ့ၢ် သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကိၢ် သီ တ ခီ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လီၤ တံၢ် လၢ အ တံၤ သ ကိး အ သး တ မုာ် ဘၣ် ဆၣ် ပာ်မၤ အ သး လီၤ.

သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကီၢ် သီကိး ထီၣ် အ သ ကိး သ ရၣ် ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ လၢ ပ က လဲၤ လၢ တၢ် အီၣ် ကျး ဒီး တဲ သ ကိး တၢ် န့ၤ လီၤ. စီၤ ကီၢ် သီ သံ ကွၢ် အ တံၤ သ ကိး သ/ စီၤ ပ စီၤ ထံ လၢ နၣ် က ဒုး အီၣ် ပှၤ ဆံး ယံာ် လဲၣ်. သ/ ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ အ သး လီၤ ဘှံး ဒိၣ် မး လၢ အ က စံး ဆၢ အ တံၤ သ ကိး အ တၢ် စံး ဆၢ န့ ၤ လီၤ. အ ၀ဲ တဲ ဆၢ ၀ဲ လၢ အ က လုၢ် က ပုာ် လုး ဖိ တ ညီ ဒံး ပျာ် လဲၣ် ခွါ ဧၢ , ၀ံၤ ရှိ လီၤ အ ခိၣ် န့ၤ လီၤ. အ တံၤ သ ကိး သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လီၢ် တံၢ် လၢ အ သး က ဘၣ် ဒိ သ ပှၢ် န့ၤ လီၤ. တံၤ သ ကိး ဧၢ ယ က တဲ န့ ၤ ယ တၢ် အဲၣ် တီ အိၣ် တ ဂၤ ယ အဲၣ် အီၢ် ဒိၣ် မး လီၤ ယ စီ တ လဲ ဒီး ပှၤ အ ဂၤ တ အိၣ် နီ တ ဂၤ ဘၣ် စီၤ ကီၢ် သီ တဲ ဘၣ် အ တံၤ သ ကိး စီၤ ပ စီၤ ထံ န့ၤ လီၤ.

မုၣ် လိၣ် ဘိ အ ဂၤ ဂ့ၤ ဘၣ် ဆၣ် တ မိၣ် န့ၢ် သး လီ လၢၤ ဘၣ် ခွါ ဧၢ နဲ စ့ၢ် ကီး န က ဒံး သိး ယၤ စ့ၢ် ကီး လီၤ ယ က သုး ကျဲၤ န့ၢ် တၢ် လၢ သုး ဂီၢ် အ ဂ့ၤ က တၢၤ န့ၣ် လီၤ. သ ရၣ် စီၤ ထံ တဲ ဆၢ က့ၤ ေအ သ ကိး လၢ တ ဘၣ် မၤ နါ စိၤ တၢ် တ ဂ့ၤ နီၤ ခွါ ဧၢ.
မုၢ် ဆ့ၣ် ထီၣ် တ နံၤ ဖဲ ပ ရဲၣ် ကျဲၤ မူး အ ခါ စီၤ ကီၢ် သီ မၢ ပှၤ လဲၤ ကိး နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ က ဟဲ ဆူ အ အိၣ် န့ၤ လီၤ. မ့ မ့ၢ် နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ တ ခီ လၢ တၢ် ပျံၤ တၢ် ဖုး အ ပူၤ လဲၤ ၀ဲ က စု ဒု ဖိ န့ၤ လီၤ ဒီး စီၤ ကီၢ် သီ တဲ သ/ မ ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ ယ အဲၣ် နၤ တ သ့ လၢၤ ဘၣ် ပှၤ လၢ အဲၣ် နၤ ဒိၣ် န့ၢ် န အဲၣ် အီၤ အိၣ် လီၤ တံၢ် လံ အ ဃိ တ နၤ အံၤ ယ က ဘၣ် က့ၤ လၢ ယ တၢ် အဲၣ် တီ အိၣ် လီၤ. နဲ စ့ၢ် ကီး န အိၣ် ဒ် အံၤ တ သ့ လၢၤ ဘၣ် န က ဘၣ် လဲၤ ဆူ န တၢ် အဲၣ် တီ အ အိၣ် ဟး ထီၣ် ဆူ အ ယံၤ န့ၤ လီၤ. စီၤ ကီၢ် သီ လဲၤ ကိး သ / ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ ဒီး က့ၤ ၀ဲ ဆူ စီၤ ကီၢ် သီ အ သ ၀ီ န့ၤ လီၤ. တၢ် ကိၢ် တၢ် ဂီၢ် ဒီး တၢ် ကီ တၢ် ကီ တၢ် ခဲ သ့ၣ် တ ဖၣ် ပာ်တ့ၢ် ကွံာ် ၀ဲ ခဲ လၢာ် ဒီး လၢ က သူၣ် ထီၣ် အ ဟံၣ် မုာ် ဃီ ပၢၤ အ ဂီၢ် န့ၤ လီၤ.

မုၢ် ဆ့ၣ် ထီၣ် တ နံၤ ပှၤ တ ထံၣ် လၢၤ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ , ပှၤ တ ထံၣ် လၢၤ သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကီၢ် သီ အ ဃိ ပှၤ ကိး ဂၤ ဒဲး သး အုး ဒိၣ် မး လီၤ. အ ဒိၣ် အ အါ တ လး မုၣ် အ မိ အ ပါ ဒူ က တူၢ် တဲ ၀ဲ လဲၣ် နီၤ အိၣ် တ စိၢ် ဖိ , ဖိ သၣ် ဖိ တ ဂၤ ဟဲ က့ၤ ဒီး ဟ့ၣ် စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် လံာ် တ ဘ့ၣ် လၢ တၢ် သူၣ် ဒိၣ် သး ဖျိး အ ပူၤ သး ပှၢ် အံၤ ဟံ ထီၣ် ဖး သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ ဖိ မုၣ်န့ၢ် စီၤ ကီၢ် သီ တ အဲၣ် အီၤ ဘၣ် ဒီး စံၣ် လိာ် အ ခံ ဒီး သ ရၣ်ဖိ စီၤ ပ စီၤ ထံ န့ၤ လီၤ.

လၢ တၢ် သး ထီၣ် ဖး ဒိၣ် အ ပူၤ အ ၀ဲ တီၣ် ထီၣ် တၢ် ဂ့ၢ် ဆူ ရူ ဘၣ် ဃး ဒီး ဖိ မုၣ် ဖိ ခွါ အ ဂ့ၢ် န့ၤ လီၤ့ ဒူ သ ၀ီ ခိၣ် နၢ် ပှၤ ဘၣ် မူ ဘၣ် ဒါ မၣ် လီၤ သ့ၣ် ခိၣ် စီၤ ကၠ့ လၢ ရူ န့ၣ် လီၤ ဖဲ န့ၤ အ ဆၢ က တီၢ် မ့ၢ် လၢ ပှၤ သူ တၢ် စိ တၢ် က မီၤ အ စိၤ အ ဃိ ပှၤ ဆၢ တဲာ် တၢ် လိၤ လိၤ န့ၤ လီၤ. တဲ အါ လိာ် အ သး လၢ ဖိ ခွါ အ တၢ် ဂ့ၢ် သ _တု ဘၣ် လီၤ န့ၤ လီၤ. စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် တဲ ထီၣ် ၀ဲ လၢ ယ မ့ၢ် ထံၣ် ဆိ အ ၀ဲ သ့ၣ် လၢ ညါ က မၤ သံ န ဖိ ခွါ န မ့ၢ် ထံၣ် ဆိ လၢ ညါ န့ၤ မၤ သံ စၢ် ခီ ယ ဖိ မုၣ် န့ၤ လီၤ. ခံ ဂၤ လၢၢ် ဘၣ် သး ဒီး ဆဲး လီၤ အ စု မုၢ် ကျၢၢ် န့ၤ လီၤ. မ့ မ့ၢ် သ ရၣ်စီၤ ပ စီၤ ထံ ဒီး အ မါ သး ဘိ တ သ့ၣ် ညါ တၢ် နီ တ မံၤ လၢၤ ဘၣ် န့ၤ လီၤ.

သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ဒီး အ မါ သး ဘိ ခံ ဂၤ သူာ် ထီၣ် အ တၢ် အဲၣ် အ ၀့ာ် စီ ဆှံ ဃံ ဃံ လၤ လၤ န့ၣ် လီၤ. နံၣ် လါ လဲၤ ပူၤ ကွံာ် ယံာ် ထီၣ် ဒီး သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အိၣ် ထီၣ် ဒီး အ ဟုး အ သး န့ၣ် လီၤ. တ နံၤ န့ၣ် သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ ကိး ထီၣ် အ မါ သး ဘိ လၢ - သး ဘိ ဧၢ တ ့နမ အံၤ ကီၠ က လဲၤ လၢ ဖၠါ ပူၤ နီၤ့ အိၣ် တၢ် လၢ ဟံၣ် ဂ့ၤ ဂ့ၤ နီၤ. တ ဘၣ် မၤ တၢ် နီ တ မံၤ တ ဂ့ၤ နီၤ. ယ မ့ၢ် ဟဲ က့ၤ မၣ် ယ က မၤ နီၤ. အ မါ တီၤ တဲ ဆၢ အီၤ လၢ အဲၣ် ဒိၣ် ဧၢ လဲၤ စၢ် ခီ တ ဘၣ် ကိၢ် တၢ် လၢ ယ ဂီၢ် တ ဂ့ၤ နီၤ. သ ရၣ် စီၤ ထံ ဆၢ ဂ့ၤ အ မါ လၢ သး ဘိ ဧၢ ယ လဲၤ လံ နီၤ. အ မါ တဲ ဆၢ အီၤ လၢ မ့ မ့ၢ် ကီၠ လဲၤ မုာ် မုၣ် နီၤ.

ဖဲ သ ရၣ် ပ စီၤ ထံ လၢ တ စိၢ် ဖိ ဒီး သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ မိ ဒီး အ ပၢ် ဟဲ တုၤ သ တူၢ် က လာ် န့ၣ် ဒီး ကိး ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ က လုၢ် ဖ ဒိၣ် - နီၢ် ဘှ့ၣ် ဖီ - ပ စီၤ ထံ ဟဲ လီၤ လၢ ဟံၣ် ဖီ လာ် ယ က မၤ သံ သု ခဲ လၢာ် န့ၣ် လီၤ. မ့ မ့ၢ် သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ ပၢ် ဒီး အ မိၢ် အ ဃိ အ ၀ဲ ပျံၤ တၢ် ဒိၣ် မး န့ၣ် လီၤ. ဟဲ လီၤ ဟဲ လီၤ / သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ လၢ တၢ် ပျံၤ တၢ် ဖုး ဆိ မိၣ် ထီၣ် ၀ဲ လၢ ကိ ညၢ် ကၠီ သး ဘိ တ အိၣ် ဘၣ်. ဖဲ အ ဆိ က မိၣ် ထီၣ် ၀ံၤ စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် ဃါ ထီၣ် တၢ် လဲၤ တွံၢ် လီၤ န့ၣ် ယၤ တ ထံၣ် ပှၤ ဟဲ ထီၣ် သီၣ် အါ အါ ဂီၢ် ဂီၢ် ဒီး တၢ် လံ တၢ် ပှၤ ဖီၣ် ထီၣ် အါ အါ ဂီၢ် ဂီၢ် ဖီၣ် ထီၣ် သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ စု ဒီး တွံၢ် လီၤ အီၤ လၢ ဟီၣ် ခိၣ် လိၤ န့ၣ် လီၤ. သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အ မိ အ ပါ လၢ တၢ် သး ထီၣ် ဘၣ် အ ဖိ မုၣ် ထဲ တ ဂၤ အ ဃိ ထီၣ် ဘၣ် ၀ဲ လၢ တၢ် သူၣ် ဒိၣ် သး ဖျိး အ ပူၤ အ ဃိ သ ရၣ် မုၣ် ဖိ အ သွံၣ် ဃိၤ လီၤ အါ အါ ဂီၢ် ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ.

စ ကီၤ လၢၢ် ဒိၣ် ထုး ထီၣ် ေအ က လုၢ် လၢ မၢ ပှၤ တွံၢ် ထီၣ် အ ဖိ မုၣ် လၢ သိ လ့ၣ် အ ပူၤ ချ ့ ချ ့ န့ၣ် လီၤ. သံ ကွၢ် ထီၣ် အ ဖိ မိၣ် လၢ န ၀ၤ မီၤ လဲၤ ဖဲ လဲၣ် ယ က ကျီ သံ အီၤ တ ဘျီ ဃီ လီၤ့ သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ အဲၣ် ဘၣ် အ ၀ၤ သး ဘိ ဒိၣ် မး အ ဃိ , ဘၣ် ယိာ် စ့ၢ် ကီး ၀ဲ လၢ အ က ဟဲ က့ၤ တုၤ အ ဃိ လၢ တၢ် သး လီၤ ဘှံး ပူၤ ပှၤ တွံၢ် ထီၣ် အီၣ် အီၤ လၢ သိ လ့ၣ် အ ပူၤ ဒီး ပိာ် ထီၣ် အ ခံ န့ၣ် လီၤ. သ ရၣ် မုၣ် ဘှ့ၣ် ဖီ ခီ ဖျိ တၢ် တီၢ် အီၤ ဘၣ် ဒိ ဘၣ် ထံး အါ အ ဃိ အိၣ် လၢ သိ လ့ၣ် ပူၤ က အု က စွါ ဟီၣ် လၢ ကျဲ ဒီ ဘီ အ ပူၤ န့ၣ် လီၤ.

ဆဲးဖးကဒီးဆူအကူာ် ၂ တက့ၢ်


ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ကီၠကီၠကကွဲးထဲအံၤလီၤ မ့ၢ်ကမၣ်နၢ်ပၢၢ်ကီၠနီၤ

ဟဲ လၢ - မီၣ် ဂ့ၤ 

ပ မ့ၢ် ပှၤ သး စၢ် ဒ် သီး
တၢ် အဲၣ် တီ ပ ဆိ မိၣ် အီၤ ,
ပှၤ အါ ဂၤ အ သး လီၤ ဘှံး
ခီ ဖျိ လၢ တၢ် အဲၣ် အ ပျံၤ

မ့ၢ် လၢ တၢ် အဲၣ် သ ဟီၣ် ဆူၣ်
ဖီ တၢၣ် တ တုာ် အိၣ် ဒီ ဒူၣ် ,
ဘူး က ဖျိ ထီၣ် တၢ် မၤ လိ
န့ၢ် ဖိ န့ၢ် ၀ၤ အိၣ် ထီ ဘိ

က တဲ သု ဒ့ မုၣ် ဒ့ ဖိ
ဂုၤ ကျဲး စၢး ဆိ တၢ် မၤ လိ ,
တၢ် ကူၣ် သ့ မ့ၢ် အိၣ် ဒီး ပှၤ
ပှၤ သူ ပှၤ တၢ် လီၢ် ကိး ပၤ

မ့ၢ် ပၤ တၢ် အဲၣ် ပၤ ခုၣ် ခုၣ်
က ညီ ခွါ ဒီး က ညီ မုၣ် ,
တ နီၤ ဘၣ် ကွၢ် ဆၢၣ် မဲၤ ဒီး
တၢ် သး ဖှီၣ် တၢ် သး ဟး ဂီၤ

တၢ် အိၣ် သး မ့ၢ် တၢ် အ ဘၣ်
ပ သး စၢ် ထီ ဒါ ၀ ဲဒၣ် ,
ဃု ကျဲ ထဲ မၤ မုာ် အ သး
ကဲ ထီၣ် ပှၤ ဟး ဂီၤ အါ မး

နံၤ က မှံ လၢ ကျဲ က ပၤ
ပ ကွၢ် ဒီး ဘၣ် ဒိ ပ သး ,
ဟ့ၣ် က လီ ကွံၤ အ နီၢ် ခိ
ဆူ မုာ် ဖံး မုၣ် ညၣ် အ ဃိ

သး စၢ် န့ၣ် အိၣ် ဒီး ခွဲး ယာ်
သူ န့ၣ် သူ လၢ တၢ် သး ဆး ,
ဆၢ က တီၢ် ကိး နံၤ ကိး နာ်
ထီ ဘိ ဘၣ် ပ လီၢ် ပ သး

မ့ၢ် ဘၣ် ဃး ဒီး တၢ် ကူၣ် သ့
ဟံး နဲ ဒၣ် ခဲ လၢာ် ခဲ စ့ ,
ကီၠ ကီၠ က ကွဲး ထဲ အံၤ လီၤ
မ့ၢ် က မၣ် နၢ် ပၢၢ် ကီၠ နီၤ

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ဒ့ဒ့မုၣ်လၢယအဲၣ်ဒိၣ် ပှၤဂၤလၢဒ်နၤတအိၣ်

ဟဲ လၢ - မီၣ် ဂ့ၤ

တၢ် လၢ ယ တူၢ် ဘၣ် တ ဖၣ်
လၢ ယ သး ပူၤ မ့ၢ် ထဲ နၤ
ယ တံၤ သ ကိး စံး ဘၣ် ယၤ
န မ့ၢ် ပှၤ လာ် အၢ တ ဂၤ

ဘၣ် ဆၣ် မဲၤ ချံ လၢ အဲၣ် နၤ
ကွၢ် နၤ ဃံ လၤ ဂ့ၤ ဒိၣ် မး
ဒ့ ဒ့ မုၣ် ဧၢ ယ အဲၣ် နၤ
က တီ ဒီး နၤ ထဲ တ ဂၤ

တ ဆၢ န သး ဒီး ပှၤ ဂၤ
ထီ ဘိ ဆၢ အိၣ် န က ပၤ
သး တ ဖျၢၣ် တၢ် အဲၣ် တ ဂၤ
တ ဘျီ ခါ ဟ့ၣ် တ့ၢ် နဲ ယၤ

ယ ပၤ နၤ ဒ် တၢ် အဲၣ် ဆိ
တ ဃိ က အဲၣ် နၤ ထီ ဘိ
ဖဲ လၢ တ ဘျီ ခါ န တဲ
ထဲ ယၤ တ ဂၤ က အဲၣ် နဲ

က လဲၤ ခီ ဖျိ တၢ် ကီ ခဲ
တ ပျံၤ ဘၣ် က လဲၤ တ ၀ဲ
ကဲ တဲ နၤ တၢ် လၢ အ တီ
ပှၤ ဂၤ တ အဲၣ် နီ တ ဘျီ

ခီ ဖျိ လၢ အဲၣ် ယဲ ထဲ နၤ
သး ပ့ၤ နီၣ် နၤ ကီ ဒိၣ် မး
က စု ဒု ထဲ ယၤ တ ဂၤ
တူၢ် ဘၣ် တၢ် သး ဖှီၣ် လၢ နၤ

ယ သ့ၣ် ညါ လီၤ ယဲ ယ သး
သး ပ့း နီၣ် နၤ တ န့ၢ် ဘၤ
တၢ် ဟဲ ၀ံ အံၤ အၢ ဒိၣ် မး
ကိး မုၢ် ဟါ သ့ၣ် နီၣ် ဘၣ် နၤ

ဒ် ယ မ့ၢ် က ညီ ခွါ ဖိ
သူး သ့ၣ် က ပၢၤ ဃာ် ထီ ဘိ
တၢ် ဆၢ တဲၤ လၢ အ ခဲ အံၤ
ယ သး ဖိ ဘၣ် လီၤ သ ဘှံး

လၢ တၢ် က တိၤ တ ထံၣ် ဃိ
က ညီ ခွါ ဖိ သး ဘၣ် ဒိ
လၢ လီၢ် မံ ခိၣ် ထဲ တ ဂၤ
ယ သး သ ယုၢ် နၤ ဒိၣ် မး

ယ သ့ၣ် ညါ န သး အိၣ် ယၤ
ထဲ အဲၣ် ဟ့ၣ် က့ၤ တ န့ၢ် ဘၤ
ဖီ တ ဖီး လၢ ယ ဖီၣ် ဃာ်
တုာ် အ လီၤ ဆှု က ပာ်သး

ဖဲ ဒၣ် န သး တ ြတီ နၤ
တၢ် ြတီ တ မ့ၢ် ယ ဖွဲး ယၤ
တၢ် အိၣ် သး ဒီး တၢ် သး အိၣ်
တ ဒ် သိး ဃိ ဘၣ် တူၢ် ဖှိၣ်

ဒ့ ဒ့ မုၣ် လၢ ယ အဲၣ် ဒိၣ်
ပှၤ ဂၤ လၤ ဒ် နၤ တ အိၣ်
မ့ၢ် ဆၢ ယ ဟး ယံၤ ဒီး နၤ
ထု က ဖၣ် န ဲကိး မုၢ် နာ်

 http://www.ksngkaren.org/2012/06/blog-post_5753.html
ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ဆၢဒီးဆဲးအဂ့ၢ်

လၢ ကညီကၠိဖိပှာ်ဘျးစဲကရူၢ်

လၢ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အ ပူၤ ဟံၣ် ဖိ ဃီ ဖိ လၢ အ ထီၣ် ပှၢ် သီ သီ ဖိ တ ဒူၣ် အိၣ် ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.အ ၀ဲ သ့ၣ် အိၣ် စ့ၢ် ကီး ဒီး အ မိၢ် သး ပှၢ် တ ဂၤ န့ၣ် လီၤ.အ ၀ဲ သ့ၣ် အ ဟံၣ် ဖိ ဃီ ဖိ အိၣ် ပဲှၤ ဒီး တၢ် အဲၣ် တၢ် ကွံ သ ပှၢ် န့ၣ် လီၤ.လၢ တၢ် န့ၣ်အ ဃိ ပှၤ သ ၀ီ ဖိ တ နီၤ အဲၣ် ဘၣ် အီၤ လၢာ် သး ဘၣ် ဆၣ် တ နီၤ အ ကျါ အ တၢ် သး က့ၣ် သးကါ အီၤ သ ပှၢ် လီၤ.

အၢၣ် လၢ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် န့ၢ် အ ပူၤ စ့ၢ် ကီး အိၣ် ဒီး သ ၀ီ သ ပှၢ် , သ ၀ီ တၢ် သိၣ် တၢ် သီ လၢ ဘၣ် တၢ် ဒါ လီၤ ဃာ် တၢ် အီၤ လၢ မိၢ် စိၤ ပၢ် စိၤအိၣ် ၀ဲ စ့ၢ် ကီး န့ၣ် လီၤ. တၢ် ဘျၢ အါ မး အ ကျါ မိၢ် ပၢ် မ့ၢ် တ အိၣ် , အိၣ် စ့ၢ် ကီး လၢ သ ၀ီ ပူၤ တ သ့ ဘၣ် လ့ၤ တ က့ၤ န့ ၣ် လီၤ.

အီ - တ နံၤလၢ တၢ် တ ဆိ က မိၣ် တၢ် တ ပာ်သး အ ပူၤ ဟံၣ် ဖိ ဃီ ဖိ လၢ အ ပှဲၤ ဒီး တၢ် အဲၣ် တၢ် ကွံ တ ဒူၣ် လၢ အ မ့ၢ် ဆၢ ဒီး ဆဲး အ ဟံၣ် ဖိ ဃီ ဖိ အံၤ လၢ အ ၀ဲ သ့ၣ် အ သး ပူၤ မူ ခိၣ် စူၤ က လံၤ မုၢ် လီၤ ဒီး လီ ဖျး တၢ် ဒူၣ် ဆူၣ် ဆူၣ် က လဲာ်ပှဲၤ ဒီး တၢ်, သူၣ် အုး တၢ် သး အုး ခီ ဖျိ အ မိ သး ပှၢ် တ ဂၤ သံ ကွံာ် ၀ဲ လၢ တၢ် ဆါ သး ပှၢ် အ ဃိ န့ၣ် လီၤ. ဖဲ အ ၀ဲ သ့ၣ် ဟီၣ် ဒီး သူၣ် လီၤ ဘှံး သး လီၤ ဆှါ အ ဆၢ က တီၢ် ဒူ သ ၀ီ သး ပှၢ် ဒီး သ ၀ီ ဖိ တ နီၤ ဟဲ ကိး ပ သူ ထီၣ် ဘူ း ထီၣ် ဘူ ထီၣ် ဒီး အ ၀ဲ သ့ၣ် လၢ“ဟး ထီၣ် ကွံာ် , ဟး ထီၣ် ကွံာ် ဟး ထီၣ် ကွံာ် ခံ အံၤ လၢ သ ၀ီ ပူၤ တ က့ၢ်.

ဆၢ ဒီး ဆဲး ဒီ မိၢ် ခံ ဂၤ ပဲှၤ ဒီး တၢ် သး လီၤ ဘှံး ထဲ လဲၣ် ထဲ လဲၣ် ဘၣ် ဆၣ် ခီ ဖျိ တၢ် သိၣ် တၢ် သီ အိၣ် တ့ၢ် အ ဃိ ဟံးတၢ် တ ချုး ၀ာ် တၢ် တ ချုး ဘၣ် ဃ့ၢ် ထီၣ် ကွံာ် လၢ သ ၀ီ ချၢ ထဲ စု ယၢ် ခီ န့ၣ် လီၤ.မ့ မ့ၢ် အ မိၢ် သး ပှၢ် အ စိၣ် တ ခီ ဘၣ် ပာ်တ့ ၢ် ကွံာ် ၀ဲ ဖဲ သ ၀ီ ပူၤ အ ၀ဲ သ့ အ ဒၢး ပူၤ န့ၣ် လီၤ. ဒူ သ ၀ီ သး ပှၢ် ဒီး ဒူ ဖိ သ ၀ီ ဖိ တ ဖၣ် မၢ ပှၤ လဲၤ တၢာ်ကွံာ် လၢ ထံ ကျိ ပူၤ န့ၣ် လီၤ.ဘၣ် ဆၣ် ဒီး ဒူ ဖိ သ ၀ီ ဖိ လၢ အဲၣ် ပှၤ လၢ အ ဃၢ ၤတ ဖၣ် လဲၤ ဟံ ၀ဲ အ စိၣ် ဒီး ခူၣ် လီၤ ကွံာ် ၀ဲ ဒီး မၤ ဘူၣ် ထီၣ် ကွံာ် ၀ဲ ဂ့ၤ ဂ့ၤ နီၢ် နီၢ် န့ၣ် လီၤ.

အၢၣ် ´ ဖဲ န့ၢ် အ ဆၢ က တီၢ် ဆၢ ဒီး ဆဲး ခံ ဂၤ ဘၣ် ဃ့ၢ် ထီၣ် ကွံာ် ၀ဲ လၢ သ ၀ီ အ ချၢ ပှဲၤ ဒီး တၢ် သး လီၤ ဘှံး လီၤ ဆှါ လီၢ် မံ တ အိၣ် လၢၤ လီ ၢ်ဒါ တ အိၣ် လၢၤ လၢ န့ၣ်တ တီၤ လၢ န့ၣ် တ တီၤ ဘၣ် ဟး အိၣ် ဆိး ၀ဲ န့ၣ် လီၤ. လၢ တ့ၢ် န့ ၢ် အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် ဒီ မိ ၀ၤ ခံ ဂၤ သူၣ် ထီၣ် က ဒီး အ ဟံၣ် ဖိ ဃံလၤ လၢ ပှ ၢ်လၢ် ကျါ ပှဲၤ စ့ၢ် ကိး ဒီး တၢ် တၢ် ကွံ န့ၣ် လီၤ. အ ၀ဲ သ့ၣ် အိၣ် မူ လဲၤ ခီ ဖျိ ၀ဲ ပှဲၤ ဒီး တၢ် အဲၣ် တၢ် ကွံ အ ဃိ ဒိး န့ၢ် ဘၣ် ၀ဲ အ ဖိ ခွါ လၢ အ လီၤ အဲၣ် ဒိၣ် မး တ ဂၤ န့ၣ် လီၤ.

တ နံၤ န့ၣ်ဖဲ ဖိ ခွါ ဖိ အ သး အိၣ် (၁) နံၣ် အ ဆၢ က တီၢ် အ ပါ သး ဘိ လၢမၤ တၢ် လၢ တၢ် လီၢ် အ ယံၤ န့ၣ် လီၤ. အီ ဆဲး အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ဲ အဲၣ် ဘၣ် အ မါ သး ဘိ ဒီး အ ဖိ ခွါ ဒိၣ် မး အ ဃိ လၢ သူၣ်သး လီၤ ဘှံး အ ပူၤ က ဘၣ် လဲၤ ၀ဲ ဒီး က ဘၣ် လဲၤ ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.ဆဲး အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ဲ ကိး ထီၣ် ၀ဲ အ မါ သး ဘိ ဧၢ ကီၠ က လဲၤ လီ နီၤ. နၢ မူ ထီၣ် ၀ဲ အ မါ သး ဘိ ဒီး အ ဖိ ခွါ ဖိ အ ဘီး ပၤ ၀ံၤ ယူာ် လီၤ အ ခီၣ် ပဲှၤ ဒီး တၢ် သး လီၤ ဘှံး ဆူ တၢ် လီၢ် အ ယံၤ န့ၣ် လီၤ.

မုၢ်နံၤ မုၢ်သီ သ့ၣ် တ ဖၣ် လဲၤ ပူၤ ကွံာ် ၀ဲ အ သိး ဖိ ခွါ ဖိ ပဲှၤ ထီၣ် တ နံၣ် (၅) လါ အ ဆၢ က တီၢ် , သ ၀ီ သး ပှၢ် ဒီး သ ၀ီ ဖိ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဟး ဆှၣ် ထံ ဆှၣ် ကီၢ် အ ခါ ထံၣ် ဘၣ် ၀ဲ ဒၣ် ဆၢ ဒီး အ ဖိ ခွါ အိၣ် ၀ ဲလၢ ဒၢး ပူၤ န့ ၣ် လီၤ.ဆၢ အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ ဲလၢ တၢ်သ့ၣ် နီၣ် ဘၣ် အ ၀ၤ သး ဘိ အ ဃိ ပှဲၤ ဒီး တၢ် ဆိ က မိၣ် န့ၣ် လီၤ . သ တူၢ် က လာ် တၢ် သီ လၢ ဒၢး မဲာ် ညါ အ ဃိ, ဆၢ ဂဲၤ ဆၢ ထၢၣ် ဒီး လဲၤ ကွၢ် စူၣ် ၀ ဲဒၣ် န့ၣ် လီၤ. အၢၣ် ´ တၢ် အံၤ ကီ ဒိၣ် မး လဲၣ် အ ၀ ဲသ့ၣ် ဟဲ မၤ မ နုၤ လဲၣ်. ဆၢ အ တၢ် ဆိ က မိၣ် တ က တၢၢ် အ ဆၢ က တီၢ် အ ခါ တၢ် က လုၢ် သီ ထီၣ် သ တူၢ် က လာ် ဖး ဒိၣ် မ တၤ အိၣ် လၢ ဟံၣ် ပူၤ တ ဖၣ် လဲၣ် , ဟဲ လီၤ တ ဘျီ ဃီ ပှၤ လၢ အ အိၣ် ဖဲ အံၤ တ ဖၣ် က ဘၣ် တၢ် မၤ သံ အီၤ လီၤ. ဆၢ ပျံၤတၢ် ဒိၣ် မး လီၤ, ကွဲး လီၤ လံာ် ဖိ တ ဘ့ၣ် ဒီး ဖၢ နုာ် လီၤ ၀ ဲလၢ အ ဖိ ခွါ ဖိ အ ပဲ သ့ၣ် အ ပူၤ န့ၣ် လီၤ.ပျဲ စံၣ် လီၤ အ ဖိ ခွါ လၢ ဟံၣ် လီၢ် ခံ န့ၣ် လီၤ.

အၢၣ် ´ ဖိ ခွါ ဖိ တ ခီ တ သ့ၣ် ညါ တၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. ကၠံၣ် လၢ ဟံၣ် လီၢ် ခံ ဒီး ကွၢ် စူၣ် တၢ် န့ၣ် လီၤ. ဆၢ တ ခီ လၢ တၢ် ပျံ တ ဖုး အ ပူၤ လဲၤ လီၤ ၀ဲ လၢ တၢ် မဲာ် ညါ ဒီး ဘၣ် တၢ် တီၢ် အီၤ ဘၣ် တၢ် မၤ တ ရီ တ ပါ အီၤ လၢ ခံ ဘျီ သံ ဆဲး သံ ၀ဲ လၢ ဒီး န့ၣ် လီၤ. တၢ် ဟူ တၢ် ဂဲၤ တ ခါ အံၤ ပဲှၤ မ ဲာ် ပဲှၤ နါ လၢ ဖိ ခွါ ဖိ အ မဲာ် န့ၣ် လီၤ. ဖိ ခွါ ဖိ အံၤ အ မံၤ လၢ ဆၢ ဆဲး န့ၣ် လီၤ. ဟိၣ် လၢာ် သး ဘၣ် ဆၣ် ဟီၣ် တ ဘူၣ် ပျံၤ တၢ် ဒိၣ် မး အ ဃိ က နီး ပ စုၤ လၢ တ ပှီာ် လာ် န့ၣ် လီၤ.ဖဲ ပှၤ က့ၤ ခဲ လၢာ် အ ဆၢ က တီၢ် ဖိ ခွါ ဖိ ဆၢ ဆဲး ဟဲ ထီၣ် လၢ တၢ် ပျံၤ တၢ် ဖုး အ ပူၤ ဟဲ ထီၣ် ဆူ အ မိၢ် အ အိၣ် ဖိး ဟု ထီၣ် အ မိ သး ဘိ လၢ အ ပဲှှၤ ဒီး တၢ် သွံၣ် တ ဂၤ ဒီး ဟီၣ် ၀ဲ လၢာ် သး န့ၣ် လီၤ.

ဒ် အ မ့ၢ် ဖိ သၣ် အ သိး က ဘၣ် လၤ က့ၤ ၀ဲ ဖဲ လဲၤ တ သ့ၣ် ညါ ၀ ဲလၢာ် ဘၣ် န့ၣ် လီၤ. တ နံၤ ဒီး တ နံၤ အိၣ် လၢ အ မိၢ် က ပၤ တ အီၣ် ဘၣ် တ အီ ဘၣ် တုၤ လၢ အ မိၢ် လီၤ ဘှ့ၣ် တ စု န့ၣ် လီၤ. အ မိၢ် တ ခီ လၢ ပျုၤ ပူၤ ကွၢ် လီၤ က့ၤ အ ဖိ ခွါ ဖိ ဒီး ဟီၣ် လၢာ် သး စ့ၢ် ကီး လီၤ. ဖိ ခွါ ဖိ ဆၢ ဆဲး အ နီၢ် က စၢ် ဒၣ် ၀ ဲတ ထံၣ် က့ၤ လၢ အ မိ အ ပါ အ ဃိ ထံၣ် ကျဲ တ ဘိ ဒီး ပိာ် ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ က့ၣ် ဒီး အ လီၤ န့ၣ် လီၤ. ဖဲ လၢ အ လဲၤ တုၤ လၢ ကျဲ ဖး ဒ့ ဒီး ထံၣ် ၀ဲ ပှၤ လဲၤ ထီၢ် ကိၠ အါ မး လီၤ့ တ နီၤ တၢ် နဲ သိး အီၤ တ နီၤအတၢ် နီၢ် ဒိၣ် န့ၢ် အီၤ လီၤ.အ ၀ဲ ဆိၣ် ွ့ မိၣ် ထီၣ် မ့ၢ် အ က လံၤ ဖဲ လဲၣ်. ဖဲ ကျ ဲဆံး ဖး အ လီ ၢ် န့ၢ် အိၣ် စ့ၢ် ကီး ဒီး ချၢၣ် ဃး ဒိၣ် တ ခိၣ် န့ၣ် လီၤ. လဲၤ က့ၤ တ ဘၣ် လၢၤ နီ တ ပူၤ အ ဃိ ဆၢ ဆဲး ဖိ ဆ့ၣ် နီၤ လၢ ချၢၣ် ခီၣ် ထံး ဒီး မံ ဘၣ် အ သး န့ၣ် လီၤ.

ဖဲ အ ၀ဲ မံ ပၢၢ် ထီၣ် အ ဆၢ က တီ ၢ်အ ခါ အ ၀ ဲတၢ် သါ ၀ံၤ အ သး ဒိၣ် မး လီၤ, ဘၣ် ဆၣ် တၢ် အီၣ် တ အိၣ် လၢအ ဂီၢ် နီ တ မံၤ ဘၣ်.ဖိ သၣ် တ နီၤ ဟဲ က့ၤ ဒီး ကွံာ် အီၤ လၢ လၢၢ် တ နီၤ တၢ် နံၤ ဘၣ် အီၤ ဘၣ် ဆၣ် လၢ အ ကျါ ဖိ သၣ် ပိာ် မုၣ် အိၣ် ၀ဲ တ ဂၤ လၢ အ မံၤ မ့ၢ် ၀ဲ မူ မူ န့ၢ် သါ က ညီ အီၤ ဖဲ အ ထံၣ် ဘၣ် အီၤ အ ဆၢ အ တီၢ် န့ၣ် လီၤ. ဖဲ ဆၢ ဆဲး ဖိ ဟီၣ် အ ခါ အ ၀ဲ ဟဲ လၢ ဆၢ ဆဲး အ အိၣ် ဒီး သံကွၢ် ၀ဲ ဒ့ ဖိ ဧၢ န ဟီၣ် ဘၣ် မ တၤ လဲၣ်. ဆၢ ဆဲး ထဲ ထီၢ် ၀ ဲလၢ အ က လုၢ် က နိး က စူၤ အ ပူၤ ယ မိ တ အိၣ် လၢၤ ဘၣ် , ယ ပါ တ အိၣ် လၢၤ ဘၣ်. အ လဲ အံၤ မီး တၢ် သါ ၀ံၤ ယ သး လၢ မ့ၤ လံ ပှၤ တ ဟ ဲဒုး အီၣ် ယၤ နီ တ ဂၤ လၢၤ ဘၣ်.

စုးလီၤ အ ခိၣ် ဒီး ဟီၣ် ထီၣ် ၀ဲ ဟုး ဟုး န့ၣ် လီၤ.မ့ မ့ၢ် မူ မူ တ ခီ တ ဲအီၤ ဟီၣ် လၢ တ ဂ့ၤ ဒ့ ဖိ ဧၢ အ အံၤ ကိၣ် အီၣ် တ ခိ ဆၢ ဆဲး လၢ တၢ် သါ ၀ံ ဖး ဒိၣ် အ ပူၤ ဟံထီၣ် ၀ဲ မူ မူ အ ကိၣ် ဒီး အီၣ် ၀ ဲမး ကျၢၤ သူၣ် ကျုၤ သး န့ၣ် လီၤ. မူ မူ တဲ ထီၣ် ၀ဲ ဒ့ ဖိ ဧၢ နီ က က့ၤ လီ နီၤ မူ မူ န့ၢ် အ သး က အိၣ် ဒၣ် ခံ နံၣ် ဘျဲၣ် ဒံး လီၤ ဘၣ် ဆၣ် အဲၣ် ဘၣ် ၀ဲ ဆၢ ဆဲ းဒိၣ် မး သါ က ညီ ၀ဲ ဒိၣ် မး အ ဃိ က့ၤ တ ဲ၀ဲ အ မိ လၢ က ကိး အိၣ် က့ၤ အီၤ န့ၣ် လီၤ.

ဘၣ် ဆၣ် အ မိ ၢ်အ ပၢ် တ အဲၣ် ၀ဲ နီ တ စဲ း ဘၣ် အ ဃိ မၤ ၀ဲ တ ဘၣ် စ့ၢ် ကီး ဘၣ်. ကိး နံၤ ဒဲး ဖဲ မူ မူ လဲၤ ထီၣ် ကိၠ ဟဲ စိာ် ၀ဲ ကိၣ် အါ အါ ဒီး ဟဲ ဟ့ၣ် ဒုး အီၣ် အ ဒ့ ခွါ အ ခိၣ် န့ၣ် လီၤ. ဆၢး တ ခီ မ့ၢ် လၢ အ နီၢ် ဆံး ဒံး အ ဃိမ ၤ တၢ် တ သ့ နီ တ မံၤ ဘၣ် ့ ထဲ ဒၣ် အီၣ် ၀ဲ အ နီ အ ကိၣ် ဒီး မူ ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.မုၢ် မ့ၢ် ဟါ လီၤ ဒီး ထံၣ် မှံ က့ၤ ၀ဲ အ မိ ဖဲ ပှၤ မၤ ဆါ ပ ယွ ဲမၤ သံ တၢ် ဟူး တၢ် ဂဲၤ တ ခါ အံၤ အိၣ် စဲ တံၢ် လၢ ဆၢ ဆဲး အ သး ပူၤ ကျၢၤ မး န့ၣ် လီၤ. လၢ ဆၢ ဆဲး အ သး ကံၢ် ပူၤ တၢ် သ့ၣ် တ ဖၣ် န့ၢ် ဒုး ထီၣ် ဟူး ထိၢ် ဂဲၤ အီၤ ကိး နံၤ ဒဲး လီၤ ခီ ဖျိ အ မ့ၢ် ဖိ သၣ် အ ဃိ မၤ တၢ် တ သ့ နီ တ မံၤ လၢၤ ဘၣ်.

အၢၣ် လၢ တၢ် တီၤ သူၣ် ပာ်သး ပူၤ ဖု သး ပှၢ် တ ဂၤ ဟး လၢ ကျဲ ဒီး ဟဲ ထံၣ် အီၤ ဒီး သံ ကွၢ် သံ ဒိး အ ဂ့ၢ် သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ အ မိၢ် အ ပၢ် တ အိၢ် လၢၤ အ ဃိ က့ၤ ကိး အီၤ န့ ၣ် လီၤ. တၢ် လီၢ် ဖဲ လဲၣ် တ သ့ၣ် ညါ လၢၤ ဘၣ် ့ ဖု သး ပှၢ် တ ဂၤ က့ၤ တုၤ လၢ် အ လီ ၢ်အိၣ် လီၢ် ဆိး ကိး နုာ် အီၤ လၢ ဒၢး ပူၤ န့ၣ် လီၤ့ မုၢ် ဆ့ၣ် ထီၣ် တ နံၤ ဆၢ ဆဲး မံ ပၢၢ် ထီၣ် နၢ် ဟူ တၢ် သီၣ် ( ၀့ၢ် ၀ီၢ် ) ၀့ၢ် ၀ီၢ် အ ဃိ လဲၤ ကွၢ် စူၣ် တၢ် န့ၣ် လီၤ.ထံၣ် ၀ဲ လၢ ပှၤ အါ ဂ့ၤ ဂဲၤ တၢ် ဆု သ့ ခီၣ် ဘၣ် ( ခ လ တ ) န့ၣ် လီၤ.အ ၀ဲ မ့ မ့ ၢ်ဖိ သၣ် ဘၣ် ဆၣ် အ သး စဲ ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ. ကွၢ် နီၣ် တၢ် စ့ၢ် ကီး ကျၢၤ မး န့ၣ် လီၤ. ဖဲ ပှၤ တ အိၣ် အ ခါ အ ၀ဲ ဂဲၤ လိ ၀ဲထဲ တ ဂၤ ဒ် ပှၤ ဂဲၤ ၀ဲ အ သိး န့ၣ် လီၤ. ဒီး မၤ သီၣ် စ့ၢ် ကီး အ က လုၢ် ( ၀့ၢ် ၀ီၢ် ) (၀ံၢ် ၀ီၢ် ) ထဲ တ ဂၤ ဧိၤ န့ၣ် လီၤ.ဖု ဖု က့ၤ ကွၢ် စူၣ် အီၤ ဒီး ကိး အီၤ န မၤ မ တၤ လဲၣ် ့ ဆၢ ဆဲး တဲ ဆၢ အ ဖု လၢ ဖု ဧၢ ယ ဂဲၤ လိၣ် ကွဲ လီၤ.

အ ဖု တ ခီ ဒုၣ် လီၤ အ ခိၣ် ကျဲး ကျဲး ၀ံၤ ဟံ ထီၣ် အ လံၤ အ စု ဒီး လဲ အီၤ မ့ၤ န့ၣ် လီၤ. ဖဲ အ ၀ ဲဖိ သၣ် ခွါ ထီၣ် ဒီး အ ၀ဲ ဒိး န့ၢ် ဘၣ် အ ဖု အ တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ ဖဲ လၢာ် အ မဲာ် ညါ အိၣ် ဒီး တၢ် ဂံၢ် ဆူၣ် ဘါ ဆူၣ် တၢ် သူၣ် ဒူ သး ဒူ ဒိၣ် မး တ ဂၤ ဒီး မ့ၢ် စ့ၢ် ကီး ပှၤ လၢ အ ဖျဲၣ် အ ချ့ တ ဂၤ လီၤ. တ နံၤ အ ဖူ ကိး နုာ် အီၤ လၢ ဒၢး ပူၤ ဒီး ဆဲး န့ၢ် အီၤ က သံၣ် အါ မး လီၤ.က သံၣ် ပ က သဲၣ် ကီၠၣ် , ခ့ ဘှ့ , သ မံ ညီၤ သူ သ ဒံ ခဲ လၢာ် အ ဃိမ ့ၢ် လၢ အ ဖု အဲၣ် ဘၣ် အီၤ ဒီး အ ဖု သ့ၣ် ညါ လၢ အ ၀ဲ အိၣ် ဒီး တၢ် သး စူ တ ဂၤ အ ဃိ လီၤ.

တ နံၤ အ ၀ဲ ကိး အ ဖု လၢ အ ဃၢၤ ဒီး တဲ ၀ဲ ဖု ဧၢ လၢ သါ နီၢ် ဆံး ဒံး အ ခါ သ ၀ီ သး ပှၢ် ဒီး အ ပှၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဟဲ မၤ တ ရီ တ ပါ သါ မိ , မၤ ပ ယွ ဲ၀ဲ အ က လုာ် က လုာ် လံ ခံ မၤ သံ ၀ ဲလၢ သါ မဲာ် ညါ သါ ထံၣ် မှံ က့ၤ တုၤ အ ခဲ အံၤ လီၤ. သါ က ဘၣ် မၤ ဆၢ က့ၤ အ ၀ဲ သ့ၣ် လီၤ မ့ၢ် အ ဂ့ၤ စ့ၢ် ကီး ဧါ အ ဖု တဲ ဆၢ က့ၤ အီၤ တ ချုး ပ မၤ တၢ် တ ခါ ပ ဘၣ် အိၣ် ဒီး တၢ် ဆိ က မိၣ် ပဲာ် ထံ နီၤ ဖး လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး န့ၣ် လီၤ. အ ၀ဲအုၣ် လီၤ ၀ဲ မ့ၢ် မ့ၢ် ဖု ဧၢ ၀ံၤ က့ၤ လၢ အ လီၢ် မံ ဒၢး န့ၣ် လီၤ.

တ နံၤ အ ဖု ကိး အီၤ လၢ အ က ပၤ ဖု လံး ဧၢ ဟဲ လၢ အံၤ တ စိၢ် ဖိ့ မ့ၢ် ဖု ဧၢ ယ ဟဲ လံ, အ ဖု တဲ အီၤ ယ သး ပှၢ် ထီၣ် လံ တ ယံ လၢၤ ဘၣ် ဒီး ယ က သံ လီၤ. လၢ တၢ် န့ၢ် အ ဃိ ဖု က ဟ့ၢ် တ့ၢ် နၤ တၢ် တ မံၤ နီၤ ဒီး မူ ဒါ တ မံၤ လီၤ.ဖု တဲ န မၤ လၢ ပဲှၤ န မူ န ဒါ မ့ၢ် ၀ံၤ ဒီး တၢ် ဘိၣ် တ ဘိၣ် အံၤ တ အိၣ် ထီၣ် သ့ လီၤ.အ ၀ဲ ဒုၣ် လီၤ ၀ဲ မ့ၢ် ဖု ဧၢ ဒ် န တၢ် လိၣ် ဘၣ် အ သိး လီၤ့ တ ယံာ် တ မီၣ် လၢၤ ဒီး အ ဖု န့ၢ် ပာ်လီၤ တဲာ် သ ယုာ် က့ၤ အီၤ လီၤ. မူ ဒါ တ ခီ မ့ၢ် ၀ဲ က ဘၣ် ဟး ဒှး ဒုး လီၤ မၢ် ကွံာ် တၢ် နာ် က မၣ် ပှၤ လၢ အ သူ တၢ် စု ဆူၣ် ခီၣ် တ ကး သ့ၣ် တ ဖၣ် , မီၤ စိ ရိၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဒီး က ဘၣ် ဆိ တ လဲ က့ၤ လၢ တၢ် အ ဘၣ် ခဲ လၢၢ် န့ၣ် လီၤ.

ဒ် အ ဖု ဟ့ၣ် အီၤ မူ ဒါ အ သိး တ နံၤ အ ၀ဲ ကိး ဃီၤ အ သ ကိး ဖိ လၢ အ နၢ် ဘၣ် တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ လၢ အ ဖီ လာ် တ ဂၤ ဒီး တဲ ၀ဲ ယ က လဲၤ တၢ် လီၤ. အိၣ် တီၢ် ကွၢ် တဲၢ် ခဲ လၢၢ် ဂ့ၤ ဂ့ၤ နီၤ. ယူာ် လီၤ အ ခီၣ် ဒီး လဲၤ ၀ဲ လီၤ. အ ၀ဲ က့ၤ ထီၣ် ဆ့ ကၤ ဖါ ကွး ဃး သံ တ ဘ့ၣ် , ဖျီၣ် ဆာ် ၀ါ ဃး သံ တ ဘၣ် ဒၢး အ ဒီ တ ခီ ဘိၣ် ဘၢ ၀ဲ ၀ံ ထီၣ် ၀ဲ လၢ အ က ပၤ ဃုာ် ဒီး အ ထၢၣ် ဃး သံ တ ဖျၢၣ် န့ၣ် လီၤ. ဖဲ အ လဲၤ တုၢ် လၢ တၢ် လီၤ တ တီၤ န့ၢ် အ ခါ အ ၀ ဲဆိ မိၣ် ထီၣ် ၀ ဲတၢ် လီၢ် အံၤ ဒ် သိး ယ သ့ၣ် ညါ မး လဲၣ် ဆ့ၣ် နီၤ ဆိ မိၣ် ၀ဲ တ စိၢ် ဖိ ဒီး သ့ၣ် နီၣ် က့ၤ ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ. ထံၣ် မှံ က့ၤ ၀ဲ လၢ အ ဟ ဲကျ ဲဒီး ပိာ် ထီၣ် ၀ဲ ဒီး တုၤ လၢ တၢ် လီၢ် လၢ အ အိၣ် ဘၣ် ၀ဲ တ ဘျီ အ ခါ နံၣ် လီၤ.

ဘၣ် တၢ် ခ ဲလၢာ် ဆီ တ လဲ ကွံာ် အ သး ထဲ လဲၣ် ထဲ လဲၣ် ဘၣ် ဆၣ် ဆၢ ဆဲး သ့ၣ် နီၣ် ထီၣ် က့ၤ ၀ဲ တၢ် မၤ အ သး ခဲ လၢၢ် လၢ အ သး တၢ် ထံၣ် အ တၢ် ဆိ က မိၣ် န့ၣ် လီၤ. လၢ တၢ် သး တ မုာ် အ ပူၤ အ ၀ဲ ထွဲ ထီၣ် က ဒီး အ ခီၣ် ဖိ လဲၤ က ဒီး ဆူ တၢ် လီၢ် အ ဂၤ တ တီၤ န့ၣ် လီၤ. ဖဲ န့ၢ် အ ဆၢ က တီၢ် ဆၢ ဆဲး အ သး က အိၣ် ဒံး တၢ် ( ၁၈ ) နံၣ် ဒ် လီၤ. ဖဲ အ ၀ဲ လဲၤ တုၤ လၢ တၢ် လီၢ် တ တီၤ န့ၢ် အ ဆၢ က တီၢ် ပှၤ အိၣ် ပာ်ဖိှၣ် သး ( ၆) ဂၤ ကၤ ဆ့ ကၤ အ လွဲၢ် သး တ ဖၣ် တ ပျ ဲနုာ် အီၤ လၢ သ ၀ီ အ ပူၤ ဘၣ်. အ ၀ဲ တဲ ၀ဲ (၆) ဂၤ လၢ ယ သါ ၀ံၤ လံ ၀ံ သး စူၤ ပျဲ နုာ် လီၤ ယၤ လၢ သ သီ ပူၤ လၢ ယ က လဲၤ ဃု အီၣ် တၢ် လီၤ. ဃ့ က ညါ ၀ဲ ထဲ လဲၣ် ဘၣ် ဆၣ် တၢ် တ ပျ ဲနုာ် အီၤ လ့ၤ တ က့ၤ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ.

ဆၢ ဆဲး တ ခီ လၢ တၢ် ကီၤ သူၣ် ကီး သးအ ဂ့ၤ က တၢၢ် အ ဃိ အ ၀ဲ ဃၣ် က ဒါ အ ခိၣ် ဟဲ က့ၤ က ဒါ က့ၤ လၢ တၢ် လီၢ် အ ဂၤ တ တီၤ န့ၣ် လီၤ. ဖဲ အ ဟဲ က့ၤ အ ဆၢ တ့ၣ် လိာ် သး ဒီး သ ၀ီ ဖိ တ ဂၤ ဒီး သံ ကွၢ် ၀ဲ ဖါ တံၢ် ဧၢ န အိၣ် ဖဲ သ ၀ီၤ အ ပူၤ အံၤ ဧါ. အ တၢ် တဲ ဆၢ က့ၤ အီၤ မ့ၢ် , န တဲ ယုၤ ယၤ သ ၀ီ ၀ဲ အံၤ အ ဂ့ၢ် အ ကျိ က သ့ တ စဲး ဧါ. အီ ´ သ့ၣ် ၀ဲ သ့ ၀ဲ ဒ် အံၤ နၤ ဧၢ ဖိ ဒိၣ် သ ၀ီ သး ပှၢ် အိၣ် တ ဂၤ အိၣ် တၢ် စံ တၢ် က ပီၤ ပှဲၤ တုာ် လၢ အ စု ပူၤ မ့ၢ် တဲ ပှၤ လၢ သံ ဒီး ပီၤ မၤ သံ လီၤ. မ့ာ် အဲၣ် ဒိး ပိာ် မုၣ် ဖိ လၢ က လဲၤ မံ ဒီး အီၤ န့ၢ် က အါ မး လီၤ.

အိၣ် စၢ် ကီး ဒီး အ ခ့ အ ပှၤ အါ ကး လီၤ. တ နံၤ ညါ အံၤ ပှၤ ခိၣ် ပှၤ နၢ် ဟဲ လၢ သ ၀ီ ပူၤ အ ဃိ တ ဒုး နိာ် ပှၤ နီ တ ဂၤ လၢ သ ၀ီ ပူၤ ဘၣ် အ ၀ဲ မၤ သ ကိး တၢ် ဒီး မီၤ ဒိ ရိၤ လီၤ.
ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ

မၤစၢၤပှၤလၢလိၣ်နတၢ်မၤစၢၤ

လၢ စီၤလးစ့(PDJC)

တၢ် စံး ၀ဲ ဒၣ် လၢ ညါ န့ၢ် သ ၀ီ ဖိ အိၣ် ၀ဲ ဒၣ် တ ဖျၢၣ် , မ့ၢ် သ ၀ီ လၢ အဃံ လၤ ၀ဲ ပှဲၤ ဒီး န့ ဆၢၣ် တၢ် မဲ တၢ် မါ ဒီး အ တၢ် အိၣ် ယၢၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် န့ၣ် လီၤ.

လၢ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ အ ပူၤ အိၣ် စ့ၢ် ကီး ဒီး အ သ ၀ီ သး ပှၢ် ဒ် သိိး အ က ရၢ က ရိ ဒီး ဟံး စု နဲၣ် ကျဲ အ ဖိ အ လံၤ အိၣ် စ့ၢ် ကီး လီၤ.တၢ် စံး ၀ဲ လၢ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ မ့ၢ် သ ၀ီ လၢ အ မၤ က လုၢ် အီၣ် က စု စ့ၢ် ကီး န့ၣ် လီၤ. ဒီး မၢ် စ့ၢ် ကီး ပှၤ လၢ အ ကွဲး တ သ့ ဖး တ သ့ ဘၣ် န့ၣ် လီၤ.လၢ တၢ် န့ၣ် အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဘၣ် ဖဲး အီၣ် ခုး မၤ အီၣ် ဒၣ် စံၢ် ဧိၤ ပှဲၤ ဧိၤ န့ၣ် လီၤ.မၤ သ ကိး ၀ဲ ဒီး လဲၤ သ ကိး ၀ဲ ပှဲၤ ၀ဲ မး ဒီး တၢ် သူၣ် ဖှံ သး ညီ ဒီး ဖျါ လီၤ ဂာ်မး လၢ တၢ် ဃူ တၢ် ဖိး ဒီး တၢ် မုၢ် တၢ် ခုၣ် အ လီၢ် ခိၣ် သ့ၣ် မး တ တီၤ လၢ ဟီၣ် ခိၣ် ချၢ န့ၣ် လီၤ.

ဖဲ အါ နံၣ် အါ လါ ပူၤ ကွံၢ် အ ဆၢ က တီၢ် , တၢ် စံး ၀ဲ ဒၣ် လၢ ပှၤ လၢ တ ခီ ထံ တ ခီ ကီၢ် ဟဲ ဘၣ် သ ဃိာ် ဒီး အ ၀ဲ သ့ၣ် ဒီး ကွၢ် ထံ ၀ဲ ပှၤ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ တၢ် အိၣ် သး ဒီး ဘၣ် သူၣ် ဘၣ် ၀ဲ ဒိၣ် မး န့ၣ် လီၤ.အ ၀ဲ သ့ၣ် ကွၢ် ၀ဲ ပှၤ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ အ တၢ် အိၣ် သး ကွၢ် ကွၢ် ဒီး လၢ အ ကျါ ထံၣ် ၀ဲ အ တၢ် ဂံၢ် စၢ် လၢ အ ဒိၣ် အ မုၢ် အိၣ် ၀ဲ တ ခါ လီၤ.

ၱ တၢ် တ ခါ န့ၣ် မ့ၢ် မ တ့ၤ လဲၣ်. မ့ၢ် ၀ဲ ဒၣ် အ ကွဲး တ သ့ ဖး တ ဘၣ် န့ၢ် လီၤ.ဖဲ အ ၀ဲ သ့ၣ် ထံၣ် ၀ဲ ဒၣ် တၢ် ဂံၢ် ဒိၣ် ဒိၣ် မုၢ် မုၣ် တ ခါ အံၤ အ ခါ , လၢ အ သး ပူၤ ဟဲ ပၢၢ် ထီၣ် ၀ဲ သ တူၢ် က လာ် လၢ အ က လံၣ် အီ လံၣ် အီ ၀ဲ ဒၣ် သ ၀ီ ပု အံၤ အ မဲာ် ညါ က ကျဲး စၢၤ မၤ လီၤ မုၢ် လီၤ ဖး သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ န့ၣ် လီၤ.လၢ တၢ် န့ၣ် အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၢ် ကူၣ် ထီၣ် ဖး လီၤ ၀ဲ တ ကူၣ် သ့ၣ် န့ၢ် ဒီး ထံၣ် ၀ဲ လၢ ကျဲ လၢ အ ဂ့ၤ က တၢ် , က သူ က့ၤ ၀ဲ ပှၤ သ ၀ီ ဖိ သ့ၣ် တ ဖၣ် ဒံး သိး ကုၢ် ပှၤ အ သိး န့ၣ် လီၤ.

ဒီး ဒံး ပှၤ တ ခီ ထံ တ ခီ ကီၢ် တ ဖု အံၤ ကူၣ် ထီၣ် ဖး လီၤ ၀ဲ ဒၣ် အ သိး အ ၀ဲ သ့ၣ် ကျဲး စၢၤ ၀ဲ ဒၣ် ဒီး အ တၢ် မၤ အံၤ ကဲ ထီၣ် လိၣ် ထီၣ် ၀ဲ ဒၣ် တ စါ လီၤ.တုၤ လၢ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ ဒုး လီၤ နၢ် လီၤ ဖး , ဒုး မၢ ကဲ ကုၣ် ၀ဲ ဒၣ် ပှၤ သ ၀ီ တ ဖျၢၣ် အံၤ အ ခါ , အ ကျါ ဟ့ၣ် စ့ၢ် ကီး ၀ဲ ကျိၣ် စ့ ဒ် သိး အ တၢ် ကုၢ် လိာ် က့ၤ အ သး တ မုာ် လၢၤ တ ဂ့ၤ အ ဂီၢ် လီၤ.

ဖဲ တၢ် မၤ အ သး ဒံး အံၤ တ ဘျီ ပှၤ သူၣ် က့ သး ပှၢ် ဒီး သ ၀ီ ခိၣ် နၢ်တ ဖၣ် ဆိ က မိၣ် ၀ဲ တ ဘၣ် လၢၤ ဘၣ် , ဘၣ် ဆၣ် ဒီး ဃိ ထံ စီၤ ကွၢ် က့ၤ အ တၢ် အိၣ် မူ လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး ဒီး ထံၣ် က့ၤ ၀ဲ လၢ ပ ၀ဲ သ့ၣ် တ ဖၣ် အံၤ ပ တ သ့ လံာ် သ့ လဲၢ် ဘၣ် ဒီး ပှၤ သ့ၣ် တ ဖၣ် အံၤ လံၣ် န့ၢ် လီ န့ၢ် ပှၤ သ့ ညီ က ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.

တုၤ န့ၢ် တ ဘျီ ပှၤ သူၣ် က့ သး ပှၢ် အံၤ ဖဲ အ သ့ၣ် ညါ တၢ် မၤ အ သး ဒ် အံၤ အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ် တ ဖၣ် ကျဲး စၢၤ ဃု ကျဲ ဃု က ပိၤ ဒ် သိး က ဒိး န့ၢ် က့ၤ ပှၤ ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ ခွဲး ယာ် ဒီး အါ န့ၣ် အ န့ၣ် က ဒုး အိၣ် ထီၣ် က့ၤ ပှၤ လၢ ခံ တ စိၤ လီၤ ဒီ ဒၣ် တၢ် ဖိ သၣ် အ ခွဲး ယာ် က အိၣ် ထီၢ် အ ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ.ပ က စံး လၢ အ ဖုၣ် လၢ ခံ န့ၢ် မၤ သး ပှၢ် အံၤ ထံၣ် န့ၢ် ၀ဲ လၢ ပှၤ အ ဂၤ တ ဒူၣ် ဟဲ စ့ၢ် ကီး လၢ အ အိၣ် တၢ် ဆိး တၢ် အ လီၢ် ၀ဲ အံၤ ဒီး တၢ် စံး ၀ဲ လၢ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ လီၤ ဆီ န့ၢ် ဒံး ပှၤ လၢ ညါ တ ဒူၣ် ဃီ လၢ အ မၢ ကဲ ကုၣ် အ ၀ဲ သ့ၣ် , ဒီး လၢ အ သး ပူၤ န့ၣ် ဟဲ ထီၣ် ၀ဲ ဒီး အ သး န့ၣ် ထူ ပၢၢ် ထီၣ် ၀ဲ ဒၣ် လၢ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ ယ မ့ၢ် အဲၣ် ဒိး က့ၤ တၢ် မၤ စၢၤ သ့ ၀ဲ လီၤ.စီ ဖါ လၢ အ ဖျါ လီၤ ဂာ်လၢ အ အိၣ် ဒီး အ တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ လၢ ပဲှၤ မး ဒီး မ့ၢ် စ့ၢ် ကီး ပှၤ လၢ အ ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ မး တံ ဒူၣ် တ ထၢ လီၤ.

တၢ် စံး စ့ၢ် ကီး ၀ဲ ဒၣ် လၢ သ ၀ီ သး ပှၢ် လၢ အ ဘၣ် တၢ် မၢ ကဲ ကူၣ် အီၤ သ့ၢ် တ ဖၣ် အံၤ ဖဲ အ ၀ံ သ့ၣ် ထံၣ် ၀ဲ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ က မၢ် ပှၤ လၢ အ မၤ စၢၤ အီၤ သ့ ၀ၢ ဒီး , ဖဲ အ ချုး ဒီး အိၣ် ဒီး တၢ် ဆၢ က တီၢ် အ ခါ အ ၀ဲ ကိး ဖှိၣ် လိာ် သး ဖဲ ထဲ အ သူၣ် က့ သး ပှၢ် သ့ၣ် တ ဖၣ် , ဖဲ အ န့ၢ် တ ကွဲ သး န့ၢ် လီၤ.၀ံၤ ဒီး အ ၀ဲ သ့ၣ် လဲၤ ဟး အိၣ် သ ကိး ဟး အိၣ် သ ကိး ၀ဲ ဒၣ် ပှၤတ ဒူၣ် တ က ရၢ အံၤ လီၤ.

ဒီး ဘၣ် ဖဲ မုၢ် တ နၤ ဒီး တ ဟါ န့ၢ် ဖဲ တၢ် ဆၢ က တီၢ် ဂ့ၤ မး လၢ အ ဂီၢ် လၢ က ပိာ် သ ကိး တဲ သ ကိး တၢ် ဒီး ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ အ ခါ အ ၀ဲ သ့ၣ် လၢ အ ကျါ တ ဂၤ လၢ အ မ့ၢ် ပှၤ လၢ အ သး ပှၢ် ဒိၣ် က တၢၢ် ဒီး မ့ၢ် စ့ၢ် ကီး လၢ ညါ သ ၀ီ သး ပှၢ် အ ခိၣ် အ နၢ် တ ဂၤ တဲ ထီၣ် ၀ဲ ဒၣ် တၢ် က တိၤ လၢ အ အိၣ် ဒီး အ လုၢ် အ ပှ့ၤ အါ န့ၢ် အ န့ၢ် မုာ် လၢ ပ နၢ် ဒီး ဆၢ လၢ ပ သး တ ထံၣ် လၢ အ မ့ၢ် ၀ဲ “သ ရၣ် ဧၢ - က ဃ့ ၀ံ သး စူၤ နၤ လၢ န က သါ က ညီၤ ပှၤ ဒီး ၀ံ သး စူၤ ဒုး အိၣ် ထီၣ် န့ၢ် ပှၤ ပ လံာ် ပ လဲၢ် ပ ကျိာ် ပ ကျာ် မ့ၢ် က သ့ ဧါ ” ဒီး ပှၤ သး ပှၢ် တ ဒူၣ် အံၤ စံး ဆၢ အီၤ ပ တ မ့ၢ် တ ဒူၣ် ဃီ တ ထၢဃီ ဘၣ် အ ဃိ အ ၀ဲ သ့ၣ်တ ဖၣ် အ မၢ ကဲ ကုၢ် ပှၤ , မၤ လီၤ မုၢ် လီၤဖး ပှၤ ဒိၣ် မး လီၤ. တၢ် ဂံၢ် စံး ဘါ စၢ် လၢ အ ဒိၣ် အ တၢ် တ မံၤ လၢ အ အိၣ် ဒီး ပှၤ န့ၢ် , ခီ ဖျိ လၢ ပ တ သ့ လံာ် သ့ လဲၢ် , ပ တ အိၣ် ဒီး ပ လံာ် ပ လဲၢ် ပ ကျိၢ် ပ ကျာ် ဘၣ် အ ဃိ န့ၢ် လီၤ.လၢ တၢ် န့ၣ် အ ဃိ , ပ ဆိ က မိၣ် လၢ ပ မ့ၢ် အိၣ် က့ၤ ဒီး ပ ကျိာ် ပ ကျာ် ဒီး ပ လံၢ် ပ လဲၢ် ဒု , ပ နာ် က့ၤ လၢ ပ က ဒိး နၢ် ဘၣ် က့ၤ ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ အ ခွဲး အ ယာ် လၢ အ တုၤ သိး ထဲ သိး အါ နၢ် အ နၢ် က မ့ၢ် စ့ၢ် ကီး ကျဲ အ ဂ့ၤ က တၢ် တ ဘိ လၢ ပှၤ လၢ ခံ တ စိၤ ( ပှၤ ဖိ သၣ် ) အ ခွဲး အ ယာ် က အိၣ် ထီၣ် က့ၤ အ ဂီၢ် န့ၢ် လီၤ.လၢ တၢ် န့ၢ် အ ဃိ ပ လိၣ် ဘၣ် န တၢ် မၤ ဆၢၤ သ ပှၢ် က တၢၢ် လၢ န က ဒုး အိၣ် ထီၣ် က့ၤ န့ၢ် ပှၤ ပ လံာ် ပ လဲၢ် ပ ကျိၢ် ပ ကျာ် ဒ် သိး ပ က ပၢ် ကၢ် ပါ် ကျၢၤ အီၤ ဒီး က မ့ၢ် စ့ၢ် ကီး တၢ် တ ခါ လၢ အ က စိာ် က ဖီ ထီၣ် က့ၤ ပ ပှၤ က လုာ် န့ၣ် လီၤ.

ပ က စံး လၢ အ ဖုၣ်, ထဲ န့ၢ် တ ဘျီ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ ဒုး အိၣ် ထီၣ် က့ၤ န့ၢ် ပှၤ ဒူ ဖိ သ ၀ီ ဖိ လၢ အ ကဲ ကုၢ် ကဲ ပှၤ လၢ ပှၤ လၢ အ ဘၣ် တၢ် မၤ အၢ မၤ နး အီၤ အ စု ဒုၢ် တီၤ အ ဖီ လာ် န့ၢ် လီၤ.

တုၤ မ့ၢ် ပှၤ တ ဒူၢ် အံၤ ( ဒူ ဖိ သ ၀ီ ဖိ ) အိၣ် က့ၤ ဒီး အ ကျိာ် အ ကျာ် ဒီး အ လံာ် အ လဲၢ် လၢ ပှၤ ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ တ ဖု အံၤ ထုး ထီၣ် န့ၢ် အီၤ တ ဘျီ , ဒံး ပှၤ သး ပှၢ် လၢ အ စံး တ့ၢ် ၀ဲ , က အိၣ် က့ၤ ဒီး ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ အ ခွဲး အ ယာ် လၢ အ တုၤ သိး ထဲ သိး , အါ န့ၢ် အ န့ၢ် က ဒုး အိၣ် ထီၣ် က့ၤ ပှၤ လၢ ခံ တ စိၤ ( ပှၤ ဖိ သၣ် ) အ ခွဲး အ ယာ် အ သိး န့ၢ် ဒီး တၢ် ခဲ လၢၢ် ကဲ ထီၣ်၀ဲ အ နီၢ် ကီၢ် စၢ် ဒီး ထံၣ် က့ၤ ၀ဲ အ မိၢ် လံၤ မိၢ် ပှၢ် န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ လၢ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ အိၣ် က့ၤ ဒီး အ က စၢ် ကျိာ် အ ကျာ်, အ လံာ် အ လဲၢ် အ ခါ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ မဲာ် က ပီၤ ထီၣ် က့ၤ လီၤ ဂာ်ဒ် သိး ဒီး ,ပ အိၣ် လၢ တၢ် ခံ ကျါ ဒီး ထံၣ် က့ၤ မုၢ် ဟဲ ထီၣ် ဒီး ပ သူၣ် ခု ဒိး မး န့ၢ် လီၤ.

ဖဲ န့ၢ် တ ဘျီ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ တ တူၢ် ခီၣ် ဒီး ကဲ ကုၢ် ကၤ လၢ ပှၤ လၢ အ မၢ ကဲ ကုၢ် အီၤ တ ဒူၣ် အံၤ အ ဖီ လာ် လၢၤ ဘၣ်. အါ န့ၢ် အ န့ၣ် ပှၤ မၤ အီၤ မ့ၢ် တ ဘၣ် ဘၣ် ဒီး ထီ ဒါ ၀ဲ တ ဘျီ ဃီ ခီ ဖျိ လၢ အ သ့ၣ် ညါ ၀ဲ လၢ ဒံး န အိၣ် ဒီး န ခွဲး န ယာ် အ သိး ပ ၀ဲ စ့ၢ် ကီး ပ အိၣ် ဒီး ပ ခွဲး ပ ယာ် စ့ၢ် ကီး န့ၣ် လီၤ.

တုၤ န့ၣ် တ ဘျီ ပှၤ လၢ အ မၢ ကဲ ကုၣ် အီၤ တ ဒူၣ် အံၤ မၤ ဘူး က့ၤ အီၤ တ ဘူၣ် လၢၤ ဘၣ် ဒီး က ဘၣ် ပျၢ် စု ပျၢ် ခီၣ် က့ၤ ၀ဲ ဒၣ် န့ၣ် လီၤ.ဖဲ န့ၣ် မ ဘျီ ပှၤ တ ဒူၣ် အံၤ သူၢ် ခု သး ခု ဒီး စံး ဘျုး က့ၤပှၤ ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့ တ ဖု လၢ အ ထုး ထီၣ် န့ၣ် ၀ဲ အ ကျိၢ် အ လံာ် လဲၢ် အ ဃိ န့ၣ် လီၤ.

တၢ် စံး ၀ဲ ဒၣ် လၢ ဖဲ အ ဒိး န့ၣ် ဘၣ် အ လံာ် အ လဲၢ် ဒီး က တဲာ် က တီၤ က့ၤ ၀ဲ , အါ န့ၣ် အ န့ၢ် သၣ် ညါ က့ၤ အ ခွဲး အ ယာ် လၢ အ အိၣ် ဒီး အီၤ ဒီး ခီၣ် ဆၢ က့ၤ ပှၤ လၢ အ မၢ ကဲ ကုၣ် အီၤ တ ဖု အံၤ ဒီး ထူၢ် ဖျဲး ထီၣ် က့ၤ လၢ ကုၢ် အ လီၢ် ဒီး အိၣ် ဘၢ် က့ၤ သ ဘျ့ အါ နၢ် အ န့ၢ် အိၣ် က့ၤ ဒီး နီၢ် က စၢ် တၢ် ပၢ လီၤ သး အ ခွဲး အ ယာ် န့ၣ် လီၤ.

ခီ ဖျိ လၢ အ အိၣ် က့ၤ လၢ တၢ် သ ဘျ့ အ ပူၤ အ က စၢ် ပၢ လီၤ ဒၣ် အ သး သ့ ဒီး ဒိၣ် ထီၣ် လဲၢ် ထီၣ် ၀ဲကွ့ၢ် ကွ့ၢ် ဒီး ဒုး အိၣ် ထီၣ် က့ၤ ပှၤ ဂ့ၣ် ၀ီ ခွဲး ယာ် , ဟီၣ် ခိၣ် ဖိ ခွဲး ယာ် ဒီး ဖိ သၣ် ခွဲး ယာ် ဒီး မၤ လိ က့ၤ ၀ဲ ဒံး သိး အ သု တၢ် တ ဘၣ် လံၣ် အီၣ် အီၤ ခံ ဘျီ တ ဘျီ လၢၤ တ ဂ့ၤ အ ဂီၢ် န့ၣ် လီၤ.ဒီး အိၣ် က့ၤ ဘၣ် က့ၤ ၀ဲ မုာ် မုာ် ခုၣ် ခုၣ် ဒံး အ သ ၀ီ ခီ ထံၣ် အ သိိး န့ၣ် လီၤ.တ ဘျီ အံၤ အိၣ် ဘၣ် က့ၤ ၀ဲမုာ် န့ၣ် အ လီၢ် ခီ ဖျိ လၢ အ အိၣ် က့ၤ ဒီးဒုး ဒိၣ် ထီၣ် လဲၢ် ထီ က့ၤ အ ဒူ အ သ ၀ီ ဒီး အ ထံ အ ကီၢ် န့ၣ် လီၤ.

 http://www.ksngkaren.org/2012/06/blog-post_11.html

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ ကညီဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအိၣ်လံဧါ

လၢ - ဖုဂ့ၢ်သူ၀ၣ်မ့ (ကီၢ်သူလ့ၤ)

မုၢ်ဂီၤခီ မုၢ်ဟဲထီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတြကၢးလၢတၢ်တဘၣ်အၢၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးမူခိၣ်တြကၢးစူၤအဆၢက တီၢ် မူခိၣ်အၢၣ်ခံးသူဒီးတၢ်စူၤတဘျီ တၢၢ်ကွဲၤအီပၠးထံလၢ မုၢ်နုာ်တၢ်ကပၤန့ၣ် ပမှံၤပပှၢ်စံး၀ဲလၢ တၢ်မၤအသးဒီးပှၤတခါခါလံ တၢ်ပနီၣ်ဒ်အံၤမ့ၢ်ဖျါန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအတဂ့ၤဒီး တၢ်အၢတၢ် သီတဖၣ်လီၤ. အဃိသတးန့ၣ် တၢၢ်ကွဲၤမ့ၢ်အီထံလၢ မုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ပမှံၤပပှၢ်စူၢ်အီၣ်နာ်အီၣ် ၀ဲလၢ တဂ့ၤဘၣ်လီၤ. 

တစိၢ်ဖိ ကျိသီၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒီဒီ ဒဲဒဲ ဒံၢ်ယံာ်၀ဲ ယဲၢ်မံးနံး၀ံၤအလီၢ်ခံ ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ၀ါဃံတဖၣ် ဟဲက့ၤ စိာ်၀ဲ ခိၣ်ဖၢၣ်သူ သုးဖိ ခံဂၤလၢအခးသံ၀ဲဒီးန့ၢ်၀ဲဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဟဲကဲထီၣ်အသးဒံးဘၣ်န့ၣ် ခိၣ်ဖၢၣ်သူ တဖုဃီလၢ ပယီၤဟဲက့ၤစိာ်အစိၣ်အံၤ ပှၤသးပှၢ်စံးအီၤလၢ ဖိသ့ၣ်ဧၢ တၢၢ်ကွဲၤအီထံလၢမုၢ်နုာ်တကပၤအဃိ သုးကွံာ်သုသးလၢ အယံၤ တစဲးဖိကသ့ဧါ. အတဲဆၢ၀ဲ ဟဲၣ် ဟဲၣ် ဟဲၣ် ဖုဧၢ တဘၣ်ကိၢ်လၢပဂီၢ်တဂ့ၤ သုတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တသ့ဘၣ် စံး၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤ.
ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအိၣ်လံလၢ ကညီဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လံဧါန့ၣ်လဲၣ်. အါဂၤကိာ်ပူၤအါဆူဒၢးကစံး၀ဲဂၤမံၤဂၤမၠိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ လၢယတၢ်ကွဲး အ၀ဲအံၤအပူၤ ယအဲၣ်ဒိးစံး၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကကွဲးတဲပၠးသုးဒ်အံၤလီၤ. 

ကညီအသ၀ီလၢအဟဲအိၣ်လၢ သိၣ်မှံၤအထံကီၢ် ပကိးအီၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အိၣ်၀ဲတဖျၢၣ်လီၤ. ဒီးလၢသ၀ီတဖျၢၣ်န့ၣ် ပှၤအိၣ်၀ဲ အိၣ်အါကလုာ်အါမၠိလီၤ. ကလုာ်ဒူၣ်အိၣ်၀ဲဒ်အမ့ၢ်၀ဲ “ကညီပှိၢ် “ကညီစှီၤ“ ကညီဘှဲမုၢ်နုာ်ဒီးဘှဲမုၢ်ထီၣ်“ ကညီပကူ“ ကညီမီၤန့ၢ်ပှၤ“ကညီကဲၢ်ခၢၢ်ကဲၢ်ဘါ“ ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဒီပုၢ်၀ဲၢ် ကခၠ့ၢ်“ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်တရူး၀ါ“ ဒီးပဒီပုၢ်၀ဲၢ်လၢ အကိးလီၤအသးလၢ ကညီသူ လအမ့ၢ် မူၣ်စလ့ၣ် တဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤ. 

ယအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်သးတချုးလၢ ကလုာ်ဒူၣ်အဂၤတဖၣ် ဟဲအိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ကညီသ၀ီ၀ဲအံၤ ပစံး သ့လၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်အီၤလၢ သိၣ်မှံၤအထံအကီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. လၢအဂီၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢ အမ့ၢ် ကီၢ်ဖ့ရ့လၢ ပကိးအီၤလၢ ကီၢ်သူလ့ၤအံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်အံၤ ကလုာ်အဂၤတဖၣ် ဟဲအါထီၣ်တဘျီ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤအဃိ လၢသ၀ီတဖျၢၣ်အံၤအပူၤ ပှၤလၢ အဂဲၤလိာ်တၢ်လၢ ပှၤတ၀ၢအဂီၢ်ဒီးပိာ် မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးပိာ်ခွါ
အဂီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလီၤ. 

တၢ်မၤအသးဒ်အံၤ တနံၤန့ၣ် ဒ့မုၣ်ဖိ ၁၆ နံၣ်တဂၤ အ၀ဲလဲၤလီၤဒၢၣ်ထံလၢ ထံကျိပူၤဒီး ပှၤအါဂၤ တထံၣ်စိအီၤအဆၢကတီၢ် ပဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ ကညီသူလၢအမ့ၢ် မူၣ်စလ့ၣ် ခွါ သၢဂၤ ဖီၣ်ဆူၣ်အီၤဒီး မံးနံး ၃၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဒ့မုၣ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤတဘျီဃီဆူတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကဲ တဘျီအံၤ ပှၤဂဲၤလိာ်တၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဂီၢ် တဖၣ်လဲၤကွၢ်၀ဲ ဒ့မုၣ်ဖိလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ် တဂၤအံၤလီၤ. နဆိကမိၣ်လၢ ကညီဖိကစံၣ်ညီၣ်၀ဲ မူၣ်စလ့ၣ်ခွါသၢဂၤအံၤဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ် မူၣ်စလ့ၣ် ခွါသၢဂၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ပှၤဂဲၤလိာ်တၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်အဂီၢ် တဂၤလၢ စ့ယိၤ ၅၀၀၀ဘး ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ ပိာ်မုၣ်ခွဲးယာ်အိၣ် ၂ ဂၤဒီး ခဲလၢာ် ၁၀၀၀၀ ဘးန့ၣ်လီၤ. ၀ံၤတဘျီ ပျဲကွံာ်၀ဲ ပှၤဘၣ်ကွၢ်မ့ၣ် သၢဂၤအံၤလီၤ. 

တုၤမ့ၢ်အဟဲက့ၤတဘျီ ဖိသၣ်မုၣ်တဂၤအမိၢ်စံး၀ဲ “ သရၣ်မုၣ်ဧၢ ယဖိမုၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်ဒီး မူၣ်စလ့ၣ် ခွါသၢဂၤ ပှၤစံၣ်ညီၣ်အီၤလၢ သံ မ့တမ့ၢ် ပှၤဒုးလီၤအီၤလၢ ဃိာ်ပူၤ တစိၤသးဧါ. အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤ တဲ၀ဲ “ အါတလိၣ်ကိၢ်ဘၣ် ပှၤဘၣ်ကွၢ်မ့ၣ် သၢဂၤန့ၣ် ပအးလီၤလၢ ကၠီၣ်တဲၣ်ပၢၤကီၢ် အစုပူၤလံ ပဆိကမိၣ်လၢ ကလီၤဘၣ်လၢ ဃိာ်ပူၤ တစိၤသးမ့တမ့ၢ် သံလီၤ. ၀ံၤတဘျီ ဖိသၣ်မုၣ်တဂၤ အမိၢ် အမဲာ်သၣ်ဖျါလၢ အနံၤကမှံမး၀ဲလီၤ. ဖျါစ့ၢ်ကီးလၢ အသးမံထွဲ၀ဲလီၤ. ကလုာ်ဂၤ မ့ၢ်မၤဆါ ပှၤန့ၣ် တဒ်သိးဒီး ကညီဖိကဒဲကဒဲ မၤဆါပှၤဘၣ်. 

ပခီၣ်မ့ၣ်ဒီးပကစၢ်ပမ့ၢ်ကုၣ်လီၤအီၤန့ၣ် ဆါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးပကုၣ်ပှၤဂၤအခီၣ်မ့ၣ်လီၤ. အဃိ ကလုာ်ဂၤ မၤအၢပှၤန့ၣ် တလီၤလီာ်ဒီး ပပှၤကလုာ်မၤအၢပှၤဘၣ်. ပစံးလၢပဒုးမီၤစိရိၤဒီး မီၤစိရိၤမ့ၢ်အိၣ် လၢပကျါန့ၣ် တလိၣ်ပဒုးဒီးမီၤစိၤရိၤဘၣ်. ပဃုတၢ်တီတၢ်လိၤဒီး လၢပ၀ဲကညီဖိတဖၣ်အကျါ တၢ်တီတၢ်လိၤမ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ် အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်စံးဒ်အံၤဒီး လီၤဂာ်လၢ ပခီၣ်လိၤဃံ ဒီးပကစၢ် ပဒိလီၤက့ၤအီၤလီၤ.

ကဲပကဆဲးလဲၤကဒီးဆူညါတခါ သ၀ီတဖျၢၣ်လၢထးအံၤန့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးမုၣ်ခွါတၢ်ဂ့ၢ်ဒီး တၢ်မၤဆူၣ် မၤစိးတဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအဂဲၤလိာ်တၢ်လၢ မုၣ်ခွါတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ထီဘိဂဲၤ လိာ်၀ဲသနာ်က့ တၢ်ဆီတလဲတအိၣ်ထီၣ်နီတမံၤဘၣ်. တယံာ်တမီၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ် ခွါဟဲအိၣ်ထီၣ်ကဒီးအသီတခၠိလီၤ. အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲ ကညီစှီၤဒီး ကညီပှိၢ်မုၣ်ခွါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤ. အန့ၣ်တဘျီ ဘၣ်လၢ တၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲ ပှၤဂဲၤလိာ်တၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ခံဂၤအကျါအဖိဒိၣ်မုၣ် တဘျီတၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်.
အန့ၣ်တဘျီကိးထီၣ်၀ဲ အဆွ့ၢ်အမၠိအဒူၣ်အထၢတဖၣ် ဒီး ကိးထံၣ်၀ဲ တၢ်ပိာ်ခွါတဂၤလၢ တၢ်ချၢ တချုးတၢ်လဲၤဒံးဆူ စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အရူဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသံကွၢ်၀ဲ တၢ်ပိာ်ခွါတဂၤဒီး ပိာ်ခွါတဂၤ စံးဆၢတၢ် မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၢ် အ၀ဲသးပှံၢ်ထီၣ်တၢ်ဘျီဃီလီၤ. ပိာ်ခွါတဂၤ စံးဆၢတၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဒိဆါပိာ်မုၣ် တဂၤ တဘျီဃီ အ၀ဲကးတံာ်ဃး၀ဲ တၢ်ပိာ်ခွါတဂၤ အနိးဖံးတဘျီဃီလီၤ. အန့ၣ်တဘျီ ပိာ်ခွါဖိ တဂၤ တဲတၢ်တသ့နီတမံၤလၢၤဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤ လၢအမၤတၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်ဂ့ၢ် ဟံးထီၣ် ၀ဲ လံာ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢဒီး လဲၤတီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အရူလီၤ. 

တချုးမုၢ်စ့ၣ်၀ါဒံးအကတီၢ် မုၢ်ဟါလီၤ ၇ နၣ်ရံၣ်ဒီး ၈ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်တဂၤ လဲၤဘၣ်၀ဲလၢ မုၣ်ကမဲအဖိမုၣ်တဂၤအဟံၣ်ဒီး မုၣ်ကမဲအဖိတဂၤသံကွၢ်အီၤ တ့ဧၢ ယကသံ ကွၢ်နၤတၢ်တမံၤနၤ“ အ၀ဲတဲဆၢ၀ဲ သံကွၢ်သၢၣ်ဖိဒိၣ်မုၣ်“ အန့ၣ်တဘျီ ဖိဒိၣ်မုၣ်တဂၤ သံကွၢ်၀ဲ တံဧၢ တၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါခံဂၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလိာ်အသးဒီး အဲၣ်လိာ်ကွံာ်လိာ်အသး ဒီး လီၤကမၣ် ပကစံးလၢ ပှၤပယီၤဖိစံး၀ဲ နှစ်ဦးသေဘာတူ ဒ်န့ၣ်တကလုာ်န့ၣ်မီၤ မ့ၢ်၀ံၤ အ၀ဲသ့ၣ် ခံဂၤ တအဲၣ်လိာ်အသးဒီး တၢ်ဂ့ၢ် နီးစဲးတွဲ ဟဲကဲထီၣ်အသးလၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤ ဟံးတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပကစံးလၢ တၢ်လီတၢ်၀့ၤ ဂ့ၢ်၀ီအံၤသ့ဧါ .
ဘၣ်မနုၤအဃိသးလဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤအဲၣ်လိာ်အသးလၢ အမုၣ်ကနီၤဖိၣ်သၣ်ခွါလီၤမီၤ. မ့ၢ်၀ံၤဒီး ပိာ်ခွါန့ၣ် အဲၣ်ပှၤလၢ အသီအဃိ တၢ်လၢ မုၣ်သဘျ့ခွါသဘျ့ တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပစံးလၢ တၢ်လီတၢ်၀့ၤ ဂ့ၢ်၀ီကသ့ဧါ. 

အန့ၣ်တဘျီဖါအမဲာ်တမုာ်ဘၣ်ဒီး ခီဖျိအ၀ဲမ့ၢ် စံၣ်ညီၣ်ကွၢ်ခိၣ်အဃိ ကစံးဆၢ၀ဲ တၢ်ကီလၢအဂီၢ်ဒီး တဲ၀ဲလၢ ဖိဒိၣ်မုၣ်ဧၢ မ့ၣ်ဒၣ်ခီ နတၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်ကတိၤတဖၣ် န့ၣ် ဘၣ်ဒၣ်ခီကယၢာ် နာ်က့ ခီဖျိ ပအိၣ်လၢ ပှၤထံပှၤကီၢ် ဒီး ပဟဲအိၣ်ကဒုလၢ ပှၤပဟံၣ်အဖီလာ်အ ဃိ ပဘၣ်မၤ၀ံၤဒ်အံၤလီၤ.
လၢဖါတံၢ်တဂၤ အတၢ်စံးဆၢ၀ဲ ဖိဒိၣ်မုၣ်တဂၤအံၤ အဖီခိၣ် ယထံၣ်လၢ တၢ်အံၤ​ ပထံပကီၢ်မးတအိၣ်ဒံးဘၣ် ဒီး ပဘၣ်မၤ၀ံၤတၢ်မံၤဒ် ပှၤတဂၤအ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးအတၢ်သးမံအံၤ မ့မ့ၢ်နၤနဆိကမိၣ်နဲဒ်လဲၣ်. ပထံပကီၢ် တအိၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး ပကဲလၢစံၣ်ညီၣ်ကွၢ်တဂၤ ပကဘၣ်စံၣ်ညီၣ်ဆိတၢ်လၢ အတီအလိၤအလိၤလီၤ. ပမ့ၢ်မၤညီ နုၢ်ပသးလၢ ပှၤထံပှၤကီၢ်ဒ်အံၤ မုၢ်တနံၤပထံပကီၢ်မ့ၢ်အိၣ် ပကဘှီဘၣ်က့ၤအီၤကီဒိၣ်မးလီၤ. လုၢ်လၢ်တဖၣ် အံၤဟဲခီဖျိအသးလၢ ပှၤပယီၤဖိအအိၣ်လီၤ.

တ၀ံၤဒံးဘၣ်တကတီၢ်ဃီ ဖါတံၢ်သးပှၢ်တဂၤ အဖိခွါ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အအိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. အ၀ဲညီနုၢ်နီ၀ဲ သိလ့ၣ်ပကိးညီနုၢ်အီၤလၢအမ့ၢ် Tiger သူသူတခိၣ် ဒီး တီ၀ဲပှၤလဲၤတၢ်ဖိကီးနံၤဒဲး ဒီးတၢ်တနံၤန့ၣ် ဒ့မုၣ်ဖိတဂၤ ကက့ၤလၢသ၀ီပူၤ ခီဖျိ သိလ့ၣ်ဒိးလဲတဖၣ် က့ၤတလၢအီၤလၢာ် အဃိ ကဘၣ်ဖဲ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် အ၀ဲဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ စံၣ်ညီၣ်ကွၢ်အဖိခွါတဂၤအအိၣ် လၢကဟဲက့ၤပိာ်၀ဲအခံလီၤ.


အန့ၣ်တဘျီ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤဒီး သတူၢ်ကလာ် စံၣ်ညီၣ်ကွၢ်အဖိခွါ တဂၤ ပတုာ်ကွံာ်သလိလ့ၣ်ဒီး ဒ့မုၣ်ဖိတဂၤ စံးအီၤ ဘၣ်မနုၤလဲၣ်. အ၀ဲစံး၀ဲတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒီး ဒ့မုၣ်ဖိန့ၣ် ကစံၣ်လီၤလၢ သိလ့ၣ်ပူၤတဘျီအ၀ဲယူတံၢ်ဃာ်၀ဲဒီး ဖီၣ်ဆူၣ်၀ဲလီၤ. ၀ံၤဒီး ပှၤနီသိလ့ၣ် တဂၤတဲအီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ နတဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤတဂ့ၤ နမ့ၢ်တဲဒု နၤဒုယကမၤသံနၤ လီၤ. တုၤလၢအဟဲတုၤလၢ သ၀ီတဘျီ ဒ့မုၣ်ဖိန့ၣ် ဟီၣ်ဖၣ်ညါ အ၀ဲပျံၤတၢ်ဒီး ပှၤလဲၤသံကွၢ်အီၤ သနာ်က့တစံးဆၢပှၤနီတဂၤဘၣ်. အ၀ဲပျံၤ၀ဲလၢ ပှၤကမၤသံအီၤလီၤ. 

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ထီၣ်ဘးလၢ တသီခံသီ၀ံၤ ဒ့မုၣ်ဖိအံၤ​ စံး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ် အသးဒီးအီၤတဖၣ်လီၤ. အန့ၣ်တဘျီ ပှၤနီသိလ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲ စံၣ်ညီၣ်ကွၢ်အဖိခွါဒီး ပှၤဂဲၤလိာ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ အခိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢသ၀ီတဖျၢၣ်အံၤအပူၤ အဖိခွါလီၤ. ပှၤကထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤန့ၣ် ပှၤပိာ်မုၣ်ခံဂၤလၢ အမၤတၢ်လၢ အမၤတၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဂီၢ်ခံဂၤအံၤ​ စံး၀ဲလၢ တၢ်ဖိသၣ် မုၣ်တဂၤ နဖးလိၣ်ညါနဟးမၤဒၢးပှၤ၀ၤ ဒ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်က့ၤဆိကမိၣ်ထံထံ ပှၤမၤဆူၣ်နၤ နမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်နဂံၢ်နဘါတထဲသိးဒီးပိာ်ခွါဘၣ် နစံးလၢ နဟးမၤဒီးပှၤ၀ၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်. ပှၤဂဲၤလိာ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤခံဂၤအံၤ​ ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲ ဘၣ်အိၣ်ဃူ၀ဲပိာ်ခွအံၤလဲၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢ ပိာ်ခွါအံၤ​ မ့ၢ်၀ဲ အဖိဒိၣ်ခွါအဃိလီၤ. 

၀ံၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပှၤမၤလီၤမၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဘၣ်မၤလီၤမၢ်အီၤလဲၣ်န့ၣ် ခီဖျိ ပိာ်ခွါအံၤ မ့ၢ်၀ဲ စံၣ်ညီၣ်ကွၢ်ဖိခွါဒီး ပှၤဂဲၤလိာ်လၢ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအခိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအဃိ လီၤ. အါတက့ၢ် ပှၤစံးဝဲလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတကွၢ်မဲာ်တၢ်ဘၣ်သနာ်က့ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကွၢ်မဲာ် တၢ်ခီဖိျ တၢ်ဒွးထူထံးဒီး အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့တဖၣ် အဖီခိၣ် ကဲထီၣ်အသးတစိၢ်လီၢ်လီၢ်လၢ သ၀ီ၀ဲအံၤ အပူၤလီၤ. 

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢ အမ့ၢ်အတီအိၣ်၀ဲ ဒီဒူၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်အပူၤလီၤ. နမ့ၢ်က့ၤ ထိၣ်သြတီၤက့ၤ ကီၢ်ယီၤပူၤနွံက့ၣ်ထံန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲ လီၤ. ဒီးကီၢ်ဆၢ တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤ န့ၣ် ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲ အဘူးကတၢၢ် ဒဲက၀ီၤအပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤအိၣ်၀ဲသ့သ့လီၤ. တမ့ၢ်ထဲလၢ ဒဲက၀ီီၤပူၤဘၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ် ထံကီၢ်ကိး ဘ့ၣ်ဒဲးန့ၣ် ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ အခဲအံၤ တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးစံးတခီတမ့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဘၣ် ယအဲၣ်ဒိးစံးဘၣ်သးထဲ ပ၀ဲကညီတ၀ၢအပူၤဒံးလီၤ. 

အဃိ ယတၢ်ကွဲးအံၤ ယအဲၣ်ဒိးစံးယဲလၢ ပဒုး၀ဲ ၀ါဃံကရူၢ် ပှၤပယီၤဖိ သုးမီၤစိရိၤ တစိၤဘၣ်တ စိၤမ့ၢ်ဒ်သိးဒီး ပကအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးဒီး တၢ်တီတၢ်လိၤဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အမ့ၢ်အတီ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ တချုးပဒုးဒီးသုးမီၤစိရိၤဒံးဘၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဒုးဆိက့ၤ လၢပပှၤကညီဖိ အကျါလၢ အလီၤဂာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤအိၣ်ဒံး၀ဲအါမးလီၤ. ဒ်မီၤစိရိၤမၤ၀ဲအသိး ပပှၤကညီဖိအကျါ မၤ၀ဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. 

မီၤစိရိၤအံၤ ပဒုးအီၤတစိၤဘၣ်တစိၤ လၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖုဒီးတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် ပတတုၤဒံးလၢ တၢ်မၤနၢၤ ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤနီတဘျီဒံးဘၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢ ကညီဖိတနီၤအကျါ လၢအလီၤဂာ်ဒီးမီၤ စိရိၤအံၤ အိၣ်၀ဲအဃိ ပဒုးတန့ၢ်န့ၣ်ကမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အကျါတၢ်တခါအံၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤ. ပစံးလၢ မီၤစိၤရိၤ တတီတလိၤအဃိ ပဒုးအီၤလၢပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ဘၣ်ဆၣ် ပ၀ဲတခီ ပမ့ၢ်တတီတလိၤဒု လၢယၤတဂၤယတၢ်ဆိကမိၣ် ကညီဖိမ့ၢ်န့ၢ်ထံန့ၢ်ကီၢ်သနာ်က့ တမ့ၢ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲလၢ အတီအြတၢ်ဒီးအတီအလိၤဘၣ်. 

ယတၢ်ကွဲးအတၢ်ပညိၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးပကဘှီက့ၤပပှၤကလုာ်တဖၣ်လီၤ. တမ့ၢ်လၢပကမၤအၢ ထီၣ်သီထီၣ်ပပှၤကလုာ်ဘၣ်. တၢ်လၢြကၢးဘှီးဒီးပကဘှီက့ၤအီၤလၢ တတီဒီးပကမၤတီက့ၤ အီၤဒီးတၢ်လၢ အကမၣ်ဒီးပကမၤဘၣ်က့ၤအီၤအဂီၢ်လီၤ.
ကတၢၢ်လံ……………………….


 

http://www.freekarennews.info/2012/06/blog-post_5939.html

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ကၠံးမ့ၢ်သး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး (အပၠံးအခးယးစဲ)ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်တမ့ၢ်ဧါ


လၢ - ဖုဂ့ၢ်သူ၀ၣ်မ့ (ကီၢ်သူလ့ၤ)


စးထီၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤဒိးန့ၢ်တၢ်သတဘျ့လၢ အဲကလံးအအိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကညီဖိတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ပှၤတကလုာ်အသိးဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ပယီၤတဘးကညီတဘး ကညီကဘၣ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤအသး အဂီၢ် ဒီးတၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဆူ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်စံးဆၢလၢ ပမ့ၢ်သးလီပထံပကီၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးအဂီၢ် ပကဘၣ်ဒုးန့ၢ်အီၤ တဘျီ ကညီဖိအံၤ စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၄၉ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဖီၣ်ထီၣ်စုက၀ဲၤဒီးပၢဆၢတၢ်လီၤ.

လၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအချၢ ကညီဖိမ့ၢ်ပှၤလၢ အပၢဆၢတၢ်ယံာ်ကတၢၢ်န့ၣ်ပစံးသ့လီၤ. ဒ်န့ၣ် အသိး ဒုးလိာ်ယာ်လိာ်အသးဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အံၤ တစိၤဘၣ်တစိၤဒီး တုၤလီၤလၢ မုၢ်မဆါ တနံၤအံၤန့ၣ်ယံာ်၀ဲအနံၣ် ၆၀ ဘျဲၣ်၀ံၤ ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်ထီၣ်သီသီအတီၢ်ပူၤ မၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီလီၤ. 

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢပှၤပယီၤဖိအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဂ့ၤတခါလၢ ကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်
အီဒီး စုက၀ဲၤပီးလီတဖၣ်ဆူ ပယီၤအသုးဒဲက၀ီၤလၢအအိၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ပၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်နီးတၢ်ဘျးလၢ ပခိၣ် ပနၢ်တနီၤလၢအဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တကပၤအဂီၢ်ဒီးတနီၤမ့ၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ မုၢ်ဆ့ၣ် မုၢ်ဂီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အတမၤဘၣ်၀ဲ တၢ်ပၢၢ်ဆၢနီတသီဘၣ်ဒီး လၢကလုာ်အဂီၢ် ယတမၤဒံးတၢ်နီ တမံၤဘၣ်န့ၣ် ယစံးသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ယတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်တကမၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးစံး တၢ်န့ၣ် တဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဒီးဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးသုးစုက၀ဲၤပီးလီတဖၣ် လၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ံၤတဲးတဲာ်ဒီး သုးအဒဲက၀ီၤလၢ အအိၣ်လၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တဖၣ် ကဘၣ်သုးကွံာ်အသး မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်က့ၤ၀ဲဆူ တၢ်လီၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤပာ်ပနီၣ်၀ဲ လၢ အမ့ၢ် 
ကီၢ်ခီ ၇ ဘ့ၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ဒ်အံၤအသိးဒၢးတမ့ၢ်ဘၣ် ဟဲအါထီၣ်ဒီးမၤအါထီၣ်အသုး ခံစးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်လီၢ်လၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဘျီမ့ၢ် ပှၤအါဂၤနာ်န့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အံၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်. ပှၤအါမ့ၢ်နာ်န့ၢ်ဒီးပှၤစှၤဂၤတနာ်န့ၢ်ဘၣ် ဒီး ပှၤစှၤဂၤမ့ၢ်နာ်န့ၢ်ဒီး ပှၤအါ ဂၤနာ်န့ၢ်၀ဲတသ့ဘၣ်. ကိာ်ပူၤအါစူ ကသီၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒီးစုအါဘိကနဲၣ်၀ဲလၢ ပခိၣ်ပနၢ်မၤတၢ်အံၤဂ့ၤ ဒီးတနီၤတဂ့ၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် လီၤတံၢ်လီၤ. 

တၢ်မံမီၢ်ဖိလၢ ပှၤအါဂၤဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ၀ဲအံၤ သုတဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ လီးကီတၢ်ထူးတၢ်တီၤ“အဲၣ်ဒိးအိၣ် လၢဟံၣ်ဒိၣ်ကျိၤသွါအပူၤ“ အဲၣ်ဒိးကဲဒိၣ်ကဲထီၣ်“ ကွၢ်လၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တဖၣ်အံၤတဂ့ၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤ ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ် လဲၤထံၣ်လိာ်အသးဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အဆိက တၢၢ်တဘျီ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတစိၢ်တလီၢ်ဒီး အဂၤတဖၣ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂုၤထီၣ် ပသီထီၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢ နီကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးတခီတပၣ်ဃုာ်၀ဲဘၣ်. ၀ံၤဒီး ကညီဖိလၢ ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ ဒီးကညီဖိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် အထံၣ် ၉၀ ဘျဲၣ်အကျါ ပသ့ၣ်ညါဘၣ် လၢ ပခိၣ်ပနၢ်တထၢနုာ်ဃုာ်၀ဲနီတဘီဘၣ်.

တၢ်တလီဆီလီၤထိၣ်ဒ့ၣ်ဘၣ် ခံဘျီတဘျီတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ် စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးသနာ်က့ အဂၤတဖၣ် အါတက့ၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တဖၣ် လီၤ. တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးတဲ တချုးကညီဖိပတုာ်တၢ်ခးဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် အဆိကတၢၢ် ကဘၣ်ပတုာ်
ဆိ၀ဲ တၢ်ခးလိာ်သးကဒဲကဒဲလၢ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီး ပယီၤပဒိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤခဲလၢာ် မ့ၢ်အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဒဲကဒဲ အဆၢမ့ၢ်တဲာ်န့ၣ် ပယီၤသုးက
ဘၣ်သုးကွံာ်အသးလၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤ၀ံၤ ပစးထီၣ်တၢ်ပတုာ် တၢ်ခးဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲလီၤ. 

တၢ်လၢကညီဖိဘၣ်ြကၢးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကညီဖိကဒဲကဒဲ တခးလိာ်အသးန့ၣ် ပှၤပယီၤဖိကွၢ်တမုာ် ဘၣ်. ကညီဖိမ့ၢ်ခးလိာ်သးကဒဲကဒဲန့ၣ် ပှၤပယီၤဖိစံၣ်နီၤနံၤကမှံကမှံဒီးတဲစုပှီၢ်ခီၣ်လီၤ. ကမါပူၤ ထံကလီၤသံး ကီၤကျဲၣ်ဖီ ကလီၤဘှ့ၣ်လီၤ. ကညီဖိမ့ၢ်အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးန့ၣ် ပယီၤတဖုဒုး၀ဲန့ၢ်အမဲာ် ညါမ့ၢ်ဘၣ်သးဒုး၀ဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် ဒုၣ်ဒါဖဲလဲၣ်တဖုကဟဲဒုးအီၤန့ၣ် ဒုး၀ဲနၢၤလီၤ. 

ကညီဖိတဖၣ်မၤနၢၤတၢ်ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ် အဘူးကတၢၢ် ကွၢ်မ့ၢ်တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီး ဒုၣ်ဒါတၢတဘျီဒီးခံဘျီတဘျီန့ၣ် လဲၤ၀ဲဒ်ဒုၣ်ဒါရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအသိးဒီး လဲၤ၀ဲဆီဘၣ်တဆီ တၢ်လၢ ပဒုၣ်ပဒါရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤန့ၢ်အီၤလီၤ. ပယီၤပဒိၣ်မ့ၢ် ဆီတလဲ၀ဲ တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအလံာ် ကဘျံးပၤသနာ်က့ၤ မ့မ့ၢ်လၢပ၀ဲကညီဖိတခီ တဆီတလဲ၀ဲအကဘျံးပၤနီတဘျီဘၣ်ဒီး အိးထီၣ် ဒၣ်လံာ်ကဘျံးပၤလီၢ်လီၢ်တဘျီ တလီၤမံသူၣ်မံသးဒိၣ်ဒိၣ်လၢ ကညီဖိကိးဂၤအဂီၢ်ဘၣ်.
တၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ြကၢးသ့ၣ်ညါ၀ဲတခီ တၢ်မၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤ တမ့ထဲလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အဂီၢ်တဖုဧိၤဘၣ်. မ့ၢ်၀ဲ ကညီဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိ တၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဆၢတဲာ်၀ဲန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကညီဖိကိးဂၤအတၢ်ဘၣ်သးဒီးသးမံထွဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပ သီထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် (မှတ်ပံုတင်) တမ့ၢ်နီၣ်ဂံၢ်တၢ တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကညီဖိအ ဂီၢ်ဒံးဘၣ်. တၢ်လၢ ကညီဒိးန့ၢ်၀ဲန့ၣ် သးမံထွဲ၀ဲ ထဲတမံၤ ကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်သဘျ့ဒီး သူၣ်ထီၣ်တၢ် အိၣ်မူလၢ တၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသး၀ံၤဒီး သးသမူတၢ်ပူၤဖျဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ
ခါလၢကဟဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မ့ၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကဒီးအသးဒီး ပှၤပယီၤဖိအသီတဘျီန့ၣ် တြကၢးလၢ ကတဲ၀ဲ တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒံးဘၣ်. ကဘၣ်တဲဆိ၀ဲ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံ လၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ပှၤပယီၤဖိအသုးဒဲက၀ီၤတဖၣ် ကက့ၤသုးကွံာ်အသးလၢ ဆၢကတီၢ် နံၣ်လါ ဖဲလဲၣ်တဘျီလဲၣ်. တၢ်လီၢ်လၢ သုးက့သုးရ့ၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ပှၤပယီၤဖိအသုးဒဲက၀ီၤကဘၣ်သုး ကွံာ်အသး အိၣ်ပဲှၤဖျၢၣ်ဒီး ပှၤပယီၤဖိ ကသုးကွံာ်အသးပှဲၤဖျၢၣ်လဲၣ်ဒီး ကသုးကွံာ်အသးလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဒီး ခါဆူညါလၢ ကညီ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးကဟဲ၀ဲဘၣ်ဆၣ် တချုးဟဲ တၢ်လၢ ပှၤပယီၤဖိကဘၣ်မၤထွဲ၀ဲအိၣ်ဒံးဒီဒူၣ် လၢ ခီၣ်ခါလၢ ခါဆူမဲာ်ညါတခါန့ၣ်လီၤ. 

အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ကဒီးအသီတယုၢ်လၢ အမ့ၢ် “ တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ ကညီဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ အိၣ်လံဧါ ” အံၤတက့ၢ်.

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ဖးတၢ်ကွဲးအသီခီဖျိအံမ့

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဖးတၢ်ကွဲးအသီဖၢနုာ်လီၤနအံမ့လၢလာ်အံၤ:

ကညီဒီကလုာ်နီၢ်တယၢ်

Ayar Font

ပ​ယီၤ​လံာ်​နံၣ်​လံာ်​လါ

ယေန့သည် ြဖစ်​သည်​။​

တၢ်ကွဲးခိၣ်တီတဖၣ်

နီၢ်ဂံၢ်ရဲၣ်တဖၣ်

နုာ်လီၤကဲကရၢဖိ

တ​မှံၤ​ထံ​ကီၢ်​တ​ဖၣ်

free counters

ပှၤဟဲကွၢ်ခဲလၢာ်

Copyright ©All Rights Reserved: ​ဖံ​ဖံ​အဲ​မၢ်​မုၣ်​ရံး ပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၄.၀၂.၂၀၁၁ လၢစီၤကွဲၤကညီ.