Archive for 02/01/2012 - 03/01/2012

ပလူကၠိအတၢ်တဲစိၤ


တၢ်တဲ၀ဲဒၣ်ဖဲမီၣ်လမၠဲၣ်ထံကျိ၀ၢ်မုၢ်နုာ်န့ၣ်ကီးအိၣ်၀ဲတဖျၢၣ်အခဲအံၤပှၤကိး၀ဲလၢပလူကီး (ဘီလူးကျွန်း) န့ၣ်လီၤ. လၢညါကီးအ၀ဲန့ၣ်ပှၤတလဲၤအိၣ်နီတဂၤဘၣ်, ပှၤမ့ၢ်လဲၤန့ၣ်ပလူအီၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်လီၤ. တၢ်လၢအအီၣ်ပှၤကညီတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပှၤတဂၤအံၤဒိၣ်တၢ်ဒီးဖံးဒီးညၣ်,စုဖးဒိၣ်ခီၣ်

ဖးဒိၣ်,ခိၣ်သၣ်ဃံဖးဒိၣ်,အမဲာ်သၣ်မူၤတရူၤတီၣ်ပံးသံးမဲာ်ကၢၢ်ကံာ်, အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲကီးတဖျၢၣ်န့ၣ်တၢ်ပျိာ်သူၣ်
ပျိာ်သးတၢ်၀ံတၢ်နါဒၢးအီၤ, အိၣ်ဒီးအမဲစွဲၣ်, အိၣ်၀ဲဖဲကီးဖးဒိၣ်တကီးန့ၣ်ထဲတဂၤဧိၤဒီးဟးအီၣ်ဟးအီ၀ဲ
တၢ်ဖဲန့ၣ်, ဒီးမ့ၢ်ထံၣ်၀ဲပှၤလဲၤဖဲန့ၣ်တဂၤဂၤအီၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.


အဃိတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤပှၤကိး၀ဲလၢပလူကၠိ (ပလူကီး)န့ၣ်လီၤ.တုၤလၢအ၀ဲဟး
အီၣ်တူာ်အီၣ်ကလီၤတၢ်ဒံးန့ၣ်အနံၣ်အလါအါထီၣ်ဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်လၢမူခိၣ်ထံၣ်လီၤ၀ဲပှၤတဂၤအံၤ
တၢ်အိၣ်မူတခါအံၤတဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်.တဘျီန့ၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်ဟဲ
လီၤလၢအအိၣ်ဘၣ်လၢအ၀ဲဟးဃုအီၣ်တၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တထံၣ်အီၤဘၣ်ဒီးတၢ်
ထံတၢ်တီကစၢ်တဂၤလဲၤဆ့ၣ်နီၤလၢအလီၢ်ဖဲလ့ပူၤအခိၣ်ထိး, လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးလဲၢ်တဘ့ၣ်အလိၤန့ၣ်ဒီး
တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်မံလီၤ၀ဲဒီးထိးပစိာ်ထီၣ်အခီၣ်ညါသးခံဘ့ၣ်ဒီးအိၣ်ခိး၀ဲဒၣ်ပလူတဒုန့ၣ်လီၤ.

တုၤလၢမုၢ်ဘၣ်လီၤပလူဟဲက့ၤဘူးဒီးအလီၢ်မံဒါလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်အခါထံၣ်၀ဲလၢတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်မံနီၤလၢအလီၢ်, ဒီးအ၀ဲကွၢ်မ့ၢ်မတၤတဂၤအိၣ်ဒီးဟဲမံလီၤလၢယလီၢ်တဂၤအံၤလဲၣ်.ယကအီၣ်ကွံာ်

တထံၣ်. အ၀ဲဟဲက့ၤဘူးထီၣ်တစဲးအ၀ဲကွၢ်ခီၣ်ညါသးခံဘ့ၣ်လၢတၢ်ထံတၢ်တီမံလီၤပစိာ်ထီၣ်အခီၣ်န့ၣ်ဒံး
ယံာ်ဒံးထီထီၣ်,ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအ၀ဲထီန့ၢ်ဒံးအ၀ဲ, တဘျီန့ၣ်အ၀ဲပျံၤထီၣ်တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်သနာ်က့အ၀ဲပာ််ဒိၣ်ထီၣ်
အသးဒီးသံကွၢ်၀ဲတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဂၤန့ၣ်,မ့ၢ်နအိၣ်ဖဲလဲၣ်.နတပာ်လ့ၢ်ပာ်ကါယၤ, နဟဲမံလီၤလၢယ
လီၢ်ယကအီၣ်ကွံာ်နၤလီၤ.အ၀ဲတဲတၢ်ထံတၢ်တီတၢ်မူကစၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲကဒါက့ၤအ၀ဲ, မ့ၢ်နအီၣ်ပှၤကညီတဘျဲနီတဘျီဒံးဧါ. တၢ်လၢပအီၣ်ပှၤကညီန့ၣ်တဂ့ၤဘၣ်. 


အီၣ်လၢၤပှၤကညီလၢၤတဂ့ၤ,အိၣ်ဂ့ၤအိၣ်၀ါလီၤက့ၤနသး,တၢ်လၢပှၤကညီန့ၣ်ပတဘၣ်အီၣ်၀ဲဘၣ်,သနာ်
က့ပလူတကနၣ်ဘၣ်. ပလူတဲကဒါက့ၤတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ် ယကအီၣ်ဒံးပှၤကညီ, အခဲအံၤယကအီၣ်နၤ
လီၤ.တဘျီန့ၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲအီၤ, နၤဒီးယၤပနဲၣ်လီၤပာ်ဖျါထီၣ်သကိးပစိကမီၤတထံၣ်, နစိကမီၤ
မ့ၢ်နၢၤယၤတခီအီၣ်ယၤ, ယစိကမီၤမ့ၢ်နၢၤနၤတခီ, နဘၣ်ကနၣ်ယတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.


တဘျီန့ၣ်အ၀ဲအၢၣ်လီၤတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်န့ၣ်လီၤ.တဘျီန့ၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲအီၤဒုးနဲၣ်၀ံၤနစိကမီၤလၢညါဒီးအ၀ဲတဲတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်, တချုးယနဲၣ်ယစိကမီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်တၢ်တဲအိၣ်၀ဲတခါလၢထံလဲၤ
မ့ၢ်သ့ညၣ်လဲၤသ့န့ၣ်မ့ၢ်ဧါ.တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲ၀ဲ, ထီၣ်လၢဃီၤခံ ဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်ကွၢ်ထီၣ်, 
အီၤပှၤအံၤကထီၣ်မၤန့ၢ်ဃီၤသၣ်, ကကျီသ့ၣ်ဖးဃီၤသၣ်ဒီးအထံကဟဲလီၤ, ဃီၤထံကျါညၣ်မ့ၢ်တအိၣ်
ယကဃၣ်န့ၣ်လီၤ.


တဘျီန့ၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်ဆိမိၣ်ထီၣ်၀ဲ, ဖဲဃီၤသၣ်အထံကျါန့ၣ်ညၣ်ကအိၣ်ဒၣ်၀ဲတဘ့ၣ်တက့ၢ်. ပလူ
ဂၤထီၣ်မၤန့ၢ်ဃီၤသၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤဟံးထီၣ်၀ဲအဃဲၢ်ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်လၢအစုပူၤဒီးတဲ၀ဲတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်
တဂၤန့ၣ်,အခဲအံၤယကကျီသ့ၣ်ဖးဃီၤသၣ်တဖျၢၣ်အံၤလၢဃီၤထံအကျါယမ့ၢ်တထံၣ်ညၣ်ဘၣ်ဒုယက
အီၣ်နၤလီၤ.


တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲဘၣ်က့ၤအီၤ, ညၣ်မ့ၢ်တအိၣ်လၢဃီၤထံအကျါဘၣ်န့ၣ်အီၣ်ယၤတခီ, တဘျီန့ၣ်ပလူ
တဂၤကျီ၀ဲဃီၤသၣ်တဘျီအထံဟဲလီၤဒီးညၣ်ဖိတဘ့ၣ်စံၣ်ရဲးရဲးရဲးလၢဃီၤထံအကျါန့ၣ်လီၤ. 
တဘျီန့ၣ်
အ၀ဲဃၣ်လၢတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲကဒီးအီၤ, နစိကမီၤလၢနကနဲၣ်အိၣ်ဒံးဧါ.
အ၀ဲတဲဆၢကဒါက့ၤတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်အိၣ်၀ဲသၢၣ်ဒီးတဘျီန့ၣ်ပလူအူသဖှိထီၣ်တၢ်, တယၢ်ထီၣ်အစုတ
ထံၣ်န့ၣ်ကလံၤဟဲတၢ်အၢၣ်ထီၣ်, သူၣ်လီၤလီဖျးကလံၤဟဲြတူာ်သ့ၣ်ဘျ့ၣ်၀ၣ်ဘျ့ၣ်, သ့ၣ်ကၢ်၀ၣ်ကၢ်, 
နီၣ်ဘျ့ၣ်ဘျံးတၢ်ခံးလီၤဒီးအ၀ဲဆိကမိၣ်လၢပှၤတဂၤအံၤကဖျိးဖးယံၤန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲကွၢ်ဃီၤတၢ်ဖဲလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်အ၀ဲထံၣ်တၢ်တဂၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဒၣ်ဃိကဒိတဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. 

တဘျီန့ၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်သံကွၢ်ကဒီး, ပလူနစိကမီၤအိၣ်ဒံးဧါဒီးပလူတဲဆၢက့ၤတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်, အိၣ်၀ဲသၢၣ်ဒီးတဘျီန့ၣ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဂုၢ်သီဖးဒိၣ်တဘိ. တဆံးဆံးဘၣ်ဒီးမၢအဖျး၀ဲတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တ
ဂၤန့ၣ်လီၤ.ဂုၢ်သီတဘိဆဲထီၣ်အနိာ်ဒိကွာ်, ဆၢထၢၣ်ထီၣ်ဒီးဖဲအကဖျးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဂၤန့ၣ်အခိၣ်
သၣ်ဃံက့ၤလီၤက့ၤဖဲအခီၣ်ထံးကိးထံၣ်ဒဲးဒီးဖျး၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်. တဘျီတၢ်

ထံတၢ်တီကစၢ်သံကွၢ်ကဒီးပလူ, အိၣ်ဒံးဧါ, နစိကမီၤလၢနကဒုးနဲၣ်ယၤဒီးပလူတဲကဒါက့ၤအီၤ
အိၣ်၀ဲသၢၣ်
၀ံၤပလူတဲတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်, ယကအီၣ်နၤတထံၣ် ဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲ, အီၣ်တထံၣ်ဒီးတၢ်တဲ၀ဲအ၀ဲ
ဘိးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်အကိာ်, အီၣ်၀ဲဒီးအီၣ်ယူၢ်လီၤ၀ဲဒီးအတၢ်ဆၢထၢၣ်လၢအကပၤတဘၣ်ဃးတၢ်နီ
တမံၤဘၣ်. 


မၤ၀ဲဒ်န့ၣ်သၢဘျီတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်ဆၢထၢၣ်လၢအဃၢၤဒ်န့ၣ်သၢဘျီလၢာ်ဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်သံကွၢ်ကဒီးအီၤ, အိၣ်ဒံးဧါ, နစိကမီၤလၢနကပၠးလီၤဒီးပလူတဲအီၤလၢအအိၣ်ဒံး, တဘျီန့ၣ်ပလူဒုးကဲထီၣ်ကဆီဖးဒိၣ်
တဒုအခိၣ်သၣ်ဃံအိၣ်အဖျၢၣ်တဆံဒီးအမဲအိၣ်အဘိခံဆံန့ၣ်လီၤ. ပလူမၢအတၢ်ဆဲးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်, 
ဒီးကဆီတဒုန့ၣ်ဟဲဃီၤသါကဆဲးတၢ်, တုၤအဘူးထီၣ်န့ၣ်ဆဲး၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်.တဘျီပလူအတၢ်ကူၣ်လၢာ်
၀ဲဒီးတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်သံကွၢ်ကဒီးပလူ, နစိကမီၤအိၣ်ဒံးဧါ, ဒီးပလူတဲဘၣ်တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်လၢ, ယစိ
ယကမီၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢာ်လံ, ယတူၢ်ဃၣ်နၤလံ, ယကဒိကနၣ်က့ၤနတၢ်ကတိၤလီၤ.တၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်တဲဘၣ်ပလူ, အအံၤယကဒုးနဲၣ်နၤလၢယစိကမီၤတခါ, အ၀ဲအံၤယကထိၣ်လီၤ
မၢ်ယ
သးနကဘၣ်ဃုယၤ, နဃုယၤမ့ၢ်ဘၣ်တခီနနၢၤလီၤ. တဘျီန့ၣ်အ၀ဲထိၣ်လီၤမၢ်အသးဒီးပလူဟးဃုအီၤ, ဃု၀ဲလၢသ့ၣ်ခံလၢၢ်ပူၤ, တၢ်ကဆူးသကုၤကီးတဘ့ၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်၀ဲဘၣ်. ကွၢ်လီၤ၀ဲဆူဟီၣ်ခိၣ်
လာ်နွံတကထၢတထံၣ်၀ဲဘၣ်.ကွၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူမူခိၣ်နွံကဘျံးတထံၣ်၀ဲဘၣ်, ဃုကွၢ်၀ဲလၢမုၢ်ထီၣ်တထံၣ်,
 မုၢ်နုာ်တထံၣ်, ဆူမံခိၣ်ထးတထံၣ်, ဆူခီၣ်ထံးလာ်တထံၣ်ဘၣ်. 


အ၀ဲဆိကမိၣ်တၢ်ဒီးအတၢ်ကူၣ်လၢာ်၀ဲဒီးဆိကမိၣ်၀ဲ,ပှၤတဂၤအံၤအနီၢ်ထဲထဲအံၤတဂၤမ့ၢ်လဲၤအိၣ်၀ဲဖဲလဲၣ်.
ပှၤအ၀ဲအံၤတမ့ၢ်ပှၤြကီတမီၢ်ဘၣ်. ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤသူပှၤပှိၤလီၤ,တဘျီန့ၣ်အ၀ဲတဲ, ယဃုနၤဘျဲလံ. ယဃုနၤ
တဘၣ်ဘၣ်ဒီးတဘျီန့ၣ်တၢ်သူတၢ်ပှိၤကစၢ်တဂၤန့ၣ်တဲဘၣ်က့ၤပလူ, တဘျီအံၤနဃၣ်ယၤလံ. နကဘၣ်
ကနၣ်ယကလုၢ်လီၤ. ဒီးအ၀ဲစံး၀ဲ, မ့ၢ်ကစၢ်ဧၢတဘျီအံၤဒုယကကနၣ်နကလုၢ်လီၤ. တၢ်လၢနၤတဂၤအံၤ, 
နတမ့ၢ်ဒ်ပှၤအဂၤအသိးဘၣ်. နမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်ပှိၤအိၣ်ဒီးအစိဒိၣ်ကမီၤထီလၢပှၤကဘၣ်ကနၣ်နကလုၢ်
ကိးဂၤဒဲးလီၤ.တဘျီန့ၣ်တၢ်သူတၢ်ပှိၤကစၢ်တဲအီၤ, အအံၤဒုနကဘၣ်ကနၣ်ယကလုၢ်, နဘၣ်
အိၣ်မူက့ၤဒ်ယတဲနၤအသိးလီၤ.အီၣ်လၢၤပှၤကညီလၢၤတဂ့ၤ, ဃုက့ၤတၢ်ဂ့ၤတၢ်

၀ါ, မၤက့ၤတၢ်တီတၢ်လိၤ, ပာ်ဒိၣ်က့ၤတၢ်ထံတၢ်တီကစၢ်, ဃုက့ၤထူဃုက့ၤယွၤ,ဃုက့ၤတၢ်ဘူၣ်, 
ဃုက့ၤ
တၢ်ဘါန့ၣ်နအၢၣ်လီၤယၤတမ့ၢ်ဧါ, ဒီးအ၀ဲစံးဆၢ, မ့ၢ်ယအၢၣ်လီၤနၤလီၤ.

တုၤလၢပလူအၢၣ်လီၤ၀ဲဒ်န့ၣ်တဘျီ, ပလူအကိာ်ပူၤအမဲဖးဒိၣ်အမဲစွဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်
လီၤတဲာ်ကွံာ်ကျီးကျဲးကျီး
ကျဲးအိၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်ဒ်သိးဒီးပှၤကညီအမဲန့ၣ်လီၤ. တဘျီန့ၣ်အ၀ဲအိၣ်က့ၤ၀ဲဖဲပလူကီးန့ၣ်တအီၣ်လၢၤတၢ်ဒ်
လၢညါလၢၤဘၣ်ဒီးအ၀ဲမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တလၢၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢတလၢၤတကလုာ်အံၤတုၤမုၢ်မဆါတ
နံၤအံၤအခိၣ်မိာ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအပျိာ်တဘိတီတီအခိၣ်မိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ.


ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ “ပှၤကညီအလုၢ်ဖိထါဖိဒီးတၢ်တဲယုၤတဖၣ်” လံာ်ပူၤ
ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး

က​ညီတၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်တ​ဖၣ်

တၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်
ပှၤကညီအတၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.ဖဲအံၤတၢ်ထၢနုာ်ဃုာ်တၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်လၢတၢ်တဲညီနုၢ်အီၤခဲ
လၢာ်နွံဆံခွံဖျၢၣ်, ဃုာ်ဒီးအစၢလၢကဘျံးပၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်တကုြတုအီၣ်တုၢ်ဘု
၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဂ့ၤလုၣ်ဆွံပှၤတဆွံ
၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဂ့ၤမိာ်ဘိပှၤတအီ
၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဖံဒီးဖုစဲၤလီၤတဘံ
၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဖံဒီးဖုစဲၤလီၤထါပဲာ်
၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဆံးစၢ်လၢနါဒ့ပူၤ
၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဆံးစၢ်လၢအခိၣ်ထံ
၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ထိၣ်စိးအကိာ်လၢနိၣ်နံၤ
၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဘၢၣ်ဘီအိၣ်လၢသ့ၣ်ကိပူၤ
၁၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နိၣ်တဖျၢၣ်ကဆီတံၢ်သၢဒု
၁၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပှၤသၢဂၤကၢၢ်ခိၣ်မိာ်ထး
၁၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ထွံၣ်ဖါဂီၤလ့ၣ်ထွံၣ်မိၢ်သူအခံ
၁၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပှၤယဲၢ်ဂၤဆှၢကီၤလၤ၀ါ
၁၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်လဲၤတၢ်ပာ်တ့ၢ်အဖိ
၁၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် လါပခါမူၤထွံၣ်ဖါဂီၤ
၁၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဖီလၢခိသၣ်လၢပျုၤ
၁၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဖီလၢပျုၤသၣ်လၢခိ
၁၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယံၤန့ၢ်မူထံးယံၤနီၣ်မူထံး
၁၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဆီဖါ၀ါယူၤလီၤသ့ဟဲက့ၤထီၣ်တသ့
၂၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကဆီ၀ါဆဲးကၢၢ်ယၢ်ခီ
၂၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နီၢ်၀ါပိၣ်လိလီၤလုၣ်ထံ, ပှ့ၤသူပှ့ၤသၣ်ပိာ်အခံ
၂၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဟုအဖိတၢ်ကညီၤ
၂၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဟုအဖိတၢ်တသဲ
၂၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပနၢ်သၢဆံတပဲၢ်တဘိဃီ
၂၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ြကးဒိၣ်စံၣ်လီၤပှၤမံလၢာ်
၂၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် သ့ၣ်ဃံၣ်စဲၤလီၤ_ပီၢ်အဆံ
၂၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်ကူနံၣ်တ၀း
၂၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်ကူနံၣ်လီၤလူာ်
၂၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ထီနီၣ်လ့ထီနီၣ်လ့
၃၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်စုမ့ၣ်ဘီခီၣ်မ့ၣ်ဘီ
၃၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤလၢမူမ့ၢ်ကျိးစ့, စီၢ်လီၤလၢအဲလိၣ်လၣ်ဒ့
၃၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကစၢၢ်ခိၣ်ဆဲထီၣ်အကွီၤ
၃၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကစၢၢ်ခိၣ်ဆဲထီၣ်အရု
၃၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တဃံးခီၣ်လူၤအီၣ်ထီးဂီၢ်
၃၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ထီၣ်သ့ၣ်၀ံဒီးလၢမီ
၃၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ထီၣ်သ့ၣ်အ့ၣ်လီၤလဲာ်
၃၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ထီၣ်သ့ၣ်အူဒီးမဲပ့
၃၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်တနဲကဆီအအ့ၣ်နဲကဆီ
၃၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်တံာ်နံၣ်သိတတံာ်လူၢ်သၣ်
၄၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ခီၣ်လွံၢ်ခီလီၤအီၣ်မီ
၄၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကၢၢ်လာ်ခွးခွးထံတဒု
၄၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်အခိၣ်ဂီၤအခံစီၣ်
၄၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် အထူၣ်မ့ၢ်ချၢၣ်အသၣ်မ့ၢ်ထၢၣ်
၄၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် မီၢ်တံာ်တၢ်ခံပူၤသးဒီ
၄၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်မ့ၣ်အူ
၄၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်ကတံၤ
၄၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်မ့ၣ်ကွံး
၄၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်ထးလူ
၄၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်ဒီးဒီ
၅၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤထံလာ်စိာ်ကတဲး
၅၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤလၢအဒံးစီၢ်လၢအနိာ်
၅၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ယူၤတ့တ့တၢ်တပှ့ၤ
၅၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ပှံာ်တဘိပှၤလဲာ်တကတၢၢ်
၅၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်သဲကျူၤပှၤတစဲးထီး
၅၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်သံသၢနံၣ်အတဃၣ်ကီး
၅၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပှၤခံဂၤလဲၤတၢ်ဘျီလိာ်သးတန့ၢ်
၅၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်လဲၤဟဲက့ၤလဲၤဟဲက့ၤ
၅၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် အမိၢ်ပှၢ်မံအမဲာ်တမံ
၅၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်အဒံၣ်တအိၣ်အဖိအိၣ်
၆၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ရူၤရူၤရၤရၤကွဲဟးကနဲဟး
၆၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်အ့ၣ်ဆါလၢအီၢ်ဒ့
၆၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နီၢ်ဂ့ၤအိၣ်လၢလ့တလိာ်
၆၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ချိၣ်ပနၢ်အ့ၣ်ထီၣ်သ့ၣ်ခံ
၆၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပှၤတကျ့ဘၣ်, အ့ၣ်
၆၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် နီၢ်၀ါအိၣ်လၢကၢၢ်ကီၤလာ်
၆၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဖိပှၤယီၢ်ဘျဲးတၢ်မိၢ်ပှၢ်ပှၤဖူးလဲး
၆၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် သ့ၣ်ဒ့ယူာ်ကယူၤပှၢ်ြတး
၆၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်မိၢ်ပှၢ်မံအဖိသဲ
၆၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကၠိၣ်လိၣ်လီၤတဲာ်ကၠဲၣ်လဲၣ်လူၤ,
ကၠဲၣ်လဲၣ်လီၤတဲာ်ကၠိၣ်လိၣ်လူၤ
၇၀. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဆံးတံနံယူၤကွံလါဟ့
၇၁. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် သ့ၣ်ဃံၣ်လီၤစဲၤထံကမဲၤ
၇၂. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဆံကံမံၤဟီၣ်ပှၤဖိ
၇၃. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဒဲလီၤကနါတၢ်ဖုလီၤ
၇၄. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်ဆံးကံနံ၀ၣ်လ့ဖျိ
၇၅. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ပှၤခံဂၤထိးလိာ်အခံ
၇၆. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ကဲၤရံကဲၤရၣ်ကဲၤနီၣ်တၢၤ, က့ၣ်ကွဲၣ်လီၤစဲၤပနၢ်နၢၤ
၇၇. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် တၢ်မုၢ်တအိၣ်တၢ်ကးလါလါ
၇၈. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် မၤတန့ၢ်အိၣ်တမုာ်, မၤမ့ၢ်န့ၢ်တၢၤကွံာ်
၇၉. ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ် ဆီဖိပံလၢကၢၢ်ကီၤလာ်

 ကွၢ်တၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်အစၢတဖၣ်ဒီးထိၣ်သြတီၤက့ၤအနီၢ်ဂံၢ်ဒီးအစၢဒ်ဖျါလၢလာ်အသိးတက့ၢ်.


တၢ်ပှိၤပှံပှိၤပှီၢ်အစၢတဖၣ်
 ၁. ထးဂဲာ်
၂. ဘုဒၢ
၃. ထိးကလဲာ်
၄. သ့ဖိသၣ်
၅. ဒိးကၣ်သၣ်
၆. ဒိးကၣ်သၣ်ဖျိလီၤ
၇. တကွံဒိၣ်ခိၣ်သၣ်ဘးလီၤ
၈. ဆှိးလီၤနီၣ်ဒိကွာ်လၢတကံၤတၢၢ်ပူၤ
၉. ကိစံချံ
၁၀. လၢၢ်ဆီခီၣ်
၁၁. လၢၢ်ဆီခီၣ်ဒီးသပၢၤထး
၁၂. မ့ၣ်အူဒီးသပၢၤ
၁၃. ပှၤအီၣ်မ့ၤစုနၢ
၁၄. ဒံသၣ်
၁၅. မၢၣ်ဃၢၣ်တံၢ် (နွဲၣ်စီၤပၤတံၢ်)
၁၆. သဘ့ဟီၣ်လာ်
၁၇. တဒွံသၣ်
၁၈. ကိာ်ကျာ်ခံ
၁၉. ထူးပှဲာ်ထးခိၣ်ထံ
၂၀. တိၤ
၂၁. ပှာ်
၂၂. တနီၤ
၂၃. ဒဲ
၂၄. တိၤဖိခီၣ်
၂၅. ပှၤမံလုးယၣ်
၂၆. ယၣ်အနွံ
၂၇. စုမ့ၣ်
၂၈. ဃီးဘ့ၣ်ဘီၣ်
၂၉. ထိးကလဲာ်အ့ၣ်၀ံ
၃၀. လိၣ်ဒီးတီၤအဆှုၣ်
၃၁. မ့ၣ်အူဖီဒံလီၤလၢသ့ၣ်လၣ်လိၤ
၃၂. ၀ၣ်ခီ
၃၃. ထု
၃၄. သံၣ်တံာ်
၃၅. တကိသၣ်
၃၆. ပှၤကျီပတီၢ်ထီၣ်သ့ၣ်
၃၇. ထိၣ်တလ့
၃၈. ပှၤဟၢပအံ
၃၉. ကပီၤဒၢ, ကပီၤလုၤ
၄၀. ပှၤဘီးစီၣ်
၄၁. ပှၤဖျးဆံးမဲာ်
၄၂. ပှၤအီမိာ်ထူ
၄၃. ဆံပိၢ်ြပးသၣ်
၄၄. ဃၢမံၤသၣ်
၄၅. ညၣ်ဂီၤမဲၢ်
၄၆. တဲာ်တီာ်
၄၇. ညၣ်တိၤသူ
၄၈. ညၣ်ထိၣ်
၄၉. သဒီၣ်
၅၀. ညၣ်ဂုၢ်, ညၣ်အိ
၅၁. ချံၣ်အပျၢ်
၅၂. စိးကပ့ၤ
၅၃. ကျဲ
၅၄. ပှၤခီၣ်ဘၣ်တိၢ်
၅၅. ကွဲၤ
၅၆. ပှၤခီၣ်ခံခီ
၅၇. စုာ်
၅၈. ဒွဲၣ်
၅၉. ပျံာ်ပျၤ
၆၀. ပှၤလိလီၤဘုလၢတိၤခိၣ်, ပှၤကမူၣ်လီၤဘု
၆၁. ဆၢၣ်ဂံာ်ဘု
၆၂. ပစီၤထံ
၆၃. လးသၣ်
၆၄. ဃ့မဲလၣ်
၆၅. ပှၤမဲ
၆၆. ဃီတၢၢ်
၆၇. ကျိ
၆၈. ကနူး
၆၉. မုၢ်ဒီးလါလဲၤတၢ်
၇၀. တခွဲ
၇၁. တခွဲ
၇၂. မိၢ်ဟဲသၣ်
၇၃. ဖှ့သၣ်ဃ့လီၤတဲာ်
၇၄. ပှၤဆးတၢ်, ထးဆးတၢ်
၇၅. သၣ်ကၢၢ်ကဲာ်သၣ်
၇၆. နီၣ်ထိးမဲပၢ်အသၣ်
၇၇. တၢ်အၢၣ်
၇၈. တၢ်ခိၣ်စူကနၣ်ဘၣ်ဆဲးပှၤ
၇၉. ပှၤအ့ၣ်နၢ

ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ“ပှၤကညီအလုၢ်ဖိထါဖိဒီးတၢ်တဲယုၤတဖၣ်” လံာ်ပူၤ

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး

ဝ့ၢ်တကူၣ်အဂ့ၢ်

 


ဟံးန့ၢ်အီၤလၢစီၤအီၣ်လးကွဲးကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလံာ်ပူၤ
ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး

ကညီလုၢ်လၢ်တၢ်ကံၢ်စုနွံကလုာ်


ပပှၤကညီလၢပျၢၤအတၢ်ကံၢ်စုအိၣ်၀ဲနွံကလုာ်ဒ်အဖျါလၢလာ်အသိးအံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကံၢ်စုသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပကထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤဒံးအီၤလၢကညီဖိအကျါအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ

၁.တၢ်ကံၢ်စုတၢတကလုာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဖဲဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်လီၤ၀ံၤတုၤလၢဖိသၣ်အဒ့တဲာ်လံတဘျီန့ၣ်ကံၢ်န့ၢ်က့ၤ၀ဲ

အစုန့ၣ်လီၤ.

၂.တၢ်ကံၢ်စုခံကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဖဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဖုးဒီးတၢ်တမံၤမံၤ,ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်၀ံၤကံၢ်န့ၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်အ

စုကွဲန့ၢ်က့ၤ၀ဲအကလၤန့ၣ်လီၤ.

၃.သၢကလုာ်တကလုာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဖဲအဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ပှၢ်အိၣ်ဃုာ်ဆိးဃုာ်န့ၣ်ကံၢ်န့ၢ်၀ဲအစုလၢပိာ်ခွါ

အိၣ်တကပၤ၀ံၤက့ၤကံၢ်က့ၤ၀ဲအစုလၢပိာ်မုၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၄.ဖဲအတ့ထီၣ်ဟံၣ်သီ၀ံၤက့ၤထီၣ်မံလၢအဟံၣ်သီပူၤပှဲၤထီၣ်သၢသီ,ဟံၣ်သီခိၣ်အဒ့တဲာ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိကံၢ်သကိးက့ၤ
၀ဲအစုန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကံၢ်စုအကျါတကလုာ်လီၤ.

၅.ဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ပှၢ်လၢတၢ်လီၢ်အယံၤသ့ၣ်တဖၣ်သၢနံၣ်တဘျီကဘၣ်ဟဲက့ၤကံၢ်က့ၤအစုကိးဂၤဒဲး

ကဘၣ်ဟဲက့ၤ၀ဲ, တဟဲက့ၤတသ့ဘၣ်. ကိး၀ဲလၢတၢ်ကံၢ်ဆူၣ်စုန့ၣ်လီၤ. ဖဲတချုးသၢနံၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ်အ
မိၢ်အပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘုၣ်ပာ်ထိၣ်ဖိဆီဖိသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးဖိလၢအယံၤတနီၤဟဲက့ၤစိာ်ကျိၣ်စ့ပာ်လီၤသကိး၀ဲ
လၢသဘံၣ်ပူၤတဂၤဒ်တၢ်အိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဂၤဘၣ်တဂၤဒီးကံၢ်သကိး၀ဲအစုန့ၣ်လီၤ.

၆.လါခူးကံၢ်စုတနံၣ်တဘျီကံၢ်၀ဲလၢလုၣ်ဖီ၀ါန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲပှၤကညီအလုၢ်အလၢ်ထူသနူန့ၣ်လီၤ.

၇.ပှၤကညီလၢညါဟံၣ်တဖျၢၣ်ဂ့ၤတဖျၢၣ်ဂ့ၤ ပှၤမ့ၢ်သံတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤတုၤအပှဲၤထီၣ်တနွံ၀ံၤန့ၣ်ကံၢ်ဖှၣ်န့ၢ်

၀ဲအကလၤဒီးပျုၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကံၢ်စုနွံကလုာ်တကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ “ပှၤကညီအလုၢ်ဖိထါဖိဒီးတၢ်တဲယုၤတဖၣ်” လံာ်ပူၤ
ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး

ကညီစှီၤလၢပျၢၤလူၤအီၣ်သံၣ်လာ်ဒူလာ်အဂ့ၢ်


ကစၢၢ်ခိၣ်လၢအလူၢ်ထီ
ကလိခိၣ်လၢအလူၢ်ထီ
ထိၣ်ခ့ယူၤထိၣ်ခ့လီၤတီၤ
ထိၣ်ကီးယူၤထိၣ်ကီးလီၤတီၤ
တၢ်တလီၤတီၤထိၣ်ကံၣ်ဘီ
ယူၤထီၣ်ဒီးဩဲတဘျီဃီ

တၢ်လၢထိၣ်ကီးဒီးထိၣ်ခ့န့ၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢညါဒိလီၤ၀ဲလၢအမ့ၢ်ပှၤကလုာ်ဒိၣ်ဒ်အမ့ၢ်ကိၤလၤ၀ါ,တလၢၤပယီၤ,

ပှၤထံဒိၣ်ကီၢ်ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ထိၣ်ခ့ထိၣ်ကီးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤကညီစှီၤတကလုာ်န့ၣ်ဒိလီၤ
၀ဲလၢအမ့ၢ်ထိၣ်ကံၣ်ဘီန့ၣ်လီၤ. ကညီစှီၤတကလုာ်အံၤအိၣ်မုာ်၀ဲလၢကစၢၢ်ခံကလိကျါ,သူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်
ဘုဖိဟုဖိလၢကစၢၢ်ဒိၣ်ကလိဒိၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်တတီၤတီၤန့ၣ်ဖဲးအီၣ်သံၣ်ဖဲး
အီၣ်ခုး, ဒီးတုၤအမၤအီၣ်၀ဲယံာ်ထီၣ်တဘျီသုးကဒီးအလီၢ်ဆူညါတတီၤဘၣ်တတီၤန့ၣ်လီၤ. 


လူၤအီၣ်၀ဲဒူလာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကစၢၢ်ကလိအကျါဒ်န့ၣ်ဒီးလီၤဂာ်စ့ၢ်ကီးဒီးထိၣ်ကံၣ်ဘီလၢအလူၤဃုအီၣ်သ့ၣ်သူ၀ၣ်သၣ်, ချၢၣ်သူချၢၣ်သၣ်အဃိကညီစှီၤအံၤပှၤသးပှၢ်လၢပျၢၤဒိလီၤ၀ဲလၢထိၣ်ကံၣ်ဘီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢစှီၤအခီပညီန့ၣ်တၢ်စံး၀ဲလၢဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လူၤအီၣ်ဒူလာ်အခါအဟံၣ်ဒူၣ်အိၣ်၀ဲလၢန့ၣ်စှၤကိာ်ဒူၣ်,လၢအံၤ

စှၤကိာ်ဒူၣ်, လၢန့ၣ်တစှီၤလၢအံၤတစှီၤအဃိကိး၀ဲဒၣ်လၢကညီစှီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဆိးလၢကစၢၢ်
ကျါကလိကျါ, လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအခါန့ၣ်အလုၢ်အလၢ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှးဒီးတုၤမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆိးက့ဆါ
ဘှီအခါန့ၣ်အကသံၣ်ကသီမ့ၢ်၀ဲသ့ၣ်တံၢ်၀ၣ်တံၢ်, သ့ၣ်ဂံၢ်၀ၣ်စဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးချီန့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဆီသုးခိၣ်ကးဒီးဆီ
ဖါခိၣ်သံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တုၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးန့ၣ်စုၣ်အီ၀ဲနိဘ့ၣ်, နါပၢၢ်စီၤအဘ့ၣ်ဒီးဖဲအလိၤမ့ၢ်ကိၢ်
ထီၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်ဒုးအီ၀ဲလၢတၢ်အသဒံသၢမံၤလၢအမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်သဒံ, မ့ၣ်အူသဒံဒီးပီၣ်လဲၣ်သဒံ၀ံၤ
ဒီးဘျါက့ၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အသဒံသၢမံၤစံးတၢ်န့ၢ်မ့ၢ်၀ဲ-ဟီၣ်ခိၣ်သဒံန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတယီတံၢ်, မ့ၣ်အူသဒံန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတပှ့ၤမူၣ်ဒီးပီၣ်လဲၣ်သဒံ

မ့ၢ်၀ဲအံသၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်မ့ၢ်ဖုးမ့ၢ်ပျီၢ်လၢသံမိၢ်ပီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,သ့ၣ်ဒ့လီၤတဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒီးမ့ၢ်ဖုးဒီးတၢ်အဂၤတခါခါန့ၣ်
ကွဲန့ၢ်က့ၤ၀ဲအကလၤ, ကံၢ်န့ၢ်က့ၤ၀ဲအစုဒီးဘျးတယီးလီၤ၀ဲဒီးနီၣ်က့တဘိဒီးထံဖှံၣ်တကွီၤန့ၣ်လီၤ. ထံဖှံၣ်န့ၣ်တယီၢ်လီၤ၀ဲလၢနီၣ်က့အလိၤဒီးကွဲန့ၢ်၀ဲအကလၤဒီးကိး၀ဲလၢကွဲတယီၢ်လီၤက့ၤ၀ဲအကလၤန့ၣ်
လီၤ. ပှၤလၢပျၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဃုအီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢထုလၢဃ့,ဆဲအီၣ်၀ၣ်ခီဒီးမ့ၢ်န့ၢ်အီၣ်တၢ်ဖိလံၤဖိဃၢ်
လၢအဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်နီၤအီၣ်လိာ်အသးပှဲၤသိးသိးလီၤ.တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါတၢ်မူးတၢ်ရၢ်တအိၣ်ဘၣ်, တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်. ခံနံၣ်သၢနံၣ်လဲၤအိၣ်လၢန့ၣ်တပူၤလၢအံၤတပူၤဒ်သိးဒီးထိၣ်
ကံၣ်လၢအလဲၤဃုအီၣ်သ့ၣ်သၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. သူၣ်က့သးပှၢ်မၤ၀ဲလၢထါမၤလိာ်တဖၣ်ဒ်အံၤ,

လဲၤပ၀ဲတဒူၣ်မိၢ်ဖိ
ဒ်ပအူးလဲၤလၢသ့ၣ်လိၤ
ပှၤဂၤမ့ၢ်မၤရိၢ်မၤရ့
မၤရိၢ်ရ့နဲဒၣ်တဂ့ၤ

အခီပညီန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ, သုမ့ၢ်လဲၤအိၣ်လဲၤဆိးတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်သုကဘၣ်အိၣ်ဆိးတပူၤဃီဒ်သိးသိး, တဘၣ်အိၣ်

လီၤမုၢ်လီၤဖးလိာ်သုသးတဂ့ၤ, ဒီးပှၤဂၤမ့ၢ်တဲဆါသုဒ်အံၤဒ်နုၤသနာ်က့တဘၣ်စံးအၢစံးသီကဒါက့ၤပှၤ, တဲအၢတဲသီကဒါက့ၤပှၤတဂ့ၤ, အိၣ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပူၤကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်.

ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ “ပှၤကညီအလုၢ်ဖိထါဖိဒီးတၢ်တဲယုၤတဖၣ်” လံာ်ပူၤ


ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး

ဖးတၢ်ကွဲးအသီခီဖျိအံမ့

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဖးတၢ်ကွဲးအသီဖၢနုာ်လီၤနအံမ့လၢလာ်အံၤ:

ကညီဒီကလုာ်နီၢ်တယၢ်

Ayar Font

ပ​ယီၤ​လံာ်​နံၣ်​လံာ်​လါ

ယေန့သည် ြဖစ်​သည်​။​

တၢ်ကွဲးခိၣ်တီတဖၣ်

နီၢ်ဂံၢ်ရဲၣ်တဖၣ်

နုာ်လီၤကဲကရၢဖိ

တ​မှံၤ​ထံ​ကီၢ်​တ​ဖၣ်

free counters

ပှၤဟဲကွၢ်ခဲလၢာ်

Copyright ©All Rights Reserved: ​ဖံ​ဖံ​အဲ​မၢ်​မုၣ်​ရံး ပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၄.၀၂.၂၀၁၁ လၢစီၤကွဲၤကညီ.