ဖံအဲမၢ်မုၣ်ရံးပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ Ayar Font လီၤ. ဒံးသိးသုဖးသန့
ဘ့ၣ်အံၤကန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်ဟံးန့ၢ် Ayar Font လၢဖီလာ်အံၤတက့ၢ်. 

DOWNLOAD AYAR TTF
DOWNLOAD AYAR FONT
DOWLOAD KEYBOARD MAP
DOWNLOAD KEYBOARD 32BIT
DOWNLOAD KEYBOARD 64BIT
DOWNLOAD ALL AYAR KEYBOARD


For the convenience of everyone who type Karen font with KNU or Matter keyboard, Kyaw Cross (the creator of Zwekabin font) has change Zwekabin Keyboard to Kwekabaw Keyboard. Now you can type it like Karen or Matter font.DOWNLOAD KWEKABAW KEYBOARD MAP

Get other Karen Font Below:


ဖးတၢ်ကွဲးအသီခီဖျိအံမ့

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဖးတၢ်ကွဲးအသီဖၢနုာ်လီၤနအံမ့လၢလာ်အံၤ:

ကညီဒီကလုာ်နီၢ်တယၢ်

Ayar Font

ပ​ယီၤ​လံာ်​နံၣ်​လံာ်​လါ

ယေန့သည် ြဖစ်​သည်​။​

တၢ်ကွဲးခိၣ်တီတဖၣ်

နီၢ်ဂံၢ်ရဲၣ်တဖၣ်

နုာ်လီၤကဲကရၢဖိ

တ​မှံၤ​ထံ​ကီၢ်​တ​ဖၣ်

free counters

ပှၤဟဲကွၢ်ခဲလၢာ်

Copyright ©All Rights Reserved: ​ဖံ​ဖံ​အဲ​မၢ်​မုၣ်​ရံး ပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၄.၀၂.၂၀၁၁ လၢစီၤကွဲၤကညီ.