Archive for 09/01/2012 - 10/01/2012

(တနံၣ်မီၢ်ကိၣ်,တလါမီကိ)ဖုဖုလၢၢ်သွဲၣ်လး

ထါတၢ်ခီးတၢ်ညါစံး၀ဲ (တနံၣ်မီၢ်ကိၣ်,တလါမီကိ) အခီပညီန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဆၢကတီၢ်မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် န့ၣ်လီၤ. (နၣ်ရံၣ်အစဲးကး)န့ၣ်လဲၤတၢ်တပယူၣ်ဃီလီၤ.

ယတၢ်ဘၣ်ထွဲလိၣ်သးဒီး KSNG ဖဲ၁၉၉၉န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိဟူးဂဲၤကရူၢ်လၢယမၤသကိးတၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ် ဘါဃုၣ်လၢ စုလၢခီၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် (ပာ်ဒူတၢ်ကွဲးတဖၣ်)ဆူကၠိဖိအသိၣ် The Student Friend ပရၢန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိဟူးဂဲၤကရူၢ်လၢ ယမၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မ့ၢ်၀ဲ (မဲၤခီၣ်ခါကၠိဖိ ဟူးဂဲၤကရူၢ်)န့ၢ်လီၤ. ဆၣ်မူ,ခရံာ်စတိၣ်ဖၢၣ်,ကၠိစဲးဒီးန့ၢ်လွဲ-ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒၣ်လဲၣ် ခဲအံၤကကဲ ထီၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢတဘျီအခါမ့ၢ် ပျီပူၤပှၤဟူးဂဲၤဖိတဖၣ်လၢ KSNG အပူၤန့ၣ်လီၤ.

၁၉၉၉-၂၀၀၅လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်(၅)နံၣ်တီၢ်ပူၤ ယတူၢ်ဘၣ်လီၤယသး ဒ်ပှၤကၠိဖိတဖၣ်အသိး စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဆီတလဲထီၣ်အသး တဆီဘၣ်တဆီအသိး၂၀၀၆ အလီၢ်ခံတကပၤ ယဘၣ် တိဘၣ်ဒွါဒီး ကၠိဖိဟူးဂဲၤကရူၢ်လၢပျီပူၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဂ့ၤယပာ်သးလၢ ယကမၤ သကိးဒံး တၢ်ခီဖျိတၢ်ကွဲးပာ်ဒူဆူ(ကၠိဖိအသိၣ်) တဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤ ယသးလၢ ယတၢ်ကွဲးဆှၢ (ပာ်ဒူ)တဖၣ်အဆၢလီၤတဲာ် တူၣ်ကွံာ်ခံနံၣ်ဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤလါအပူၤဖိမုာ်,ဖိခွါလၢအဟံးထီၣ် တၢ်မၤမူဒါအသီလၢ KSNG လီၢ်ခၢၣ်သးတနီၤ ဟဲဟးတုၤဆူယတၢ်မၤလီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယထံၣ်ဘၣ်ယဖိယလံၤအံၤယတၢ်ဆိမိၣ်ဆှၢ က့ၤယၤတဘျီ ဃီန့ၣ်လီၤ. ဖိမုာ်တဂၤလၢဟံးစ့ၢ်ကီး မူဒါလၢရး၀ံးဒိၣ်အကျါတဂၤ တဲယၤလၢ (ကွဲးဆှၢန့ၢ်စၢၤ ကီပှၤလၢနတၢ်ကွဲးစ့ၢ် ပကွၢ်လၢ်နတၢ်ကွဲး(ပာ်ဒူ)တဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

“လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲတခါအပူၤယသးအမဲၣ်ချံဒီး ခိၣ်နုာ်အတၢ်ဟး၀့ၤ၀ီၤတဖၣ် လဲၤတရံးတၢ်ဖးယံၤ ဖးယိၣ် ဘၣ်ဆၣ် လၢခံကကတၢၢ်က့ဖဲ (ပှၤတစိၤလဲ,တစိၤဟဲ၀ဲ) စံးတၢ်”အပူၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်လၢမုၢ်န့ၣ်နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး အသုတလီၤနုာ်သ့၀ဲခီဖျိနသ့ၣ်ညါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လဲၤတရံးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးစိၤပီၢ်န့ၣ်နဟံးဃာ်အီၤတန့ၢ်လၢ ကျဲနီတဘိဘၣ်. (စဲးကး)တဖၣ် လဲၤတၢ်တပယူၣ်ဃီအပူၤန့ၣ် နၤယၤပသ့ဟံးန့ၣ်ဆိးကါအီၤသ့၀ဲဒၣ်အသိး တၢ်လၢအလဲၤပူၤပှၤလၢ ပအဲၣ်ဒိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတအဲၣ်ဒိးမ့ၢ်ဂ့ၤအိၣ်၀ဲဒၣ်တပယူၣ်ဃီလၢ တၢ်ထိၣ်ဃူပှၤသးသမူ ၆၀နံၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. လၢစိၤပီၢ်အမ့ၢ်အတီအပူၤ (ပှၤဟ့းလ့ၣ်,ရိမ့ၤဒီးအဲကလံး) အဘီအမုၢ်တဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ်၀ဲဒီး ကဲထီၣ်က့ၤစ့ၢ်ကီး၀ဲစိၤပီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီတလဲလၢ အကဲထီၣ်က့ၤစိၤပီၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် အီၣ်ကလိၤကွံာ်အီၤ အိၣ်၀ဲအသိး,ဆီတလဲထီၣ်အသးလၢ (ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်, ပှၤဂ့ၢ်၀ီ,မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၣ်ဒီး ထံရူၤကီၢ်သဲး) ခီဖျိတၢ်တူၢ်ဘၣ်ကီၤဘၣ်တၢ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအပူၤဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ် အဃိတၢ်ဂ့ၢ်လိၣ်ဘှီလိၣ်တၢ်, တၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဆီတလဲသး အပီးအလီနီၣ်၀ံာ်ခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဆီတလဲဟဲတုၤဃီၤ၀ဲလၢ ကညီကၠိဖိပှၣ်ဘျးစဲ ဘၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်လၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သူၢ်ပိၢ်သး၀း ပိၣ်ထွဲထီၣ်အသး တုၤလၢ ပှၤကညီဒီး တၢ်ကရၢကရိအက့ၢ်အဂီၤဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆိမိၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ အပူၤကွံာ် အနံၣ်(၁၃၀)ဘျဲၣ်အခါန့ၣ်ပှၤအဆိကတၢၢ် လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ပရၢဒီး ကညီတၢ်ကရၢကရိ အဆိ ကတၢၢ်မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ် KNA ဒီး KSNG အဘၢၣ်စၢၤ ပှၤတစိၤလဲၤတစိၤဟဲဒီး တၢ်ဆီတလဲ အသး ပှဲၤမံၤ ပှဲၤကလုာ်ဒီး (စဲးကး) ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ကအိၣ်ဆံးအါလဲၣ်န့ၣ် နဃုကွၢ်လၢခိၣ်နုာ် အမဲၣ် ကွၢ် န့ၣ်နထံၣ်နဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤဃိ (ပယီၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ်) ဖီၣ်ပတုၣ်ဃၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤတၢ်ဆီတလဲသးန့ၢ်၀ဲ (၅၀)နံၣ်ဒီး (ကလုာ်ဒူၣ်ပှၤပၢၢ်ဆၢတၢ်တဖၣ်)ဆီတလဲကွံာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်လဲ,,,,(နမ့ၢ်ကမူၢ်ခွဲးခွးတၢ်လၢစိၤပီၢ်တဖၣ်အံၤ အကိပူၤလၢနစိၤဆၢတကတီၢ်ကူၣ်သ့ကျိၤကျဲအပီးလီ) တဖၣ်န့ၣ်နကသ့ၣ်ညါဒီး ပဲာ်ထံနီၤဖးန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢနကပာ်တ့ၢ်စိၤပီၢ်မနုၤတဖၣ်လၢ နပှၤတ၀ၢပှၤကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထံဆဲးမဲးယွၤဒီး KNA အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်၀ဲနံၣ်လၢ အကထိတဖၣ်ဒီး စိၤပီၢ် တၢ်မၤအသး တဖၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်အုာ်ကီၤသးလၢပထံၣ်တသ့ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အုာ်ကီၤအိၣ်၀ဲလၢ (ထူသနူ, တၢ်ကူတၢ်ကၤ, ကျိာ်တၢ်ကတိၤ, တၢ်စံးဃဲၤတဲဒိ, လုၢ်ဧိၤထါဧိၤ)တဖၣ် အံၤမ့ၢ်တၢ်အုာ်ကီၤ အမ့ၢ်အတီတခါလၢအဟဲခီဖျိမၤနၢၤတၢ်လၢ (ထံဆဲးမဲးယွၤအစိၤဒီး KNA )အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဆၢက တီၢ်နံၣ်လၢအကထိအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကညီဖိအတၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢ (ထံဆဲးမဲးယွၤဒီး KNA )အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်နံၣ်လၢ အကထိ န့ၣ်ရၤ လီၤအသးလၢ ကီၢ်အ့ရှၤတဖၣ်အပူၤဒီး အပှၤကလုာ်တူၢ်စၢၤဒီး တၢ်ပနီၢ်တဖၣ်တလီၤ မၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ခီဖျိလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်နဆိမိၣ်ထံတဘျီဘျီဧါ. မ့့မ့ၢ်နစိၤခဲအံၤ နပှၤကလုာ် ရၤလီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် ဘီမုၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပပှၤကလုာ် ကလီၤမၢ်ကွံာ်လၢပစိၤဆၢ ကတီၢ်အံၤသ့၀ဲဒၣ်ခီဖျိ (ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ထ့သိၣ် Globilazation )လၢ တၢ်ဆီ တလဲအသး လီၤဂၣ်ဒံး(ဘၤဘူၤလိၣ်)တၢ်ကဲထီၣ်သးအသိးန့ၣ်လီၤ့ မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆိမိၣ်ဆိးမးဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ် သုးအသးဆူ (ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်ဒီးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိိ)အဃိန့ၣ်လီၤ.

အကါဒိၣ်၀ဲတမံၤလၢ နကကွၢ်မဲၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နတၢ်စီၣ်မဲၣ်စီၣ်နါဒီး တၢ်မံခ့မံသပ့ၤအဖီခိၣ်ဒီး စိၤပီၢ်အမ့ၢ်အတီန့ၣ် ကအိၣ်တီၢ်၀ဲဒ်နမၤနဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပဘၣ် သ့ၣ်ညါနီၤဖးအီၤဒီး သ့သ့ၣ်ညါဒုးဘၣ်ထွဲအီၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ် (ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်, ပှၤဂ့ၢ်၀ီ, မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၣ်ဒီး ထံရူၤကီၢ်သဲး) လွံၢ်သနၢၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်နအိၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး (နကပတုာ်ဃၣ်တၢ်ဧါ,ဆီတလဲတၢ်ဧါ (မ့) ကအိၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဧါ.)န့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢအစုပူၤန့ၣ်လီၤ.


http://www.ksngkaren.org/2012/09/blog-post_5044.html

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အိၣ်သးဖဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတဖၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ - လူၤသီအဖီဃံလၤ

ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤပယီၤပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤန့ၣ်ပမ့ၢ်တဆိကမိၣ်ထံဘၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒံးသိလၢအဖူဘျ့ တၢ်အသိးလီၤ.ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢပယီၤပဒိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ပဒိၣ်တဲသကိးတၢ်န့ၣ် ပထံၣ်ဒီးပကဆိကမိၣ်လၢက မ့ၢ်၀ဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တခီမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်မုာ်ပသူၣ်ပသးန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်တဲသကိး တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဘျီ လၢ်လၢ်လၢတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပယီၤပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤလၢ ကဂုာ်ဟံ န့ၢ် ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ တၢ်ထူးတၢ်တီၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤလၢပှၤကညီလီၢ်ကျဲဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ် ဖဲတၢ်တဲသကိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၀ံၤန့ၣ် သုးပဒိၣ်အပှၤသ့ၣ် တဖၣ် ဟဲဂုာ်ဟံန့ၢ်၀ဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ ကညီဟီၣ်က၀ီၤပူၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်သုး လီၢ်သုးကျဲဒီးမ့ၢ်၀ဲတၢ်နိးတၢ်ဘျးလၢ ပှၤကညီအဂီၢ်ဖးဒိၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.

ပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ်ဆှၢအါထီၣ်အသုးအပှၤတဖၣ် ဖဲတၢ်တဲသကိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢ ကတီၢ်ဖဲန့ၣ်မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ သုးတဖၣ်ဆှၢအါထီၣ်၀ဲအပှၤတၢ်အီၣ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ လၢ ကညီဒူသ၀ီဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ် လဲၤတလၢက့ၤတလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ်အီၤ လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဖဲ အသး တဟံန့ၣ်တၢ်ဘၣ်သးပှၤကညီဖိ ဘၣ်ပထံၣ်လၢကဲတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တခီ ပာ်လၢပယီၤသုးပဒိၣ်လီၤ.

အဃိကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢပဂီၢ်ဖးဒိၣ်ညါန့ၣ်လီၤ.လၢပ၀ဲကညီဖိအဂီၢ်န့ၣ်ပဆိကမိၣ်
လၢခိၣ်နၢ်လဲၤတဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဘျီပယီၤအသုးတဖၣ်ကက့ၤလီၤစှၤ၀ဲဒီးတၢ်ကမုာ်ကခုၣ်ထီၣ်က့ၤတစဲးဘၣ်
ဆၣ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တခီတမ့ၢ်ဒ်ပဆိကမိၣ်အသိးဘၣ်အဃိကဲထီၣ်တၢ်လီီၤဘၣ်ယိၣ်လၢပဂီၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပ၀ဲကညီဖိတဖၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပကဘၣ်အိၣ်မံခ့မံသပ့ၤ ဘၣ်ပကဘၣ်အိၣ် စီၣ်မဲာ်စီၣ်နါဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှး န့ၣ်လီၤ.ပ၀ဲကညီဖိတဖၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပကဘၣ်နာ်ြကီ(နာ်ညီ) တၢ်ဘၣ်ပမ့ၢ်နာ်တၢ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဃုသ့ၣ် ညါ တၢ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးမး ပကဘၣ်နာ်အီၤလီၤ.

ပယီၤပဒိၣ်လၢ အတဲတၢ်ဒီးပှၤမုာ်မုာ်န့ၣ် ပထံၣ်အမဲာ်ဘၣ်ဆၣ် ပတထံၣ်အသးဘၣ်အဃိ ပတြကၢးနာ်ြကီ တၢ်ဘၣ်. ပယီၤပဒိၣ်လၢအတဲတၢ်ဒီး ပှၤမုာ်မုာ်ဘၣ်ဆၣ် ပဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢတခွဲ(၇)ဘ့ၣ်အိၣ်လၢအပူၤ ပှဲၤ ပှဲၤလီၤ. အဃိပခိၣ်ပနၢ်ဒီး ပှၤကညီဖိခဲလၢာ်တြကၢးလၢ ပအိၣ်မံခ့မံသပ့ၤဘၣ်,တြကၢးစ့ၢ်ကီးလၢ ပဘၣ် နာ်ညီ အီၣ်ညီဘၣ်ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်အိၣ်ကတီၤပသးလၢ ခါဆူညါသုးပဒိၣ် အ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအိၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ပကဘၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤဒ်ပတၢ်ပညိၣ်အိၣ်ပာ်အ သိးန့ၣ် လီၤ.

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

တၢ််သံကွၢ်် အဖျၢၣ်် ၁၀၀ လၢပကဘၣ််သံကွၢ််လီၤက့ၤ ပကစၢ််အသး


ပပဲာ််ဖးနီၤဖး ပှၤအဂုာ််အဂၤ န့ၣ််ညီ၀ဲဒၣ််ဒိၣ််မးလီၤ. ဘၣ််ဆၣ််သနာ််က့ တုၤမ့ၢ််ပမ့ၢ််သံကွၢ်် လီၤက့ၤ ပသးန့ၣ်် ပသးကညီၤ လီၤပကစၢ််အသး ပကွၢ််မဲာ််က့ၤ ပကစၢ််ဒၣ််၀ဲ ဒီး ပဆိ ကမိၣ်် ဒိၣ််လီၤက့ၤ ပသး သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် တမ့ၢ််တၢ််ဆၢ တဲာ််လၢ်အဘၣ််၀ဲဘၣ်် န့ၣ််လီၤ. ကဲထီၣ်် အသး ဒ်န့ၣ််အဃိသတးဒီး ပဆီတလဲမၤတၢ််န့ၣ်် တတုၤ၀ဲဒၣ််ဆူ တၢ်် အမ့ၢ််အ တီဘၣ်် န့ၣ််လီၤ.

ဘၣ််ဆၣ််သနာ််က့ ပမ့ၢ််ပဲာ််ထံနီၤ ဖးပှၤအဂၤန့ၣ်် ပထံၣ််ပှၤအဂၤအတၢ်် ကမၣ်် သ့သ့ဘၣ််ဘၣ်် န့ၣ််လီၤ. 

အဃိသတးဒီး ပမ့ၢ််ဖဲးထံနီၤဖးပကစၢ််အသးန့ၣ်် ပကဘၣ််သူ၀ဲ တၢ််ဟ့ၣ််အမး ( အမှတ်ေပးစနစ် ) ပနိနီၣ််ထိၣ််န့ၣ််လီၤ. ခဲအံၤ နီၢ််ဃံလၤ အတၢ််ြပၢ လံာ််လဲၢ််ထူသနူတၢ််ြပၢ သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် ပှၤလၢအဟ့ၣ််အမးသ့ၣ််တဖၣ်် အဂ့ၤ သူၣ််မံသးမုာ််သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ််ဟ့ၣ််၀ဲ အမးလီၤဆီ န့ၣ််လီၤ. ပှၤလၢကဟ့ၣ်် အမးသ့ၣ််တဖၣ််စ့ၢ််ကီး ကဟ့ၣ််၀ဲအမးဒံးလဲၣ််အဂ့ၢ်် အ၀ဲ သ့ၣ်် တၢၣ််ပီၣ််၀ဲ၀ံၤမး ဟ့ၣ််၀ဲအမးသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ််လီၤ.

ဒ်န့ၣ််အသိးစ့ၢ််ကီးလီၤ ပကပဲာ််ထံနီၤဖးလီၤက့ၤ ပကစၢ််အသးန့ၣ်် တၢ််ဂ့ၤတၢ််ဘၣ်် အကံၢ်် အစီသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် ပမ့ၢ််ဟ့ၣ််အမး လၢ်တၢ််သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ််အဖီခိၣ််န့ၣ်် ကမ့ၢ််၀ဲတၢ််လီၤ တံၢ််လီၤ ဆဲးလီၤ. ပကဘၣ််ဟ့ၣ်် အမးလီၤတံၢ််လီၤဆဲး မ့ၢ််မ့ၢ််တီတီန့ၣ်် အရ့ဒိၣ််၀ဲဒၣ််န့ၣ််လီၤ.

ဒ်လၢဖျါလၢလာ််အသိး ပကပဲာ််ဖးနီၤဖးပကစၢ််အသးဒီး ဟ့ၣ််လီၤပကစၢ််အမးကသ့အဂီၢ်် ပကသူ ၀ဲတၢ််သံကွၢ််ဒ် လာ််တဖၣ််အံၤအသိးန့ၣ််လီၤ. မ့ၢ််ဒၣ််ပဟ့ၣ််လိၤပကစၢ်် အမးဒီး ပဲာ််ထံနီၤဖး ဃုကွၢ််ပကံၢ််ပစီလၢအဂ့ၤသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ််လီၤ.

(၁)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အမံပၢၢ််ထီၣ််ဆိဆိ တဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၂)့ ကိးမုၢ််နံၤ နတၢ််ဖံးတၢ််မၤသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် မ့ၢ််ပပာ်လီၤတၢ််တိာ််ကဲျၤဒီး မၤအီၤဧါ.
(၃)့ နတၢ််ဖံးတၢ််မၤန့ၣ်် နပာ်လုၢ််ပာ်ပှ့ၤအီၤဒိၣ််န့ၢ်် ပှၤအဂၤသ့ၣ််တဖၣ််ဧါ.
(၄)့ နမ့ၢ််ဘၣ််ဖံးဘၣ််မၤတၢ််န့ၣ်် တဘျီဃီ မ့ၢ််ပသူၣ််ဖှံသးညီစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၅)့ တၢ််မၤန့ၣ်် နပာ်တီၢ််အီၤတသ့ဘၣ်် တသ့တဘၣ််ဘၣ််အဃိ နမၤအီၤန့ၣ််ဧါ.
(၆)့ တၢ််မၤလၢ မ့ၢ််န့ၢ််ကျိၣ််န့ၢ််စ့မး နအဲၣ််ဒိး ဘၣ််သးမၤအီၤဧါ.
(၇)့ နတၢ််သးစွံကတုၤ အိၣ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈)့ တၢ််မၤလၢ နကဘၣ််မၤအီၤန့ၣ်် နသးကစဲမၤအီၤအဂီၢ်် နဂုာ််ကျဲးစၢးမၤအီၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉)့ တဂ့ၤတဘၣ်် ဘၣ််အဃိ တၢ််မၤလၢ နကဘၣ််မၤအီၤန့ၣ််အိၣ််၀ဲဒၣ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၁၀)့ နဒွးဆိပာ် တၢ််မၤအဘူးအလဲဖဲ နတချူးမၤဒံးအီၤဘၣ််ဧါ.
(၁၁)့ နပာ်ကဲဒီး ပာ်လုၢ််ပာ်ပှ့ၤ တၢ််ဆၢကတီၢ််ဧါ.
(၁၂)့ နတမၤတၢ််နီတမံၤဘၣ််ဒီး တၢ််ဆၢကတီၢ််လၢာ််ကွံာ််၀ဲ အိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၁၃)့ တသီ တနွီ တလါ၀ံၤ ကိးဘျီဒဲး ပက့ၤကွၢ််ကဒါက့ၤမ့ၢ်် တၢ််မၤကဲထီၣ်် တကဲထီၣ််ဘၣ််ဧါန့ၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၁၄)့ နပဲာ််ဖးနီၤဖး တၢ််ပံဒံဒီး တၢ််သူကတီၤ တၢ််ဘၣ််စ့ၢ်််ကီးဧါ.
(၁၅)့ နသူကတီၤဘၣ််တၢ််အဃိ နသးတမုာ််ဘၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၁၆)့ တၢ််လၢ နတြကၢးသူအီၤဘၣ််န့ၣ်် မ့ၢ််နသူဘၣ််အီၤအိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၁၇)့ ဒီတနံၤအတီၢ််ပူၤ နစ့တလၢာ််ဘၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၁၉)့ လၢနဟံၣ််အဂီၢ်် နစ့စရီလၢ နသူအီၤအိၣ််စ့ၢ််ကိးဧါ.
(၁၉)့တၢ််ဖိတၢ််လံၤ တၢ််ပီးတၢ််လီလၢ နဟဲက့ၤပှ့ၤအီၤန့ၣ်် နသူအီၤတသ့ဘၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၂၀)့ တၢ််လၢ ပထံၣ််သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် ပလီကီအီၤအိၣ်် ကိးဘျီဒဲးဧါ.
(၂၁)့ တၢ််လၢ နလီကီတဖၣ််န့ၣ်် မ့ၢ််နြတီနသးန့ၣ််အိၣ််တဘျီဘျီလၢ နတၢ််လဲၤခီဖျိအပူၤဧါ.
(၂၂)့ တံၤသကိးလၢအဂ့ၤ လၢနဂီၢ်် နပာ်ပနီၣ််အီၤအိၣ်် တဂၤဂၤဧါ.
(၂၃)့ နမၤစၢၤဘၣ်် နတံၤသကိးလၢ နသါပ့ၣ််နီၣ်် တသ့ဘၣ်် လၢတၢ််သ့ၣ််နီၣ််အပူၤ တဘျီဘျီဧါ.
(၂၄)့ နတသ့ၣ််ညါပှၤအဂၤ တၢ််မၤစၢၤဘၣ််ဒီး နအိၣ််ခီလီဘၣ်် တဘျီဘျီဧါ.
(၂၅)့ နတၢ််ဒိသူၣ််ဒိသးအိၣ််လၢ ပှၤအဂၤ အဖီခိၣ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၂၆)့ နပာ်ဒ့ၣ််ပာ်ကမၢ််ဘၣ်် ပှၤအဂၤ စ့ၢ််ကိးဧါ.
(၂၇)့ နပာ်ဒ့ၣ််ပာ်ကမၢ််စ့ၢ််ကိး နကစၢ််အသးတဘျီဘျီဧါ.
(၂၈)့ နပီၢ်် ယၢ််လီၤက့ၤနသးလၢ နသးကံၢ််ပူၤ တဘျီဘျီဧါ.
(၂၉)့ နသ့ၣ််နီၣ်် လီၤက့ၤနသးလၢ နကမၣ််လံ န့ၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၃၀)့ နသူၣ််မံသးမုာ််လၢ နတၢ််အိၣ််မူ အပူၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၃၁)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အ၀ံသးစူၤ တၢ််ကဲတဂၤဧါ.
(၃၂)့ နသးဒိၣ််ထီၣ််တၢ််လၢ သတူၢ််ကလာ်် အပူၤသ့တဂၤဧါ.
(၃၃)့နသးက့ၣ်် သးကွံဘၣ်် ပှၤအဂၤအတၢ််အိၣ််မူ စ့ၢ််ကိးဧါ.
(၃၄)့ နပာ်ပှၤလၢ နဒုၣ််နဒါအိၣ်် တဂၤဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၃၅)့ နတနာ််န့ၢ်် ပှၤအဂၤအါအါဘၣ်် အိၣ််တဘျီဘျီစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၃၆)လၢနတၢ််နာ််ကမၣ််အဃိ တၢ််အဘျုးအဖှိၣ်် လီၤစှၤ၀ဲအိၣ်် တဘျီဘျီဧါ.
(၃၇)့ တချုးလၢ နနာ််ဒံးတၢ််ဘၣ််န့ၣ်် နဆိကမိၣ််ထံဒီးပဲာ််ထံနီၤဖးအီၤအိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၃၈)့ နဆိကမိၣ််လီၤနသးလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲး နာ််အီၤနၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၃၉)့ တၢ််ခဲလၢာ််ခဲစ့န့ၣ်် နဆိကမိၣ််လီၤ နသးလၢ နဘၣ််ခဲလၢာ််န့ၣ််အိၣ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၄၀)့ ပှၤမ့ၢ််ဒုးနဲၣ်် တဲပၠးပှၤလၢ ပတၢ််ဂံၢ််စၢ််ဒီးပတၢ််ကမၣ််န့ၣ်် မ့ၢ််နသးထီၣ််တၢ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၄၁)့ နအဲၣ််ဒိးလၢ ပှၤကတိၤဂ့ၤ ကတိၤဒိၣ််နၤ ထီဘိလီဧါ.
(၄၂)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အအဲၣ်် တၢ််ကတိၤဒိၣ်် ကတိၤဂ့ၤ တဂၤဧါ.
(၄၃)့ နမ့ၢ်် ပှၤလၢ အသးထီၣ််တၢ််သ့တဂၤဧါ.
(၄၄)့ ပှၤအဂၤမ့ၢ်် တဟ့ၣ််နၤ တၢ််မၤစၢၤဘၣ််န့ၣ်် နသးဒိၣ််ဒီး နသးဆါတၢ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၄၅)့ နမ့ၢ််ပှၤ အသးလီၤဘှံး သးဟးဂီၤ ဘၣ််လၢနတၢ််အိၣ််မူ အပူၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၄၆)့ နအဲၣ််ဒီးလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲး ကဘၣ််မၤ နတၢ််ဘၣ််နသး ထီဘိတဂၤဧါ.
(၄၇)့ လၢဟီၣ််ခိၣ််ချၢတၢ််လၢ အကဲထီၣ််သးသ့ တကဲထီၣ််သးသ့န့ၣ်် မ့ၢ််နသ့ၣ််ညါဒီးနၢ််ပၢၢ််စ့ၢ််ကီးအီၤဧါ.
(၄၈)့ ပှၤတဲနတၢ််ကမၣ်် အဆၢကတီၢ််ဖဲလဲၣ််န့ၣ်် နသ့ၣ််ညါလီၤစ့ၢ််ကီးနသးဧါ.
(၄၉)့ နမၤလၢပှဲၤ နတၢ််အၢၣ််လီၤ အဆၢကတီၢ််မုၢ််နံၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၅၀)့ နဒ့ၣ််နကမၢ််အိၣ်် အါအါဂီၢ််ဂီၢ််စ့ၢ််ကီး တဘျီဘျီဧါ.
(၅၁)့ နကစၢ််မၤမ့ၢ််တသ့ မ့ၢ််တဘၣ််ဘၣ််မး နဃ့ပှၤဂၤ အတၢ််မၤစၢၤဧါ.
(၅၂)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အမုၢ််လၢ်တၢ်််လၢ ကန့ၢ််ခီလီတၢ််လၢ ပှၤအိၣ််တဂၤဧါ.
(၅၃)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အသးအိၣ််လၢ မ့ၢ််တမ့ၢ််မ့ၢ််တဘၣ််န့ၢ်် တတူၢ််ဘၣ််တဂၤဧါ.
(၅၄)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အဘံၣ််ထီၣ််အမဲာ််ဒီးပာ်ဒ့ၣ််ပာ်ကမၣ််ပှၤထံၣ််ထဲပှၤဂၤအတၢ််ကမၣ််တဂၤဧါ.
(၅၅)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်် တၢ််ထံၣ််တၢ််ဆိကမိၣ်် တဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၅၆)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အပဲာ််ထံနီၤဖး ပှၤဂၤသ့တဂၤဧါ.
(၅၇)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ ( ၀ါသနာ် ) တၢ််သးစဲ အိၣ််လၢ ဟ့ၣ််ကူၣ််ဟ့ၣ််ဖးတၢ််ဧါ.
(၅၈)့ န ( ၀ါသနာ် ) နတၢ််သးစဲ အပူၤ နန့ၢ််ဘၣ်် ကျိၣ််စ့အိၣ််တဘျီဘျီဧါ.
(၅၉)့ နအဲၣ််ဒိး နဖၠဲးန့ၢ််ပှၤကိးဂၤဒဲး တဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၆၀)့ နဆိကမိၣ််လီၤနသးလၢ် နတၢ််သ့တၢ််ဘၣ်် နလၢ်နပှဲၤန့ၢ််ပှၤအဂၤ တဖၣ်် တဂၤဧါ.
(၆၁)့ နဖိးမံစ့ၢ််ကီးဒီး ဟံၣ််ခိၣ််ဟံၣ််ဃၢၤ ပှၤတ၀ၢစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၆၂)့ နမၤစၢၤ မၤဘျူးဘၣ််ပှၤလၢ လီၤတံၢ််လီၤဆဲး အိၣ််တဘျီဘျီစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၆၃)့ ပှၤတစံးဘျူးနၤဘၣ််အဃိ နသးတမုာ််တဂၤ ဘၣ််အိၣ််စ့ၢ််ကီးတဘျီဘျီဧါ.
(၆၄)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အကတဲာ််ကတီၤစ့ၢ််ကီးနီၢ််ကစၢ်် တၢ််အိၣ််ဆူၣ််အိၣ််ခ့ျတဂၤဧါ.
(၆၅)့ လၢနတၢ််အီၣ််တၢ််အီအပူၤ အန့ၢ််ဂံၢ််န့ၢ််ဘါ တန့ၢ််ဂံၢ််န့ၢ််ဘါဘၣ််ဧါန့ၣ်် အိၣ််စ့ၢ််ကိးတဘျီဘျီဧါ.
(၆၆)့ နမ့ၢ််တဆူၣ််တခ့ျဘၣ််အခါ နလီကီက့ၤ နကသံၣ််ကသီပှ့ၤတဂၤဧါ.
(၆၇)့ နမၤစ့ၢ််ကီး၀ဲ တၢ််အိၣ််ဆူၣ််အိၣ််ခ့ျအတၢ််ဂဲၤလိ တခါခါစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၆၈)့ တၢ််အီၣ််တၢ််အီလၢ နတြကၢးအီၣ််ဘၣ်် တဖၣ်် မ့ၢ််နလီကီအီၣ််အီၤ လုၢ််ကိလုၢ််ကပာ်ဧါ.
(၆၉)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အအီမီာ််အအီသံး တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၇၀)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အမၤလၢ်ာ််ဂီၤကျိၣ််စ့ တၢ််ဟဲနုာ််လၢ တၢ််ကလီကလီအပူၤတဂၤဧါ.
(၇၁)့ တၢ််လၢ နတမၤဘၣ််ဒီး အိၣ််တကဲဘၣ်် န့ၣ််အိၣ််တခါခါစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၇၂)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အသးစဲဖးလံာ််တဂၤဧါ. ( စာဖတ်၀ါသနာ)
(၇၃)့ လံာ််လၢအဂ့ၤသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် နတၢ််ထံၣ််တဖၣ််အိၣ််၀ဲဒၣ်် ခံခီယၢ််ပၤ အိၣ််စ့ၢ််ကိးတဂၤဧါ.
(၇၄)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အဟ့ၣ််ဘၣ်် ဟံၣ််ဖိဃီဖိ အတၢ််ကီတၢ််ခဲ တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၇၅)့ နအဲၣ််ဒိးပာ််ကဖၢလၢ ပာ်ဒိၣ််နသးလၢ နမ့ၢ််ပှၤလၢအဖၠဲး ပှၤလၢအဂ့ၤ တဂၤဧါ.
(၇၆)့ နစူၢ််နနာ််တၢ််ဘူၣ််တၢ််ဘါ လီၤတံၢ််လီၤဆဲးတခါခါ လၢနတၢ််အိၣ််မူအပူၤ တဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၇၇)့ လၢတၢ််နးတအိၣ််ဘၣ််အပူၤ နမၤတၢ််မၤအိၣ်် စ့ၢ််ကိးဧါ.
(၇၈)့ နပာ်လုၢ််ပာ်ပှ့ၤစ့ၢ််ကိး နတၢ််သကဲးပ၀း စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၇၉)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အမၤကမၣ််စ့ၢ််ကီး တၢ််ကမၣ််လၢ ပှၤတသ့ၣ််ညါနီတဂၤဘၣ်် တခါခါတဂၤဧါ.
(၈၀)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အခိၣ််ကိၤလၢ ကအၢၣ််လီၤ တၢ််ကမၣ်် တဂၤဧါ.
(၈၁)့ နမ့ၢ်် ပှၤလၢ နအၢၣ််လီၤအမ့ၢ််အတီလၢ နမၤတဘၣ််ဘၣ်် နတသ့ၣ်် ညါဘၣ်် ဒူဒူဘူၣ််တဂၤစ့ၢ််ကိးဧါ.
(၈၂)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ ကမၤတၢ််အၢအဂီၢ်် သူၣ််တဖှံသးတညီဒီး ကၢၣ််တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈၃)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အမၤသူၣ််အုးသးအုးပှၤအဂၤ တဖၣ်် အါစုအါဘျီအိၣ််စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈၄)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ ဟ့ၣ််သဆၣ််ထီၣ်် ပှၤအဂၤအခံလၢ တၢ််လဲၤထီၣ််လဲၤထီၣ်် တၢ််ဂ့ၤတၢ််၀ါအကျဲတဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈၅)့ လၢနဂီၢ်် မီထိၣ််လၢ နဟံးဃာ်် လူၤပိာ််ထွဲအီၤအိၣ််စ့ၢ််ကီး၀ဲ တခါခါဧါ.
(၈၆)့ လၢတၢ််ဂ့ၤ တၢ််ဘူၣ််တၢ််တီၢ်် အဂီၢ်် နသးစဲမၤအီၤတဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈၇)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ် အကူၣ််အၢကူၣ််သီပှၤအဂၤတဖၣ််လၢ တၢ််အၢတၢ််သီအပူၤ အိၣ််တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၈၈)့ နဟံးန့ၢ််တၢ််ဒိတၢ််တဲာ််တၢ််ဂ့ၤတၢ််၀ါလၢ ပှၤလၢအဂၤတဂၤအိၣ်် အိၣ််စ့ၢ််ကီး၀ဲဧါ.
(၈၉)့ နမၢးနအၢနသီအဃိ ပှၤမ့ၢ််သိၣ််သီနၤန့ၣ်် မ့ၢ််နဟံန့ၢ််အီၤလၢ တၢ််သူၣ််ဂ့ၤသး၀ါအပူၤ တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉၀)့ နဃုထံၣ်် ပာ်ဒ့ၣ််ပာ်ကမၢ််လီၤ နနီၢ််ကစၢ််အသးအိၣ််စ့ၢ််ကိး၀ဲ တဘျီဘျီစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉၁)့ နဃု ထံၣ််သ့ၣ််ညါ မၤလိ စ့ၢ််ကိး ( ဗဟုသုတ)ပီညါ စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉၂)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ ကဘၣ််တီၣ််ထီၣ်် ပှၤအဂၤတဂၤလၢ သရၣ််န့ၣ်် မဲာ််ဆှးလီၤအသးတဂၤဧါ
(၉၃)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ တပလီၢ််သူၣ််ပလီၢ််သးဘၣ်် ဒီး ယီၣ််ဘၣ််ပှၤအဂၤ သ့စ့ၢ််ကီးတဂၤဧါ.
(၉၄)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ တဲဘၣ််တိဘၣ််မၤဘူးတန့ၢ််ဒီး သးဒိၣ််တဂၤဧါ.
(၉၅)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ တၢ််မုၢ််လၢ််ဖီတၢၣ််အိၣ််၀ဲ တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉၆)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ ဃုမၤန့ၢ်် တၢ််ဘျူးတၢ််ဖှိၣ််တမံၤမံၤ တခါခါလၢနကဒိးန့ၢ််ဘၣ််အီၤ ကိးမုၢ််နံၤဒဲးဧါ.
(၉၇)့ လၢတၢ််တပလီၢ််သူၣ်် ပလီၢ််သးဘၣ််အပူၤ နဟံးန့ၢ််တၢ််ဒိတၢ််တဲာ််လၢ ပှၤအိၣ််သ့တ ဂၤစ့ၢ်် ကီးဧါ.
(၉၈)့ နမ့ၢ််ပှၤလၢ အလံၣ််အီၣ််လီအီၣ်် တၢ်် သ့တဂၤစ့ၢ််ကီးဧါ.
(၉၉)့ နမ့ၢ််ပှၤတဂၤလၢ အသးပ့းနီၣ်် တၢ််သ့စ့ၢ််ကီးဧါ.
(၁၀၀)့ နမၤစ့ၢ််ကီး နတၢ််မုၢ််လၢ်် နတၢ််တိာ််ပာ် အဖီတၢၣ််စ့ၢ််ကီးလံဧါ.

တၢ််သံကွၢ််လၢ ပကဘၣ််သံကွၢ််လီၤပသးအိၣ််၀ဲအါမးလီၤ. လၢပှၤအါဂၤအကျါ တသံကွၢ်် တနီၤပစံးဆၢအီၤန့ၢ်် ဘၣ််ဆၣ်် တၢ််သံကွၢ်် တနီၤနီၤဒု ပစံးဆၢ်သ့ဒၣ််ထဲ ပနီၢ််ကစၢ််ဒၣ််၀ဲတဂၤ ဧိၤလီၤ. ပစံးဆၢလၢ တၢ််မ့ၢ််တၢ််တီအိၣ််စ့ၢ််ကိး၀ဲ အသိး တနီၤဒု စံးဆၢလၢ တၢ််တမ့ၢ််တတီတၢ်် လံၣ််တၢ််လီအပူၤ အိၣ််စ့ၢ််ကိး၀ဲဒၣ််န့ၣ််လီၤ. မ့ၢ််တၢ််သံကွၢ််တဖၣ််လၢ နကဘၣ်် သမံသမိးလီၤ နနီၢ််ကစၢ််အသးအလိၤ စံးဆၢအီၤလၢ တၢ််မ့ၢ််တၢ််တီဒူဒူအပူၤတက့ၢ််.

တၢ််သံကွၢ််တနီၤအကျါန့ၣ်် ပကစံးဆၢအီၤမ့ၢ်် တနီၤန့ၣ်် ပကစံးဆၢအီၤတမ့ၢ််ဘၣ်် အိၣ််၀ဲဒၣ်် စ့ၢ််ကီးလီၤ. ဘၣ််ဆၣ််နက ဘၣ််သ့ၣ််ညါ တၢ််စံးဆၢအဆၢဒ်လဲၣ််တကလုာ််လၢ ြကၢးလၢန လိၣ််ဘၣ််အီၤလဲၣ််န့ၣ််လီၤ. တၢ််လၢနလိၣ်် တၢ််လၢ အဘျူးအိၣ််န့ၣ်် နနီၤဖးအီၤကသ့၀ဲဒၣ််န့ၣ်် လီၤ. လိၣ််ဒံး၀ဲဧါ လၢ်ပှဲၤ၀ဲလံ လိၣ််ဒံး၀ဲ ဖဲလဲၣ််တလိာ််လဲ ယြကၢ်းမၤဂ့ၤထီၣ်် မၤလၢပှဲၤ ထီၣ်် အိၣ််ဒံး၀ဲ စံးအါလဲၣ်် န့ၣ်် နကထံၣ််သ့ၣ််ညါလီၤနသးထံထံဆးဆးန့ၣ််လီၤ.

တၢ််လၢ အတဂ့ၤဘၣ််တဖၣ်် ပကဘၣ်် ဂုာ််ကျဲးစၢးဟးဆှဲးအီၤလီၤ. ယမ့ၢ််ပှၤအအၢဧါ ,ယမ့ၢ်် ပှၤအဂ့ၤတဂၤဧါ, ယမ့ၢ််ပှၤအဖၠဲးတဂၤဧါ, န့ၣ်် ပမ့ၢ််အိၣ််ဒံးန့ၢ််န့ၣ်် ပတသ့ၣ််ညါလီၤက့ၤ ပသး ဘၣ်် ပမ့ၢ်် ထုးထီၣ််တၢ််သံကွၢ််ဒီး ဂုာ််ကျဲးစၢး စံးဆၢအီၤမၣ်် ပကထံၣ််ဘၣ််၀ဲဒၣ်် တၢ််မိၢ််လံၤမိၢ််ပှၢ်် ဖဲန့ၣ််လီၤ. ယဖၠဲးဖဲလဲၣ််,ယဘၣ််ဟးဆှဲးဖဲလဲၣ််, ယဂ့ၤဖဲလဲၣ််, ယအၢဖဲလဲၣ်် န့ၣ််နသ့ၣ််ညါလီၤ ဘၣ်် ထံထံဆးဆးန့ၣ််လီၤ. ပမ့ၢ််ဆိကမိၣ််ဒၣ်် မုၢ််ဆ့ၣ််မုၢ််ဂီၤဖိန့ၣ်် နကသ့ၣ််ညါဘၣ််နသးလၢ ယ ဂ့ၤလီၤ တအၢထဲန့ၢ််ဘၣ်် န့ၣ််လီၤ.

ပှၤလၢ အစံးလီၤအသးလၢ အအိၣ််ဆူၣ််အိၣ််ခ့ျတဂၤန့ၣ်် တုၤမ့ၢ်် ကသံၣ််သရၣ််မ့ၢ််မၤကွၢ်် အီၤ တဘျီန့ၣ်် ထံၣ််ဘၣ််၀ဲလၢ အကိပူၤ တၢ််ကသါထီၣ််ကသါလီၤချံ လၢဆံၣ်် အပူၤ ( ယၤအဲၣ်် စ့ၣ်် အိၣ််အါ၀ဲ) သးသွံၣ််ကျိၤအံၣ်် ဃံအသိးစှၤ၀ဲ / မဲာ််ချံတဆး အါအါဘၣ််/ နၢ််ကလ့ၢ်တဂ့ၤအါအါ ဘၣ်် ဒီးဂုာ််ဃံတဘိ အဲးထီၣ််အသး တၢ််စံးသ့ၣ််တဖၣ်် အိၣ််ဖျါထီၣ််၀ဲဒၣ််န့ၣ််လီၤ. တမံနီၤလၢ လီၢ််မံပူၤ ဘၣ််ဆၣ််သနၣ််က့ တၢ််ဆါသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ််ပမ့ၢ်် တကူဆါယါဘျါအီၤခ့ျခ့ျဒံးဒံးဘၣ််န့ၣ်် လၢခံ ကနးန့ၢ်် ဒံး၀ဲဒၣ််အလီၢ််န့ၣ််လီၤ.

ပှၤအဂၤ တကယၤအကျါ ခွံဆံခွံဂၤအကျါန့ၣ်် စံးလီၤအသးလၢ အမ့ၢ်် ပှၤအဂ့ၤ အမ့ၢ််ပှၤ လၢ အဖၠဲးလီၤ. ပမ့ၢ််ထုးထီၣ်် တၢ််သံကွၢ်် သပှၢ််ကတၢၢ််န့ၣ်် ပကထံၣ််ဘၣ််၀ဲ တၢ််ဂံၢ််စၢ်် တၢ််ဂံၢ်် ဆူၣ််ဖဲန့ၣ််လီၤတံၢ််လီၤဆဲးလီၤ.
အဒိ-တၢ််သးစွံကတုာ််တအိၣ််ဘၣ််, တၢ််ပီၢ််ယၢ််လီၤက့ၤသးတအိၣ််, သ့ၣ််တဖၣ်် နကကဲထီၣ််ပှၤ ကညီတဂၤအဂီၢ်် မ့ၢ််ဒၣ်် နဒဲးလီၤကွံာ်် တၢ််စိးလၢ နကကဲထီၣ်် ပှၤအဂ့ၤတဂၤအဂီၢ််လီၤ. တၢ်် ကမၣ်် မ့ၢ််အိၣ်် တကထိမၣ်် ပှၤတၢ််ကမၣ််အိၣ််တမ့ၢ််ဘၣ်် တၢ််သံကွၢ််ခဲလာ််န့ၣ််န မ့ၢ််ဟ့ၣ််တၢ််စံး ဆၢ လၢ တလိၣ််ဘၣ််သ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် တလိၣ််နအိၣ််မူလၢၤဘၣ််.

ပှၤကညီသ့ၣ််တဖၣ််န့ၣ်် တမ့ၢ််အအၢခဲလၢာ််ဘၣ်် တၢ််သံကွၢ််အိၣ််မး တၢ််စံးဆၢ အိၣ််၀ဲဒၣ်် စ့ၢ််ကီး လီၤ. ပမ့ၢ််စံးဆၢမး ပကသ့ၣ်် ညါဘၣ်် တၢ််ဆၢန့ၣ််လီၤ.

ပဆိကမိၣ််လီၤပသးလၢ ယၤယဂ့ၤလံြကၢးလံ ဘၣ််ဆၣ်် ပမ့ၢ်် သမံသမိးကွၢ််ပသးမး ပကထံၣ်် လီၤ ပသးအီၤတဂ့ၤဒံးဘၣ်် တဘၣ််ဒံးဘၣ်် န့ၣ််လီၤ. ပမ့ၢ််တဂ့ၤလၢပှဲၤလၢာ််လၢာ််စ့စ့ဘၣ််ဆၣ်် ပတဘၣ်် သးဟးဂီၤဘၣ််. ပကသမံသမိး ကွၢ််ဒီးဂုာ်် ကျဲးစၢးမၤဂ့ၤထီၣ််အီၤ, မဟါယမ့မ့ၢ်် ပှၤ လၢ တကျိးတကျးဘၣ််ဆၣ်် ခဲမုၢ််ဆ့ၣ််ယကမ့ၢ််ပှၤလၢအဖၠဲး ပကဘၣ််ဂုာ််ကျဲးစၢး ပာ်ပသးဒံး န့ၣ််လီၤ.
လၣ််သမံၤ 

(ဘၣ််တၢ််ကျိာ််ထံက့ၤအီၤလၢ - နီၢ််ဆှုၣ််၀ါ (ေနာ်ေရွှ၀ါး) - ကညီကီၢ််စဲၣ််) 
 http://www.kashee.net/2012/09/blog-post.html

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : သူလ့ၤမဲာ်ထံ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

တၢ််မၤလၤကပီၤ မၤထူရၤမုၢ််နံၤ ပှဲၤထီၣ်် (၆၂)၀ီတ၀ီ(လုၢ်ဖိထါဖိ)
တံနိ(သ၀ီတါ)
၂၀၁၂နံၣ်် လါအီကူာ် ၁၂သီ
မုၢ််၀ါထီၣ််ဆ ီအိၣ််အိသီၣ်် မံဖုးမံဖုးယပၢၢ််ထီၣ််
ဘံၣ််လီၤမဲာ််ချံထံၣ််တမှံ စီၤဘၣ််အူကၠံအတၢ််သံ
အီၤတဆံခံသီ လါခူးအံၤ မ့ၢ််၀ဲမၤထူရၤမုၢ််နံၤ
လါအီကူာ်မူခိၣ််ထံဖိ ဟဲစိာ််ဃုာ််တၢ််သးဘၣ််ဒိ

မီၣ််အဲးပှၤယိးကဒါဘီ ဆါအီၣ််ကွံာ််အပှၤကညီ
စ့ၣ််လွ့ၣ််သုးဟဲက၀ီၤခး ကီၢ််ခိၣ််ဘၣ််လုၢ််ထီၣ််ကွံာ််သး
သ့ၣ််ညါလီၤသးလၢကသံ ဘၣ််ဆၣ််တအိၣ််ဒီးတၢ််ပျံၤ
တၢ််သဘျ့ကန့ၢ််အဂီၢ်် ဟ့ၣ််လီၤနဲနသးနီၢ််ကီၢ််

မၤသံနၤတခူၣ််လီၤနၤ ကွံာ််လီၤဆူပီၣ််လဲၣ််ခၢၣ််သး
၀ါဃံနံၤ၀ဲၤပျီၢ််ကဒီး လၢယနၢ််ပူၤသီၣ််စဲထီ
သွၣ််ခိၣ််ပူၤတအိၣ််ဘၣ််ဆၣ်် သးပၤနီၣ််နၤတန့ၢ််ဘၣ််
ပၢၢ််ဆၢတၢ််ဃုဆံဘျဲၣ််လံ တၢ််သဘ့ျတတုၤအိၣ််ဒံး

တၢ််ဒုးဖဲလၢမၤနၢၤပျီ သးသမူအါဖျၢၣ််ယူၤထီၣ််
ဟဲက့ၤသုးနီၣ််ဂံၢ််တပှဲၤ ဘၣ််ပာ်မဲာ််ထံဖိဖဲလဲၣ််
ခိၣ််နၢ််အတၢ််နံၤကမှံ ဒံ၀့ၤ၀ီၤကလံၤကျါလံ
ဘၣ််ဆၣ််တဂုၤလီၢ််ခံဘၣ်် ကလုာ််ဂီၢ််ဆဲးဒုးဒံးတၢ််

လၢ်ကလုာ််ဂီၢ််ဟ့ၣ််လီၤသး ပှၤဒ်သိးနၤအိၣ််၀ဲစှၤ
မ့ၢ််သံလၢပှၤကလုာ််ဃိ သံဘၣ််ဆၣ််မဲာ််ဘံၣ််ထီဘိ
နီၢ််ခိမ့ၢ််သံသနာ််က့ သွံၣ််ဂီၤဆှုၣ််ကဒုးတၢ််ဒံး
ဘးအူကၠံတချုးသံခါ ပာ်တ့ၢ််တၢ််ကတိၤလွံၢ််ခါ

မ့ၢ််တၢ််မၤလိာ််ရ့ဒိၣ််ဃိ ပြကၢးတိၢ််သံဃာ််ထီဘိ
ဒ်အတၢ််ကတိၤအိၣ််ပာ် နၤယၤပကဘၣ််ဆဲးမၤ
ဒ်ဘးအူကၠံမၣ််လိာ််ပှၤ သွံၣ််ကညီပဘၣ််ဟံးဃာ််
တၢ််သဘ့ျကန့ၢ််အဂီၢ်် ဖဲတၢ််သ့အိၣ််ဘၣ််ဖီၣ််ထီၣ််

ဃုဆံခံနံၣ််လံဘၣ််ဆၣ်် သးပ့ၤနီၣ််သုတန့ၢ််ဘၣ််
ဆၢ်ကတီၢ််ကဟဲဆူညါ ကမ့ၢ််က့ၤဘၣ်် ပမူဒါ

http://www.kashee.net/2012/08/blog-post_29.html

ပှၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲး : ဖံအဲမၣ်မုၣ်ရံး
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ :

ဖးတၢ်ကွဲးအသီခီဖျိအံမ့

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဖးတၢ်ကွဲးအသီဖၢနုာ်လီၤနအံမ့လၢလာ်အံၤ:

ကညီဒီကလုာ်နီၢ်တယၢ်

Ayar Font

ပ​ယီၤ​လံာ်​နံၣ်​လံာ်​လါ

ယေန့သည် ြဖစ်​သည်​။​

တၢ်ကွဲးခိၣ်တီတဖၣ်

နီၢ်ဂံၢ်ရဲၣ်တဖၣ်

နုာ်လီၤကဲကရၢဖိ

တ​မှံၤ​ထံ​ကီၢ်​တ​ဖၣ်

free counters

ပှၤဟဲကွၢ်ခဲလၢာ်

Copyright ©All Rights Reserved: ​ဖံ​ဖံ​အဲ​မၢ်​မုၣ်​ရံး ပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၄.၀၂.၂၀၁၁ လၢစီၤကွဲၤကညီ.